Dataskyddsmeddelande för behandling av personuppgifter gällande CITES-tillstånd och EU-certifikat

Detta dataskyddsmeddelande innehåller information enligt Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 13 och 14, som ska tillhandahållas den registrerade. I detta meddelande beskrivs hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter på Finlands miljöcentral (Syke).

Syke har rätt att göra tekniska ändringar i detta dataskyddsmeddelande utan att informera de registrerade på förhand.

Registeransvarig och dataskyddsombudet

Finlands miljöcentral (Syke)
Ladugårdsbågen 11
00790 Helsingfors
E-post: kirjaamo@syke.fi
Säker e-post: https://turvaviesti.ymparisto.fi
Tel. +358 295 251 000

Kontaktinformation för den registeransvarig person:

Heli Karjalainen, servicedirektör
heli.karjalainen@syke.fi

Dataskyddsombudet
tietosuojaSyke@syke.fi

Grund för behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifterna för att uppfylla följande lagstadgade skyldighet (enligt artikel 6.1.c i dataskyddsförordningen): Finlands miljöcentral (Syke) upphåller en CITES-tillståndsansöknings-tjänst, som grundar sig på att ansöka, behandla och bevilja tillstånd och certifikat som krävs i CITES-lagstiftningen, enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 865/2006.

Insamlade personuppgifter och syftet för behandlingen

Samlade personuppgifterna är personnummer, namn- och adressinformation, samt e-postadress och telefonnummer.

Dessa uppgifter (namn- och adressinformation) används i ansökning-, behandling- och beviljandeprocessen och är en del av det slutliga tillståndet. E-postadressen och telefonnumret används endast för kommunikation under ansökningsprocessen med den sökande.

Från Suomi.fi-inloggning hämtar systemet automatiskt den inloggade privatpersonens personnummer eller den privatpersonens och den auktoriserade personens personnumren, och använder dem för att verifiera läs- och redigeringsrättigheter relaterade till ansökningar samt senare för fakturering av tillståndet. Personnumren är behörigt dolda i systemet, både at-rest och in-transit.

Baserat på de insamlade personuppgifterna fattas inga automatiska beslut eller profileringar.

Källor till personuppgifter

Tillståndsansökaren eller hennes/hans representant ger personuppgifter vid ansökning om tillstånd.

Mottagare av personuppgifter

Endast Sykes CITES-tillståndsmyndighet har tillgång till personuppgifterna i CITES- tillståndsansökningstjänsten.

Syke kan ge personuppgifter till tillsynsmyndigheter vid begäran.

Skydd av personuppgifter

Finlands miljöcentral (Syke), som är registeransvarig, har vidtagit de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärderna för att skydda personuppgifter.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna lagras tills vidare, eftersom CITES-lagstiftningen förpliktar lagring av CITES-dokument.

Dina dataskyddsrättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att få veta för vilka ändamål och på vilka sätt vi behandlar dina personuppgifter.

I detta meddelande strävar vi efter att ge en heltäckande bild av behandlingen av personuppgifterna under CITES-ansöknings- och tillståndsprocessen. Om någonting i behandlingen av personuppgifterna fortfarande är oklar kan du ställa preciserande frågor genom att kontakta våra kontaktpersoner.

Om dina personuppgifter som vi behandlar är felaktiga kan du begära oss att rätta dem. Om vi gör korrigeringar baserat på din begäran är vi skyldiga att informera alla som tidigare har fått dessa uppgifter.

Som registrerad person har du ingen rätt att få dina uppgifter raderade eftersom behandlingen är lagstadgad. Du har inte heller rätt att hindra behandlingen av dina uppgifter eller att få dem överförda till ett annat system.

Du har också rätt att skicka in klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten är Dataombudsmannens byrå www.tietosuoja.fi/sv/.

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
E-post: tietosuoja@om.fi
Telefonväxeln: 0295 666700
Registratorskontor: 0295 666768

Publicerad 16-05-2024 kl. 10.51, uppdaterad 16-05-2024 kl. 10.39

Målgrupp: