Översvämningscentret startade sin verksamhet i början av året – ny översvämningskarttjänst lanserad

Pressmeddelande 22-01-2014 kl. 9.33

Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets meddelande

Finlands miljöcentral (SYKE) och Meteorologiska institutet startade Översvämningscentret i början av året. Översvämningscentret förutspår och varnar om översvämningar i hela Finland och upprätthåller den nationella lägesbilden över vatten- och översvämningssituationen. SYKE och Meteorologiska institutet producerar tjänsterna i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och räddningsväsendet. Översvämningscentret förmedlar information och tjänster till myndigheter och medborgare samt till bl.a. verksamhetsutövare och företag.

Jääpatotulva

Alla översvämningskartor till invånare och myndigheter från samma tjänst

Den nya översvämningskarttjänsten är en av Översvämningscentrets tjänster. Både invånarna och myndigheterna kan använda den för att bereda sig på översvämningar.  Tjänsten finns på www.ymparisto.fi/tulvakartat

Tjänsten innehåller kartor över översvämningshotade områden, som anger översvämningens täckning och djup. Kartorna har huvudsakligen utarbetats av NTM-centralerna och finns för ca 90 områden. Kartorna ger en fingervisning om vilka områden som hotar att drabbas av översvämning vid olika stora flöden. I tjänsten finns också översvämningskartor över utredningar av olycksrisken vid dammar och över inträffade översvämningar.

Det nyaste materialet i översvämningskarttjänsten är de kartor över översvämningsrisker som NTM-centralerna utarbetade under 2013. Dessa kartor visar förutom översvämningens täckning och djup bland annat antalet invånare i översvämningsområdet, vilka vägar som läggs under vatten samt särskilda objekt som vård- och läroanstalter. Kartor över översvämningsrisker finns för 21 områden med betydande översvämningsrisk. Kartorna baserar sig på Meteorologiska institutets beräknade översvämningsnivåer vid kusten.

Väderobservationer och vädermodeller som grund för översvämningsprognoser

Prognoserna och varningarna om översvämningar baseras på väderprognosmodeller, kvalitativa vattenstånds- och väderobservationer samt havsmodeller och systemet med vattendragsmodeller. Tillförlitliga observationer och modeller utgör grunden för de prognoser och varningar som meteorologerna och hydrologerna utarbetar.

Vid cirka 200 av Meteorologiska institutets observationsstationer mäter man nederbörd. Meteorologiska institutets nätverk med åtta väderradar ger dessutom de mest fullständiga uppgifterna om regionala nederbördsmängder. Med den nya generationens väderradar som har dubbel polarisation kan man dessutom bedöma nederbördens aggregationstillstånd.

SYKEs vattendragsprognoser som beräknas med vattendragsmodeller baseras på hydrologiska uppgifter i realtid från över 200 stationer för observation av vattenstånd och vattenföring.

Översvämningscentret varnar för översvämningar

Översvämningscentrets verksamhet pågår oavbrutet med jour dygnet runt. Utöver SYKEs automatiska varningar om översvämningar av vattendrag och Meteorologiska institutets varningar om havsvattenstånd och störtregn, förser Översvämningscentret regelbundet myndigheterna med meddelanden och varningar.

Vid akuta översvämningar förmedlar SYKE och Meteorologiska institutet information och publicerar meddelanden på sina webbplatser www.miljo.fi respektive www.ilmatieteenlaitos.fi. Om situationen är allvarlig går man ut med en varning i radio och tv.

SYKEs och Meteorologiska institutets ansvar

Översvämningscentret intensifierar samarbetet mellan SYKE och Meteorologiska institutet. Samarbetet mellan vädertjänsten och den hydrologiska tjänsten måste fungerar smidigt för att man ska kunna dels producera aktuella uppgifter om vattensituationen oavsett vilken typ av översvämning det rör sig om, dels informera om och varna för översvämningar och torka.

SYKE har huvudansvaret för översvämningsprognoser och -varningar vid översvämningar av vattendrag. SYKE ansvarar också för prognoserna om isdammar och issörja samt för tjänsterna med kartor över översvämningsrisker och översvämningshotade områden, vilka används för att bedöma skadorna och konsekvenserna av översvämningar.

Meteorologiska institutet ansvarar för prognoserna och varningarna om havsvattenståndet samt för varningarna om störtregn. Meteorologiska institutet producerar alla vädertjänster som Översvämningscentret behöver i sitt arbete.

Ministeriets mål: en effektivare översvämningsverksamhet

Under 2013 fattade jord- och skogsbruksministeriet och kommunikationsministeriet beslutet att inrätta Översvämningscentret. Målet är att effektivisera myndigheternas samarbete för att bättre än tidigare kunna informera om översvämningar och torka.  Genom nära samarbete mellan vädertjänsterna och den hydrologiska tjänsten blir det enklare att förutse översvämningar och vidta rätt åtgärder vid översvämningar så att skadorna från dem minskar.

Mer information

Översvämningscentret:
Tjänstechef Markku Maunula, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Meteorolog och projektchef Eerik Saarikalle, Meteorologiska institutet, fornamn.efternamn@fmi.fi

Översvämningskarttjänsten:
Överingenjör Mikko Huokuna, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (kl. 12.00 -)

Länkar:


Målgrupp: