Antalet vitkindade gäss i huvudstadsregionen slutade minska

Pressmeddelande 09-08-2019 kl. 7.51
Kullar med vitkindade gäss vid Arabiastranden
Kullar med vitkindade gäss vid Arabiastranden. Foto Riku Lumiaro.

Det totala antalet vitkindade gäss som betar i parkerna i Helsingfors och östra Esbo ökade med 19 procent jämfört med förra året. Antalet kullar ökade med tio procent och det totala antalet ungar med 24 procent jämfört med 2018. Forskarna vid Finlands miljöcentral och Helsingfors stad räknade sammanlagt 5 630 vitkindade gäss, varav 544 individer var ungar.

Vid fågelräkningen i slutet av juli observerades flest gäss vid Arabiastranden (609 individer), Brunnsparken (508), Sveaborg (494) och Tölöviken (400) i Helsingfors. Vid Fölisöfjärden koncentrerades gässen till Merikantovägen och Sandudds badstrand. I östra Helsingfors fanns det flest gäss vid Poroviken i Tammelund och Solviks kanal i Nordsjö.

I Esbo observerades sammanlagt 907 gäss, varav merparten betade vid Björnviken (305) och i Vermo (263). I slutet av sommaren fanns 16 procent av antalet vitkindade gäss i östra Esbo.

De största kullarna koncentreras till skyddade gräsmattor

I huvudstadsregionen ökade det totala antalet kullar (242) med tio procent jämfört med året innan. Kullarnas genomsnittliga storlek var 2,2 ungar, vilket är samma storlek som under uppföljningsperioden 2006–2019 i genomsnitt, men något större än förra året. Som en följd av ökningen av antalet ungar och kullarnas storlek producerades 100 fler ungar än 2018.

I Helsingfors observerades flest kullar vid Brunnsparken (32), Sveaborg (37), Arabiastranden (29) Tölöviken (18) och Lillhoplax (16). Det största antalet i östra Helsingfors observerades vid Poroviken i Tammelund (6) och Solviks kanal (6). I östra Esbo fanns det flest kullar i Björnviken (9) och Vermo (7).

Det fanns stora variationer i kullarnas genomsnittliga storlek mellan olika platser. Vid de objekt där minst tio kullar observerades fanns de största kullarna vid Tölöviken (2,6 ungar) och Lillhoplax (2,4). Däremot var kullarna betydligt mindre vid Brunnsparken (2,2), Sveaborg (2,1) och Arabiastranden (1,9).

Eftersom april var en varm månad inleddes de vitkindade gässens häckning tidigare än normalt. En del av ungarna var flygfärdiga i slutet av juli och till exempel observerades 53 ungfåglar på åkrarna i Vik och 22 i Vermo. På motsvarande sätt observerades då endast åtta fågelungar som var mindre än en månad gamla.


Ringarna ger mer information om hur de vitkindade gässen rör sig i Helsingfors

Som en del av uppföljningen av vitkindande gäss i slutet av sommaren 2019 avlästes också sifferkoderna på cirka tjugo ringmärkta gäss av Helsingfors stads miljötjänster och Finlands miljöcentrals forskare. Ringmärkningsuppgifterna gav intressant tilläggsinformation om helsingforsgässens förflyttningar, övervintringsområden och historia. Vid Långören, Stora Räntan, Sveaborg och Brunnsparken påträffades vitkindade gäss som ringmärkts med avläsbara ringar i sina övervintringsområden i Holland, vid Vadehavets strand, av vilka en också hade en gps-sändare som fästs av forskare på ryggen.

Största delen av de kontrollerade vitkindade gässen hade dock ringmärkts på 2010-talet i sina bon på holmar utanför Helsingfors. Vid Arabiastranden påträffades också vitkindade gäss som har ringmärkts under häckningstiden utanför huvudstadsregionen i Åbo, Hangö och Parikkala i Södra Karelen. De vitkindade gässen i huvudstadsregionen rör sig alltså även i viss utsträckning mellan olika delar av Finska viken och olika häckningsområden i inlandet. I samband med uppföljningen observerades även en över 21 år gammal fågel som har varit närvarande under nästan hela den tid det har funnits vitkindade gäss i Helsingfors.

Finlands häckningsbestånd fortsätter att öka

Den vitkindade gåsen häckar i hela kustområdet från den östra gränsen till Bottenviken. Finlands häckningsbestånd har sedan 1985 ökat med i genomsnitt 18 procent per år. År 2018 uppskattades häckningsbeståndet till 7 000 par. De största koncentrationerna finns i huvudstadsregionen och Åbo skärgård. I inlandet finns en permanent population vid Vesijärvi i Lahtis-Hollola och vid södra Päijänne.

På grund av havsörnens inverkan har de vitkindade gässen minskat i ytterskärgården vid västra Finska viken. I skärgården vid östra Kyrkslätt ökade häckningsbeståndet av vitkindade gäss fram till 2013, då 81 par häckade i uppföljningsområdet bestående av 25 holmar. År 2010 etablerade sig ett havsörnspar i området och ett annat par alldeles i närheten av området. År 2016 hade antalet par av vitkindade gäss minskat till 67 par och i år till 26 par.

Lösningsförslag på avföringsproblemet

Gässens avföring är ett problem i stadens parker. Avföringsproblemet framhävs kontinuerligt under semestersäsongen i juli, då gässens häckning är över och de samlas i stora grupper på gräsområdena. Gäss finns inte i alla stadens parker och de påträffas inte heller i parkerna hela sommaren, utan de förekommer på vissa platser och vid vissa tidpunkter.

Ett lokalt avföringsproblem kunde lösas genom att i skötseln av gräsmattan prioritera en mångsidigare och högre växtlighet samt dagligen rengöra de vägavsnitt som används av stora gåsflockar. Vid Högholmens djurpark har man framgångsrikt använt sig av gåsguider, som också kunde anlitas i stadens parker under den mest kritiska semesterperioden för att berätta om gässen och förebygga konfliktsituationer. Skyltar som berättar om gässen har konstaterats fungera vid Högholmen. Samma typ av informationsförmedling skulle också vara lämplig i parkerna. Naturen är Helsingfors trumfkort inom turismen och gässen väcker positivt intresse bland turisterna.

Hundskrämning har testats vid Högholmen, försöksgården i Vik och under den gångna våren i Hagalund i Esbo. Skrämningen fungerar och gässen har en alternativ matplats. Om ingen sådan finns förflyttar sig gässen bort från området under en tid, men återkommer när hunden har försvunnit. I juni-juli kan hundskrämning inte användas på grund av de små ungarna och de ruggande vuxna individerna som inte kan flyga.

I samband med uppföljningen av den vitkindade gåsen samlas grundläggande information om artens ekologi och spridning i Finland. Den vitkindade gåsen är fridlyst i Finland med stöd av naturskyddslagen.


Fördelningen av antalet individer av vitkindade gäss i Esbo och Helsingfors 31.7.2019

Fördelningen av antalet individer av vitkindade gäss i Esbo och Helsingfors 31.7.2019

 

Fördelningen av sommarens ungar i Esbo och Helsingfors 31.7.2019

Fördelningen av sommarens ungar i Esbo och Helsingfors 31.7.2019


Bilder för massmedierna


Mer information

Äldre forskare Markku Mikkola-Roos, Finlands miljöcentral, tfn 0400 148 685,
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Pekka Rusanen, Finlands miljöcentral, tfn 0400 148 691
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Miljöinspektör Tuomas Lahti, Helsingfors stad, tfn 040 843 1410,
tuomas.lahti@hel.fi

Informatör Mari Lehmonen, Högholmen, tfn 050 597 3252
mari.lehmonen@korkeasaari.fi
 

Mer om ämnet

 


Målgrupp: