Utvärdering av verksamhetssystemet

För Finlands miljöcentrals (Syke) verksamhetssystem som helhet ansvarar Sykes ledningsgrupp, som regelbundet utvärderar verksamhetens och verksamhetssystemets ändamålsenlighet och lämplighet. Verksamhetssystemgruppen ansvarar för systemets implementering och allmänna funktion. Systemets implementering utvärderas i interna revisioner och andra utvärderingar. Beskrivningarna och instruktionerna som ingår i systemet granskas minst vart tredje år.

Externa revisioner genomförs främst för certifierade eller ackrediterade funktioner. Syftet med externa revisioner är att fastställa hur väl Sykes verksamhet motsvarar de uppställda kraven. Funktionen och tillräckligheten i verksamhets- och miljöstyrningssystemet utvärderas årligen. Även laboratorieverksamhetens verksamhetssystem och provtagarnas personliga certifiering utvärderas årligen.

Ledningsgruppen för Finlands miljöcentral Syke granskar årligen verksamhets- och miljösystemens lämplighet, funktion och effekt i förhållande till Sykes verksamhet. Granskningarna utförs huvudsakligen som en del av den övriga verksamhetsuppföljningen. För verksamhetssystemets del består ledningens granskning av en uppföljning av de ärenden som behandlats och beslut som fattats på ledningsgruppens möten (uppföljning av ledningsgruppens beslut), mellanrapportering, upprättandet av en verksamhetsberättelse samt vid behov separata granskningar.

Syke genomför planmässigt interna revisioner, vilkas syfte är att utvärdera verksamhetssystemets funktion och utveckla verksamheten genom att lägga fram förbättringsförslag. De interna revisionerna genomförs enligt en separat årsplan.

Publicerad 23-02-2021 kl. 18.01, uppdaterad 19-01-2023 kl. 15.16