Rekreationsnyttan av ett renare Finska viken tiotals miljoner euro per år

Pressmeddelande 15-01-2015 kl. 14.11

Nyttan för rekreationen på strandfastigheterna av att tillståndet i Finska viken förbättras värderas till över 50 miljoner euro per år. Största nyttan består av minskande olägenheter med alger som är till förfång för simmandet. Rekreationsnyttan med att vattenkvaliteten blir bättre undersöktes vid SYKE med en enkät och en beräkningsmodell.

Veneilijat_Tammisaaressa_TapioHeikkinen-kuvapankki.jpg

Bild: Tapio Heikkilä, Miljöförvaltningens bildbank

Av de svarande hade nästan alla upplevt att den dåliga vattenkvaliteten störde simningen. Dessutom hade omkring hälften av de svarande minskat sin vistelse vid Finska vikens kust på grund av den dåliga vattenkvaliteten.

Strandfastigheterna i kustområdet i Borgå drar mest nytta

"Den årliga rekreationsnyttan fastställdes för varje ort för sig från Vederlax till Hangö. Mest nytta av bättre vattenstatus drar kustområdena i Borgå, där nyttan stiger till ca 12 miljoner euro. Det finns omkring 3 000 fastigheter i området.  Användarna av en strandfastighet får en nytta på i medeltal 2 300 euro per år av att god ekologisk status i havet uppnås", sammanfattar planeraren Turo Hjerppe resultaten av undersökningen.

I Raseborg uppskattades också nyttan för simmare, båtförare och fiskare

I kustområdet i Raseborg gjordes en närmare undersökning, som utom användare av strandfastigheter också omfattade simmare, fiskare och båtförare som inte har tillgång till strandfastigheter. Den årliga rekreationsnytta som fås av att god status uppnås värderas inom Raseborg till sammanlagt ca 7,2 milj. euro, av vilken andelen för andra än användarna av strandfastigheter är ca 17 procent.

En enhetlig och riksomfattande uppskattning av rekreationsnyttan behövs

Undersökningen baserar sig på en enkät riktad till 281 ägare av strandfastigheter gjord 2011. Utifrån svaren uppskattades vattnets användbarhet för olika rekreationsformer.

VIRVA-modellen som användes i undersökningen kan också tillämpas på andra kustområden och vatten. En enhetlig och riksomfattande uppskattning av rekreationsnyttan behövs när man planerar åtgärder för att uppnå målet i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen, god status i vattnen.

Undersökningen ingick i projektet GisBloom

Undersökningen gjordes som en del av det nationella projektet GisBloom, som finansieras av EU:s Life+. Syftet med projektet var att förbättra tillståndet i vattnen och att få allmänheten och organisationerna att delta i övervakningen av vattnens tillstånd och i en kostnadseffektiv bekämpning av eutrofieringen. Projektet verkade i 11 pilotområden på olika håll i Finland och i det deltog bland andra SYKE, Helsingfors universitet, Arbonaut Oy, stiftelsen Vesijärvisäätiö, Västra Nylands vatten och miljö rf och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

Mer information

Expert Turo Hjerppe, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 176, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikationsexpert Katri Haatainen, tfn. 0295 251 135, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: