Marknadskontroll

Finlands miljöcentral (Syke) ansvarar för marknadskontroll av EU-miljömärke, kvaliteten på transportbränslen, ämnen som bryter ned ozonskiktet (ODS) och fluorerade växthusgaser (F-gaser). 

Marknadskontroll syftar till att säkerställa att produkterna uppfyller kraven i EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen, och på så vis skydda allmänintressen, såsom säkerheten och hälsan hos konsumenter, arbetstagare och övriga slutanvändare samt miljön.

Nationella strategi för marknadskontroll

Enligt EU:s förordning om marknadskontroll åtar sig varje medlemsstat att utarbeta en övergripande nationell strategi för marknadskontroll. Syftet är att främja en enhetlig, helhetssyn och harmoniserad strategi för marknadskontroll på en medlemsstats territorium.

Strategin syftar till att främja samarbete mellan marknadskontrollmyndigheterna på både nationell och EU-nivå. Samarbete mellan myndigheter och utveckling av enhetliga förfaranden är viktigt för att säkerställa att kontrollerna kan genomföras på det mest harmoniserade sättet och för att säkerställa likabehandling av ekonomiska aktörer.

Mer uppgifter

  • EU-miljömärke: markkinavalvonta_ecolabel@syke.fi
  • Transportbränslen: markkinavalvonta_lpa@syke.fi
  • Frågor som rör ozon- och F-gaser: ods.f-kaasut@syke.fi

 

Publicerad 08-07-2022 kl. 14.33, uppdaterad 20-01-2023 kl. 11.07
Målgrupp: