Storskarvsbeståndet växte till 24 000 häckande par

Pressmeddelande 14-08-2015 kl. 12.27
Merimetsoja
© Heikki Kotiranta

Sommaren 2015 räknades sammanlagt 24 000 storskarvsbon, vilket är nästan 3 800 fler bon, dvs. 19 procent flera, än föregående sommar. 75 procent av ökningen koncentrerades till tre redan stora samhällen där nu över en tredjedel av hela beståndet i landet häckar.

De största samhällena finns i Sastmola (4 120 bon), Nystad (2 670 bon) och Luvia (1 770 bon). Övriga samhällen med över tusen bon finns i Vederlax, Kyrkslätt och Raumo. Det fanns samhällen i 31 kommuner eller städer.

Storskarvens häckande bestånd är störst i Finska viken (8 470 bon). I Bottenhavet räknades 7 560 bon, i Skärgårdshavet 5 400 bon, i Kvarken 2 250 bon och i Bottenviken 315 bon.

Av de etablerade samhällena hade strax över hälften vuxit och de resterande antingen minskat eller hållits i samma storlek som sommaren innan. Antalet bon ökade mest i Satakunta där ökningen uppgick till 2 000 bon. I Finska viken, Skärgårdshavet och Kvarken låg ökningen kring 500 bon och i Bottenviken på 110 bon.

Totalt observerades 46 storskarvssamhällen på 74 kobbar eller holmar i ett område på cirka 57 hektar. En femtedel av storskarvarna byggde sina bon i träd. Av alla bon låg över hälften i skyddsområden. Sex nya samhällen finns i Pyttis, Lovisa, Raseborg, Nådendal, Korsholm och Vasa.

Antalet storskarvsbon åren 2006-2015

Häckande par

Procentuella tillväxten av storskarvspopulationen 2006-2015

Merimetsokannan prosentuaalinen kasvu vuosina 2006-2015 

Havsörnen försvagar produktionen av ungar och minskar antalet bon

På grund av havsörnen häckar storskarven inte längre i Raseborgs yttre skärgård och i Pargas har antalet bon reducerats till en tredjedel på fyra år. Antalet bon minskade betydligt också i Kyrkslätt och Björneborg. Många observationer av havsörn gjordes i synnerhet i storskarvsamhällena i Pargas, Nystad och Luvia. I ett av samhällena i Pargas observerades samtidigt 26 och i Nystads samhälle 17 havsörnar.

Häckningarna i fem samhällen gick helt och hållet om intet och delvis i två samhällen. Sammanlagt förstördes nästan 1 400 bon. Sannolikt låg havsörnen bakom många av de förstörda bona. Åtminstone i Luvia förstördes 394 bon olagligt.

Antalet storskarvsbon per havsområde åren 2006-2015

Storskarven per havsområde
 

Häckande storskarvssamhällena sommaren 2015

Merimetsokoloniat kesällä 2015
 

Ytterligare information

Forskare Pekka Rusanen, Finlands miljöcentral,
tfn 0400 148 691, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Äldre forskare Markku Mikkola-Roos, Finlands miljöcentral,
tfn 0400 148 685, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikations chef Sirpa Pellinen, Finlands miljöcentral,
tfn 040 740 2754, förnamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: