Uppföljning inom temat ekosystemtjänster

Miljöuppföljningen inom temat producerar riksomfattande basinformation om artbeståndets tillstånd och arternas livsmiljöer. SYKE samlar in data för observationsserier av storskarv, vitkindad gås, dagfjärilar och artbeståndet i åar och sjöar. De flesta observationerna inleddes på 1990-talet men artbeståndet i insjöarna har övervakats sedan 1960-talet. I uppföljningen mäts bl.a. sådana delfaktorer som berör objektets omfattning, utbredning och livskraft. Utgående från övervakningsuppgifterna bedöms tillståndet för arterna och deras livsmiljöer, behovet av skydd och en gynnsam skyddsnivå samt en hållbar användning av arterna. Man utvecklar också metoder för skydd, vård och återställande av mångfalden.

Ratamoverkkoperhonen

                               © Petri ShemeikkaSYKE rapporterar om bl.a. uppföljningen av de naturtyper som nämns i habitatdirektivet direkt till miljöministeriet.  Beroende på vilken slags uppföljning det gäller lagras uppgifterna antingen i Hertta eller SYKEs databaser eller publiceras på webbplatsen miljo.fi.

I Finland har miljöministeriet ansvaret för övervakningen av den biologiska mångfalden. Ministeriet har gett SYKE i uppgift att koordinera den riksomfattande biodiversitetsövervakningen. Den övervakning som sköts av SYKE genomförs ofta i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralerna och i en del övervakningsprocesser står olika medborgarorganisationer och frivilligarbete för en betydande andel.

Övervakningen av den biologiska mångfalden regleras av nationell och internationell lagstiftning. De viktigaste rättsakterna är FN:s konvention om biologisk mångfald, EU:s fågel- och habitatdirektiv samt naturvårdslagen och naturvårdsförordningen.

 

Nyheter

RSS
  • Ny handbok för utarbetande av naturutredningar och bedömning av konsekvenser för naturen 17-12-2021
    Finlands miljöcentral och miljöministeriet har gett ut en handbok till stöd för utarbetande av naturutredningar och bedömning av konsekvenserna för naturen. Målet med handboken är att främja insamling av naturinformation av hög kvalitet samt främja beaktandet av naturvärden och därigenom tryggandet av biologisk mångfald. Handboken Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle / Naturinventeringar och naturkonsekvensbedömning - en handbok.
Mera nyheter

Pressmeddelanden

RSS
  • Internationella landskapsdagen firas 20.10 med en fototävling och landskapspromenader 14-10-2021
    Den internationella landskapsdagen firas tisdagen den 20 oktober 2021. Europarådets landskapskonvention som ligger bakom dagen uppmuntrar alla att vara med och iaktta landskapen och delta i beslutsfattandet kring dem. För att fira landskapsdagen ordnas kampanjer, tävlingar och ledda landskapspromenader som erbjuder många möjligheter att bekanta sig med landskapen ur nya perspektiv.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 13-05-2013 kl. 12.19, uppdaterad 12-05-2017 kl. 12.50
Målgrupp: