Arandas övervakningsresa: Ställvis rekordhöga temperaturer i Östersjön – fosforhalterna ökar i Skärgårdshavet och Bottenhavet

Pressmeddelande 04-03-2021 kl. 10.00

Finlands miljöcentral SYKE och Meteorologiska institutet meddelar

Aranda på Österjön in januari 2021_Bild Ilkka Sammalkorpi
Forskningsfartyget Aranda på sin övervakningsresa i Bottenviken i januari 2021. Fartyget förbereder sig för installation av Meteorologiska institutets isboj. Foto: Ilkka Lastumäki, SYKE. 

Vattnet i Östersjön har blivit varmare och djupvattentemperaturerna är ställvis rekordhöga. Fosforhalterna i den centrala delen av Skärgårdshavet och Bottenhavet ökar. Övervakningsresultaten framkom under den årliga vinterövervakningsresan med havsforskningsfartyget Aranda i januari. Resan är en del av övervakningsprogrammet i havsförvaltningsplanen.

Temperaturen i Östersjöns djupvatten har stigit med rentav 2-3 grader under de senaste 20-30 åren. Under resan mättes ställvis rekordhöga temperaturer i Finska viken, Ålands hav och Bottniska viken. I 285-metersdjupet i Ålands hav (vid station F64) var temperaturen på ett djup av 250m för första gången över +7 °C under en 57 års mäthistoria.

”Höga vattentemperaturer är troligen relaterade till den exceptionellt varma vintern 2019-2020, vattenmassornas rörelser i Östersjön och effekter av klimatförändringar”, säger specialforskare Pekka Alenius från Meteorologiska institutet.

Temperaturutvecklingen på ett djup av 100m vid en övervakningsstation (LL17) på Norra Östersjön 1963-2021. Temperaturen har ökat tydligt sedan 1990-talet. De senaste fem mätresultaten från Arandas övervakningsresor under en 1,5-årsperiod är de högsta i övervakningshistoriken. Källa: Meteorologiska institutet, SYKE. (Klicka för större bild, png.)

Höga fosforhalter i Skärgårdshavet
och Bottenhavet

Näringshalterna var höga i Skiftets öppna havsområde i Skärgårdshavet. Hela vattenmassan var uppblandad från ytan till botten och syreläget var bra. Uppblandningen och vattenströmmarna från huvudbassängen och Finska viken är de främsta orsakerna till de höga näringskoncentrationerna. Situationen påverkas sannolikt också av näringsrikt vatten som strömmat från Skärgårdshavets inre delar.

”Fosforhalterna i Bottenhavet var som under de senaste åren höga, och det tycks vara fråga om en permanent förändring. Syreläget i havsområdenas djupvatten har försämrats ytterligare jämfört med tidigare år. De blågröna algblomningarna i Bottenhavet, som blivit vanligare under de senaste somrarna, är relaterade till ökande fosforhalter”, säger resechefen Pekka Kotilainen från Finlands miljöcentral.

Syreläget i Finska viken har försämrats - fosforhalterna har minskat något i vissa områden

Syreläget i Finska viken hade försämrats från föregående vinter, då syreförhållandena i bottenvattnet var exceptionellt goda genom en effektiv uppblandning av vattenskikten. Djupvattnen i västra Finska viken var nu syrefria. Jämfört med situationen för ett år sedan fanns det betydligt mindre syre också i centrala och östra Finska vikens djupområden. Dessa blandade och stratifierade situationer i Finska viken varierar från år till år beroende på väderförhållandena.

”Fosforkoncentrationerna i Finska viken är fortfarande höga, även om halterna har minskat något i vissa områden under de senaste fyra åren. Koncentrationerna i Finska vikens bottenvatten var klart högre än under föregående vinter, och vintersäsongens högsta fosforkoncentration efter 1990 mättes på en station i västra Finska viken”, säger resechefen Harri Kankaanpää från Finlands miljöcentral.

I Finska viken, i närheten av den finska kusten, var halterna av näringsämnet kväve högre än vanligt. Detta orsakas av kvävehaltigt vatten från älvar som spridit sig i ytskiktet.

De djupaste områdena av Östersjöns huvudbassäng är fortfarande till stor del helt syrefria och fosforhalterna i djupvattnet har ökat ytterligare.

SYKE och Meteorologiska institutet övervakar gemensamt läget i det öppna havet

Under övervakningsresan som genomfördes med havsforskningsfartyget Aranda 18-31.1.2021 togs vatten- och bottenprover för att övervaka temperatur, salthalt, syre och näringsämnen samt skadliga kemikalier såsom läkemedel. De undersökta havsområdena var Finska viken, Skärgårdshavet, den norra delen av Östersjöns huvudbassäng och Bottniska viken. Dessutom kartlades istäckets utbredning och egenskaper i Bottenviken. Övervakning av undervattensbuller inleddes vid tre utsjö-stationer i Finska viken, Östersjöns huvudbassäng och Bottenviken.

SYKE och Meteorologiska institutet (IL) övervakar tillståndet i öppna havet i samarbete. SYKE ansvarar för övervakningen av kemisk-biologiska faktorer och undervattensbuller. Meteorologiska institutet ansvarar för den fysikaliska övervakningen. I detta meddelande har man också utnyttjat mätresultaten från en övervakningsresa som genomfördes av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) i januari i de centrala och södra delarna av Östersjön.

Mer information

Status för Finska viken, skadliga kemikalier, undervattensbuller:
Specialforskare, resechef Harri Kankaanpää, Finlands miljöcentral SYKE, tfn +358 295 251 258, förnamn.efternamn@syke.fi

Status för Bottniska viken, Skärgårdshavet och Östersjöns huvudbassäng:
Seniorforskare, resechef Pekka Kotilainen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn +358 295 251 317, förnamn.efternamn@syke.fi

Östersjöns interna näringsflöden:
Specialforskare Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentral SYKE, tfn +358 295 251 363, förnamn.efternamn@syke.fi

Fysikaliska förhållanden i Östersjön, klimatförändringar:
Specialforskare Pekka Alenius, Meteorologiska institutet, tfn +358 295 396 439, förnamn.efternamn@fmi.fi

Bilder


Målgrupp: