Årsöversikt

 

Undantagsåret 2020

2020 var ett exceptionellt verksamhetsår för Finlands miljöcentral på grund av den globala covid-19 pandemin. För att begränsa pandemin rekommenderade regeringen distansarbete för byråerna i mars, och resandet tog slut. Pandemin synliggjorde många miljöpåverkningar och kedjor av påverkningarna, liksom fördelarna med en ren miljö.

Forskningsverksamheten fortsatte utan avbrott, men vissa internationella projekt försenades och fältresorna minskades eller ändrades. Laboratorieverksamheten fortsatte på plats och ställe i enlighet med nya säkerhets- och hygienpraxis. Övergången för nästan all personal till distansarbete orsakade en snabb förändring av virtuella mötesmetoder. SYKE:s verksamhet drabbades inte signifikant av förändringarna i verksamhetsmetoderna, eftersom särskild uppmärksamhet ägnades åt hanteringen av frågan på alla nivåer i organisationen. Finlands miljöcentral firade 25-årsjubileum år 2020. Alla evenemangen under 25-årsjubileum hölls virtuellt.

SYKE:s analyser gällande rörlighet, boende på flera orter, grönbyggande och kollektiva måltider visade sig vara användbara och fick synlighet. För att mildra de ekonomiska och samhälleliga effekterna av covid-19 pandemin inleddes återhämtningsåtgärder i Finland och EU, i syfte att uppnå hållbara lösningar i enlighet med riktlinjerna för grön och rättvis utveckling.

Ur SYKE:s perspektiv var året också annorlunda eftersom den långvariga generaldirektören Lea Kauppi gick i pension i början av oktober. Hon arbetade som generaldirektör i 25 år, nästan ända sedan SYKE grundades. Leif Schulman utnämndes av regeringen till efterträdare för perioden som börjar 1.1.2021.

Schulman_Leif_20210115_5158_Kai_Widell.jpg
Finlands miljöcentralens generaldirektör Leif Schulman. © Kai Widell

Verksamhetsmiljön svängde till att betona hållbarhet

Den brådskande naturen av hållbarhetsförändringen lyftes fram starkare än tidigare under året. Marins regeringsprogram fokuserar på åtgärder för att främja ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Åtgärder för att skydda biologisk mångfald har varit synligt framme. Europeiska unionen fortsätter sin politik för att påskynda den gröna övergången i återhämtningsåtgärderna efter coronapandemin.

Den brådskande naturen av hållbarhetsförändringen har betonats i den internationella miljösektorns utvärderingar som framställts under de senaste åren. I rapporten Europas Miljö Tillstånd och utblick 2020, som publicerades i början av 2020, syns energi, transport, boende och mat som huvudsakliga förorsakare för miljökonsekvenser, och rapporten efterlyser den förändring som behövs för hållbarhet på olika nivåer. Förutom att bekämpa klimatförändringar uppmärksammades 2020 hållbarhetsutmaningarna för system som förorsakar utsläpp, såsom energi-, transport- och livsmedelssystem, och behovet av förändringar på systemnivå. Hållbarhetsförändringen kräver stora förändringar i finansiering, styrning, industri, marknader och konsumtion. I detta sammanhang förväntas miljöforskning och miljöexperter ta initiativ och ha förmåga att stödja branscher för att övergå till att ha låga utsläpp och vara hållbara.

SYKE är en av föregångarna när det gäller hållbarhetsförändringen i Finland. SYKE:s strategi som utarbetades 2018 betonar lösningar och identifierar stora förändringar som krävs för hållbar utveckling, såsom övergången till en cirkulär ekonomi. Förutom den cirkulära ekonomin har SYKE redan i flera år bedrivit forskning och expertarbete gällande energiöverföring, matförändring och att mildra jordbrukets inverkan på vattendrag. Följderna av SYKE:s arbete kan ses i det strategiska programmet för cirkulär ekonomi, klimatlagar och de pågående reformprocesserna i markanvändnings- och bygglagen och naturvårdslagen. Den ekologiska övergången fungerade också 2020 som en ram för rekommendationerna för utvärderingen av den nationella biologiska biodiversitetsstrategin som leddes av SYKE. Som en förlängning av Rådet för strategisk forsknings (RSF) pågående projekt om hållbarhetsförändring, fick SYKE i uppdrag att genomföra nya RSF-projekt för att möta förutsättningarna för granskningen av förändringen gällande bostäder, transporter och rättvist beslutsfattande. Med hjälp av dem främjas hållbarhetsförbättringar på systemnivå även under de kommande åren.

Programmet för Finlands miljöcentrals 25-årsjubileum som firades 2020, byggdes kring hållbarhetsförändringen. SYKE är värd för Finlands expertpanel för hållbar utveckling tillsammans med Naturresursinstitutet och institutet för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet (HELSUS), och har varit med i flera utvärderingar av hållbar utveckling som styr dagens internationella och nationella politik. I framtiden kommer SYKE att kombinera dessa hållbarhetsutvärderingar med mer ambitiösa utvärderingar av markanvändnings-, naturresurs- och naturkonsekvenser samt det ekonomiska systemet.

Ett framgångsrikt år med tanke på verksamheten

Trots undantagstillståndet var 2020 ett framgångsrikt år. Resultaten av den internationella utvärderingen av Finlands miljöcentrals verksamhet var positiva, ekonomin var i balans och personalen tämligen nöjda med sitt arbete och sin arbetsplats. Utvärderingen identifierade också några förbättringsområden som redan har tagits upp.

Resultatavtalet som styr SYKE:s verksamhet för miljöministeriets administrativa sektor förlängdes för 2020–2023. De strategiska resultatmålen för vattenhushållningsuppgifterna under jord- och skogsbruksministeriets ansvar har varit i kraft sedan i början av 2017. SYKE har lyckats med att uppnå de mål som ställts upp för dem.

Den internationella utvärderingsgruppen som på uppdrag av miljöministeriet utvärderade Finlands miljöcentrals verksamhet 2020 anser att SYKE är ett innovativt och i samhället allmänt respekterat forskningsinstitut, som producerar högkvalitativ forskning och expertis och har en betydande samhällelig påverkan. Utvärderarna identifierade möjligheter för utveckling i både nationell och internationell påverkan. Enligt utvärderingen skulle SYKE kunna ta ett starkare samhälleligt ledarskap som en främjare av hållbar utveckling. (Länk till pressmeddelande om den internationella utvärderingen)

Under året deltog SYKE aktivt i aktuella diskussioner, särskilt genom blogginlägg. Nästan 100 bloggar relaterade till olika ämnen publicerades. Det totala antalet publikationer och antalet vetenskapliga publikationer ökade från föregående år.

Mängden finansiering för verksamhetskostnader som erhållits direkt till SYKE via statsbudgeten har inte minskat de senaste åren, vilket har underlättat den ekonomiska planeringen. Mängden extern finansiering sjönk avsevärt från 2019, främst på grund av förändringen i EU-finansieringsperioden. Den stora andelen extern finansiering tyder på framgång särskilt i att ansöka om FoU-finansiering. Samtidigt har de finansiella riskerna dock ökat. Intäkterna från verksamheten uppstår främst i projekt. 2020 fanns totalt cirka 1 000 pågående projekt som tillsammans med sina företrädare utgör en stor kontinuitet av projekt inom olika ämnesområden.

 

Verksamhetsfinansiering av SYKE
Verksamhetsfinansiering av SYKE 1996-2020. © SYKE

Det finns ett behov av tillförlitlig information

Finlands miljöcentrals framtidsutsikter är positiva. Det nationella och globala genomförandet av hållbarhetsmålen kräver information som produceras av SYKE och andra forsknings- och expertinstitut. SYKE:s omfattande samarbetsnätverk möjliggör ett flexibelt utnyttjande av kunskap och resurser i detta arbete.

Storleken och inriktningen på finansiering av forskning, utveckling och innovation förändras under de kommande åren särskilt på EU-nivå. Den korrigerande åtgärdsfinansieringen till följd av pandemin styrs på EU-nivå och nationell nivå för att stödja den gröna övergången. Finansieringsansökningarna för det nya fleråriga programmet Horisont Europa börjar 2021. SYKE har aktivt följt förberedelsen av programmet och syftar till att öka EU-finansieringen under de kommande närmsta åren.

SYKE satsar även i fortsättningen på att effektivt förmedla information och lösningar till beslutsfattare i den offentliga och privata sektorn. Omfattande och öppet samarbete med forskningsinstitut, universitet, samfund och företag samt med den offentliga förvaltningen bidrar till att uppnå detta mål. I enlighet med rekommendationerna från den internationella utvärderingen strävar SYKE i framtiden efter att profilera utvecklingen av forskning och experttjänster, samt kommunikation och interaktion, så att SYKE:s nätverksledarskap också framträder som innehållsförvaltning. Vårt mål är att kunna hämta starkare åsikter och lösningar baserade på den senaste informationen till beslutsfattande och samhällelig debatt.

Mer information:

 

Publicerad 09-03-2020 kl. 16.36, uppdaterad 09-06-2021 kl. 16.47