Årsöversikt

Finlands miljöcentral (Syke) svarar på förändringarna i verksamhetsmiljön genom förnyelse

Till följd av våra levnadsvanor framskrider förlusten av den biologiska mångfalden, klimatförändringen och föroreningen oundvikligen. Denna trippelkris och geopolitikens brytningsperiod utmanar Finlands miljöcentral att effektivisera sin genomslagskraft. Ett långsiktigt och stort reformarbete har inletts vid Finlands miljöcentral. År 2023 inleddes med en ny organisationsstruktur och samtidigt tog man i bruk en ny varumärkesdesign. Förändringen kompletterades av en reform av personalplaneringen och kompetensledningen. Arbetet kommer att fortsätta målmedvetet under de kommande åren.

Finlands miljöcentralens generaldirektör Leif Schulman. © Kai Widell

Målet med omorganiseringen är att stärka Finlands miljöcentrals ställning som sakkunnig och forskare i hållbarhetsomställning. Genom organisationsreformen avvecklas och förebyggs silofiering av verksamheten samt förtydligas arbetsfördelningen mellan verksamhetsenheter som koncentrerar sig på FoU-arbete och de som producerar möjliggörande tjänster. Majoriteten av de som arbetar på Finlands miljöcentral har upplevt att den nya organisationsstrukturen som helhet fungerar bättre än den gamla.

År 2023 var tyngdpunkterna i det nya regeringsprogrammet och Finlands Nato-medlemskap de viktigaste ändringarna i verksamhetsmiljön. Finlands miljöcentral har reagerat på dessa och andra betydande förändringar i verksamhetsmiljön genom att förnya sig stegvis på ett övergripande och smidigt sätt.

Rollen som interaktör inom vetenskap och politik stärktes i hemlandet och internationellt

Finlands miljöcentrals forskningsbaserade expertis i beslutsfattandet stärktes år 2023. I början av hösten stod Finlands miljöcentral värd för mötet med generaldirektörerna för de europeiska miljöbyråerna, där huvudtemana var resiliens och övergripande säkerhet. Forskningsdirektör, professor Eeva Primmer, valdes till styrelsen för den mellanstatliga panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) och generaldirektör Leif Schulman utnämndes till IPBES-arbetsgruppens ordförande. Professor Jyri Seppälä valdes till ordförande för Finlands klimatpanel och man beslöt att placera klimatpanelens och naturpanelens sekretariat vid Finlands miljöcentral. Möjligheterna för Finlands miljöcentral att utveckla sin interaktion med olika samhällssektorer stärktes när miljöministeriet tillsatte en ny, mer omfattande rådgivande delegation för Finlands miljöcentral.

Måluppfyllelsen och effektiviteten har huvudsakligen utvecklats i en positiv riktning

År 2023 var Finlands miljöcentrals helhetsverksamhet förenlig med resultatavtalen som ingåtts med ministerierna och Finlands miljöcentrals strategiska mål. Finlands miljöcentral fokuserade på att utveckla organisationen och därför riktades en två procentenheter större andel av all arbetstid till stödfunktionerna än året innan. Nästan 80 procent av arbetstiden hänförde sig ännu till kärnverksamheten.

År 2023 minskade antalet publikationer jämfört med året innan och blev under de uppställda målen. Samtidigt förbättrades kvaliteten på referentgranskade vetenskapliga publikationer och kvaliteten är internationellt sett hög. Kommunikationen om resultaten av FoU-verksamheten blev också mångsidigare. Finlands miljöcentrals informationstjänster förbättrades betydligt år 2023 och gränssnittstjänsterna användes dubbelt så mycket jämfört med början av resultatavtalsperioden som nu avslutats.

Utsikterna för ekonomin är av två slag

Mätt i årsverken och verksamhetsfinansiering fortsatte Finlands miljöcentral att växa år 2023. Å andra sidan hör utvecklingen av finansieringsläget samman med osäkerhet och utmaningar.

Antalet årsverken ökade med 3,2 procentenheter. Finansieringen av driftkostnaderna ökade något, samtidigt som den utomstående finansieringen ökade med 10 procentenheter. Det framtida finansieringsläget är dock osäkert, eftersom VN-TEAS-finansieringen har upphört och programfinansieringen till Finlands miljöcentral upphör. Även statens produktivitetsprogram minskar finansieringen för driftkostnader stegvis under åren 2025–2027. Samtidigt satsar staten dock på FoU-verksamhet, vilket har en positiv inverkan på Finlands miljöcentrals finansiering. En särskild finansieringsutmaning för Finlands miljöcentral är den utomstående finansieringens betydande andel av den totala finansieringen, det vill säga till och med 64 procent. Efterfrågan på kompetens ökar dock, vilket får oss att tro på att det går att lösa finansieringsutmaningarna.

Mer information

 

Publicerad 09-03-2020 kl. 16.36, uppdaterad 13-03-2024 kl. 11.30