Information, data, tjänster

Vi tillhandahåller information och tjänster för politiskt beslutsfattande, hållbar närings- och företagsverksamhet samt till forskningspartner. Medborgarna har tillgång till aktuell information om miljön, redskap för att bedöma det egna miljöavtrycket och förmedla egna iakttagelser till exempel med hjälp av dessa webbtjänster: Vesi.fi, Järvi-meriwiki, Itämerilaskuri, Ilmastodieetti ja Klimatguiden.

Kvalitets- och laboratorietjänster

Syke är sedan 2001 ett nationellt referenslaboratorium som utsetts för miljösektorn. I vårt laboratorium görs provningjämförelser för testnings- och provtagningsverksamhet. Våra expert- och forskningstjänster består av omfattande övergripande miljömätningar både i laboratorium och i fält.

Öppen miljöinformation

Vi tillhandahåller öppen miljöinformation som kan utnyttjas genom att ta i bruk material med geografisk information och satellitobservationer, uppgifter som sparats i miljöinformationssystemen och olika gränssnittstjänster. Vi tillhandahåller också flera karttjänster som gör det enkelt att ta del av miljöinformationen. Exempel på våra karttjänster är informations- och analystjänsten för livsmiljön Liiteri, Vattenkartan som beskriver vattnens ekologiska och kemiska tillstånd och karttjänsten Tarkka som innehåller satellitbilder med noggrann upplösning.

Hjälp för lokalt och regionalt miljöarbete

Vi samordnar ett flertal nätverk i syfte att lösa miljöproblem: Hinku-kommunerna eftersträvar en minskning av växthusgasutsläppen på 80 procent senast 2030. I projektet Canemure gör sju landskap tillsammans klimatarbete. FISU-kommunerna har bundit sig till gemensamma resursvishetsmål och föregångarkommunernas nätverk CIRCWASTE lotsar Finland mot cirkulär ekonomi. Nätverket för restaurering av vattendrag (Vesistökunnostusverkosto) förmedlar information om och erfarenheter av restaurering av vattendrag.

Forskningsfartyget

Aranda är ett modernt isförstärkt forskningsfartyg som lämpar sig för tvärvetenskaplig havsforskning året runt. Tack vare fartygets välutrustade laboratorium och informationsbehandlingssystem kan prov analyseras och resultaten behandlas redan till havs. Fartyget Aranda har planerats i första hand för Östersjöforskning och hyrs ut för havsforskning, men det kan också användas på alla andra världshav från Atlanten till Antarktis.

Översvämningscentrets lägesbilds- och prognostjänst

Översvämningscentret förutspår och varnar för översvämningar samt förvaltar en fortlöpande lägesbild i anslutning till detta. Tjänsterna kan utnyttjas av regionala myndigheter samt invånare och verksamhetsutövare i översvämningsområden.

Internationella tjänster (på finska)

Vi har gediget kunnande i fråga om utvecklingen av den lokala miljöförvaltningen. I länder med övergångsekonomi och utvecklingsländer har vi stärkt ländernas kapacitet till exempel beträffande uppföljning av vattendrag, kompetens beträffande geografisk information och miljömyndigheternas laboratoriekompetens.

Tillstånd för avfallstransport och handel med hotade arter

Miljötillstånd beviljas i huvudsak av regionförvaltningsverken och kommunernas miljömyndigheter, men Finlands miljöcentral beviljar vissa specialtillstånd: CITES -export- och importtillstånd samt EU-intyg för hotade djur och växter, internationell transport av avfall.

Marknadskontroll och officiella uppgifter

På Finlands miljöcentral hanterar vi import- och exportanmälningar av förbjudna och strängt reglerade kemikalier samt marknadskontroll av EU-miljömarke, kvaliteten på transportbränslen, ämnen som bryter ner ozonskiktet (ODS) och fluorerade växthusgaser (F-gaser). Vi ansvarar också för rapporteringen av F-gaser i Finland och de officiella uppgifterna kring ODS och F-gaser och ger relaterad information och råd.

Utbildningstjänster

Vi ordnar olika miljörelaterade evenemang, seminarier samt utbildning för intressent- och kundgrupper. Seminarier som gäller forsknings- och utvecklingsprojekt finns på projektens egna sidor.

 

Mer information

servicedirektör
Heli Karjalainen
Suomen ympäristökeskus (Syke)
etunimi.sukunimi@syke.fi

 
Publicerad 20-11-2018 kl. 14.51, uppdaterad 17-01-2024 kl. 8.33