De vitkindade gässen minskade i antal för andra året i rad i huvudstadsregionen

Pressmeddelande 02-08-2017 kl. 9.44
Valkoposkihanhia
© Bild: Heikki Kotiranta

Det totala antalet vitkindade gäss som betar på gräsmattorna i parkerna i Helsingfors och östra Esbo minskade med åtta procent från förra året. Det fanns betydligt färre vuxna fåglar, vilket delvis beror på den dåliga ungproduktionen föregående år och massdöden bland fåglar. Däremot ökade antalet ungar från året innan. Forskarna vid Finlands miljöcentral räknade sammanlagt 5 278 vitkindade gäss, av vilka 670 individer var ungar.

I den fågelräkning som gjordes i slutet av juli observerades flest gäss i Helsingfors vid Sveaborg (647 individer), Arabiastranden (553), Brunnsparken (381) och Tölöviken (326). Vid Fölisöfjärden koncentrerades gässen till badstranden vid Sandudd och till Merikantovägen.

I Esbo observerades sammanlagt 497 individer, av vilka merparten betade vid Björnviken (237) och den östra stranden av Otnäs (96).  I slutet av sommaren har östra Esbos andel av de vitkindade gässen minskat ytterligare och utgör längre bara knappt tio procent av det totala antalet.

Kraftig ökning av antalet ungar

I huvudstadsregionen ökade kullarnas totala antal (288) med över en tredjedel från i fjol, men var 100 kullar mindre än rekordåret 2015. Kullarnas medelstorlek var 2,3 ungar, vilket motsvarar genomsnittet för åren 2006–2016. Den kalla våren fördröjde häckningen då det vid sidan av nästan flygga ungar observerades även delvis dunbeklädda ungar mer än under tidigare år.

I Helsingfors observerades de flesta kullarna vid Sveaborg (40 kullar), Arabiastranden (35), Brunnsparken (30), Merikantovägen i Tölö (29) och Tölöviken (26).  Merikantovägens andel av kullarna ökade klart från tidigare år. I östra Esbo observerades totalt bara tio kullar.

Färre vuxna gäss än föregående år 

Antalet vuxna gäss minskade med 11 procent från 2016. ”Detta beror delvis på den dåliga ungproduktionen föregående år, vilket kan ses som en minskning av antalet icke häckande individer. Även den exceptionella massdöden bland vuxna fåglar i skärgården i huvudstadsregionen har påverkat fågelminskningen. Enbart i Helsingfors och Esbo skärgård upptäcktes mer än 100 döda vitkindande gäss i maj–juli”, säger äldre forskare Markku Mikkola-Roos vid Finlands miljöcentral.

Orsaken till massdöden bland vuxna fåglar oklar, ungarna lider av parasiter

I maj–juli observerades hundratals döda vuxna fåglar i området mellan Ingå och Borgå. Av dem var de flesta gråtrutar och vitkindade gäss. I de undersökningar som genomförts av Evira har man inte hittat en enda orsak till massdöden. Det finns flera orsaker till döden, men fågelinfluensa har inte konstaterats. I de andra havsområdena har man inte observerat onormala mängder döda fåglar.

I juli har Evira undersökt tretton vitkindade gäss, mestadels ungar, av vilka största delen dödats av rovdjur. Ungarna har haft rätt mycket parasiter som kan ha försämrat deras kondition och därmed också gjort dem till ett lätt byte för rovdjur. 

Genom uppföljning av vitkindad gås insamlas grundläggande information om artens ekologi och spridning i Finland. Vitkindad gås nämns i bilaga I till Europeiska unionens fågeldirektiv och särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att skydda den i alla  EU:s medlemsländer. I Finland är vitkindad gås fridlyst enligt naturskyddslagen.

 

Kuva 1. Fördelningen av individantalet bland vitkindade gäss i Esbo och Helsingfors 2425.7.2017.

valkoposkihanhet kartta 2017 SV
Kuva: SYKE

Kuva 2. Fördelningen av årets ungar i Esbo och Helsingfors 2425.7.2017.

valkoposkihanhet njoret kartta 2017 SV
Kuva: SYKE

Bilder:

Mer information

Äldre forskare Markku Mikkola-Roos, Finlands miljöcentral
tfn 0400 148 685, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Pekka Rusanen, Finlands miljöcentral
tfn 0400 148 691, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Mer information om djursjukdomar

Specialforskare, sektionschef Pia Vennerström, Evira sektionen för produktionsdjurspatologi
tfn 050 3544 603, pia.vennerstrom@evira.fi
 

Länkar:


Målgrupp: