Evidensbaserad miljöinformation för att främja hållbarhetsomställningen

© Kai Widell.

Vi på Finlands miljöcentral (Syke) erbjuder stark expertis och oberoende information om globala fenomen som klimatförändring, naturförlust, överkonsumtion, förorening och övergödning.

Vi påskyndar bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringar. Vi påskyndar övergången till en hållbar cirkulär ekonomi. Vi stöder stadsregionerna i deras utveckling som föregångare inom hållbarhet. Vi främjar välfärd med hjälp av naturbaserade lösningar och förebygger naturförlusten. Vi utvecklar nya metoder för att uppnå en god status på hav och vattendrag samt för att utöva en hållbar användning av vattenresurser.

Samarbete med partners är en förutsättning för vår framgång. Vi tar med vår miljöexpertis i projekt och nätverk både i Finland och internationellt.

Vi är ett statligt forskningsinstitut som styrs av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Under de senaste åren har omkring 40 procent av vår finansiering bestått av statlig budgetfinansiering och omkring 60 procent av projektfinansiering från olika källor för forsknings-, utvecklings- och expertuppgifter. Vi satsade cirka 60 procent av vår finansiering på forsknings- och utvecklingsverksamhet och cirka 25 procent på expertstöd.

Våra kontor finns i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu men vi arbetar multilokalt, t.ex. på forskningsfartyget Aranda och på hemmakontoret. Vi har för närvarande cirka 700 anställda.

Publicerad 12-05-2017 kl. 9.48, uppdaterad 04-01-2024 kl. 8.52
Ämne: