Årsöversikt

År 2021 var funktionellt framgångsrikt

År 2021 utvärderade Finlands miljöcentral (Syke) sin strategi – under ledning av den nya generaldirektören, men med hjälp av hela personalen – och förtydligade sitt budskap. Den nya visionen för 2030 är kortfattat ”Hållbarhetsomställning!” Strategiprocessen genomfördes i dialog med intressentgrupperna. Nya verktyg användes för att kommunicera om den förtydligade strategin. Videor av strategin delades på sociala medier. Begreppet hållbarhetsomställning öppnades i policy brief-publikationen, om vilken det också utarbetades en kommunikationsvideo.

Hållbarhetsomställningen förutsätter samhällsövergripande förändring på systemnivå, snarare än lösning av enskilda miljöproblem, och kräver tekniska, sociala och administrativa innovationer baserade på forskning. Klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden är utmaningar på systemnivå som kräver fossilfri energiproduktion och trafik, säker cirkulär ekonomi, förändringar i livsmedelssystemet och nya former av vägledning för att lösa dem. Finlands miljöcentrals kompetens inom hållbarhetsomställning grundar sig på samhälleligt inflytelserika forsknings- och utredningsprojekt, där förvaltningen, företag och andra som utnyttjar informationen har en central roll både som forskningsobjekt och som partner inom kunskapsproduktion.

Schulman_Leif_20210115_5158_Kai_Widell.jpg
Finlands miljöcentralens generaldirektör Leif Schulman. © Kai Widell

År 2021 investerade Finland och världen i återhämtningen från covid-19-pandemin, vilket åter lyfte fram utmaningarna i och brådskan av att förena ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. I Finland kanaliserades den ekonomiska stimulansen till forskning och näringslivet. Samtidigt utvecklades kriterier för att inrikta finansieringen på hållbar verksamhet. Finlands miljöcentral var involverad i flera projekt och processer för bedömningen av hållbar finansiering. Finlands miljöcentral var också framgångsrik i konkurrensansökningar av hållbarhetsorienterade finansieringsinstrument. EU:s politik som siktar på en rättvis grön övergång och hållbar tillväxt i enlighet med Finlands regeringsprogram är centrala rättesnören för den nya styrningen och styrningsmetoderna.

Kommunalvalet och betydande lagstiftnings- och strategiprocesser som främjar hållbarhet ägde också rum 2021. Behovet av en hållbarhetsomställning betonades och den sociala debatten om den intensifierades. Miljörisker, miljöångest och hållbarhetsomställningens rättvisa diskuterades också. Finlands miljöcentral deltar i dessa diskussioner utifrån forskning och i sitt expertarbete.

Tvärvetenskaplig forskning bidrar till att förstå den övergripande utvecklingen i samhället och att förutse förändringar i den. Finlands miljöcentrals forskning om hållbarhetsomställningen är omfattande och internationellt erkänd. Paula Kivimaa, forskningsprofessor vid Finlands miljöcentral, som har studerat energiomställning, omvandling av transportsystem och vägledning som påverkar hållbarhetsomställningen, var bland de mest citerade forskarna inom sitt område (Clarivate Analytics, Highly Cited Researchers).

Efterfrågan på miljöexpertis återspeglades i verksamheten

År 2021 var ett funktionellt framgångsrikt år. Den stora efterfrågan på hållbara lösningar och miljöexpertis återspeglades i omfattningen av Finlands miljöcentrals verksamhet och antalet anställda ökade kraftigt. I takt med pandemin fortsatte också distansarbetet. Även om distansarbete också belastar personalen, utmanar tidshanteringen och minskar arbetsgemenskapens enhet, bibehölls personalens engagemang och sjukfrånvaron förblev få. Personalorienteringen utvecklades och satsningar gjordes för att få in nya anställda i arbetsgemenskapen, även om det var utmanande i den aktuella distansarbetssituationen.

Resultatavtalet för miljöministeriets förvaltningsområde som styr Finlands miljöcentrals verksamhet granskades för åren 2022–2023. De strategiska resultatmålen för de vattenhushållningsuppgifter som jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för har varit i kraft sedan början av 2017. Finlands miljöcentral har varit mycket framgångsrik när det gäller att uppnå sina mål.

Under året deltog Finlands miljöcentral aktivt i den aktuella diskussionen, särskilt genom blogginlägg. Podcaster, videor och inspelningar av evenemang användes också som nya kommunikationskanaler, och delning av dem på sociala medier gör det möjligt att nå en bred publik. På så sätt kan den expertis som erhållits genom forskning distribueras i samhället på ett mer varierat sätt än tidigare. Detta märktes till exempel i minskningen av artiklar riktade till yrkesgrupper jämfört med tidigare, även om det totala antalet publikationer förblev oförändrat. Antalet referentgranskade vetenskapliga artiklar som publicerats av anställda vid Finlands miljöcentral ökar något, vilket tyder på en ökning av den vetenskapliga effekten.

Finlands miljöcentral bedriver forskning och expertarbete i en mängd olika samarbetsprojekt och förmedlar forskningsresultat inom dem. Projektens partner är ofta också medlemmar i finska och europeiska nätverk som är viktiga för Finlands miljöcentral. Genom sina partnerskap kan Finlands miljöcentral utöver kompetensutveckling förutse framtiden, påverka på bred front samt tjäna förvaltnings- och samhällsaktörer. De viktigaste partnerna är medlemmarna i sammanslutningen av forskningsinstitut Tulanet, partnerskapet för europeiska miljöforskningsinstitut (PEER), europeiska nätverket för miljöbyråer (EPA), biodiversitets- och ekosystemnätverket (ALTER-Net) samt forskningsnätverket för inre vattenvägar (EurAqua). Finlands miljöcentral var ordförande för EurAqua 2020–2021 och kommer att börja leda Europeiska miljöbyråns temacentrum för hållbarhetsomställningar. Även Finlands miljöcentrals forskningsinfrastrukturer byggs upp och finns tillgängliga i stora och långtgående nätverk.

Ljuspunkter och skuggor i resursutvecklingen

Den finansiering för driftskostnader som beviljades Finlands miljöcentral direkt i statsbudgeten förblev på samma nivå som under tidigare år, men den externa finansieringen ökade med mer än 8 % från 2020. Detta visar i synnerhet framgången i ansökan om FoU-finansiering. Besluten om finansiering av forskningsinfrastruktur från Finlands Akademi som kom i slutet av året var också framgångsrika.

Trots framgången har de finansiella riskerna ökat. Verksamhetsresultaten uppstår huvudsakligen genom projekt. Under 2021 pågick totalt cirka 1 000 projekt, som tillsammans med sina föregångare utgör ett stort projektkontinuum för olika ämnesområden. Om källorna till extern finansiering krymper kommer det snabbt att försvaga Finlands miljöcentrals verksamhet och effektivitet. Å andra sidan är det svårt för Finlands miljöcentral att utöka sin verksamhet i takt med efterfrågan enbart med stöd av extern finansiering. Gränsen för tillväxten kommer att uppnås om finansieringen av driftskostnader förblir på samma nivå, eftersom projekten ofta också förutsätter egen finansiering.

Verksamhetsfinansiering av Syke
Verksamhetsfinansiering av Syke 1996–2021. © Syke

Mot tillgänglig och lättanvänd forskningsbaserad information

Säkerställandet av miljöforskning och en stark kärna i expertarbetet är allt viktigare när miljöfrågorna blir samhällsövergripande. Främjandet av grön tillväxt och hållbarhetsförbättringar på systemnivå gäller all samhällsverksamhet, och arbetet kräver att alla sektorer deltar. I denna situation behöver vi kvalitetssäkring och innovation som baseras på forskning, ambitiös kompetensutveckling och strategiskt ledarskap. I enlighet med sin lagstadgade uppgift bidrar Finlands miljöcentral genom forskning, kunskap och tjänster till att bygga ett hållbart samhälle. Denna uppgift är nu mer aktuell än någonsin.

Framför allt ökar efterfrågan på operativa tillämpningar av komplex miljöinformation. Styrningen och färdplaner för klimatförändringen visar företag och andra ekonomiska aktörer att effekterna kan minskas genom att inkludera koldioxidutsläppen eller -balansen i målen och rapporteringen. Detta har också skapat förväntningar på att materialbalansen, näringsbalansen och i synnerhet inverkan på naturen ska inkluderas i utvärderingarna av finansiering, näringsgrenar, företag och produkter. I framtiden kommer Finlands miljöcentral att satsa på att säkerställa kunskapsbasen för olika operativa balansmätare och utveckla nya applikationer.

Under 2022 kommer Finlands miljöcentral att fortsätta sitt reformarbete baserat på den strategi som gjordes under 2021. Organisationsstrukturen kommer att förnyas för att återspegla strategin och svara på den föränderliga verksamhetsmiljön. Syftet är att förfina sammanfattade, allmänna budskap och en positiv framtidsvision utifrån flerkanalig samhällspåverkan, som uppmuntrar oss alla i det utmanande arbetet för att sporra hållbarhetsomställningen.

Mer information:

 

Publicerad 09-03-2020 kl. 16.36, uppdaterad 19-01-2023 kl. 14.57