Finlands storskarvsbestånd växte endast litet

Pressmeddelande 03-08-2016 kl. 12.57

Sommaren 2016 räknades antalet storskarvsbon, som uppgick till 25 500 stycken. Trots de gynnsamma väderförhållandena i storskarvens övervintringsområden ökade beståndet i Finlands havsområden med bara sex procent, dvs. 1 500 bon, från i fjol. Den största förändringen var att tyngdpunkten för skarvförekomsterna flyttades från landskapet Satakunta till landskapet Österbotten.

Storskarvsbon
Bild Heikki Kotiranta.

Merparten av Finlands största skarvkoloni (över 4 000 bon sommaren 2015), som med undantagslov fördrevs från Sastmola i Satakunta före häckningen, övergick till att häcka i Österbotten, huvudsakligen i tre stycken ett- eller tvååriga kolonier i Närpes, Vasa och Korsholm. Dessutom flyttade en liten del av storkolonin över till Björneborg, där en äldre koloni som pinats av havsörnar hade minskat med över tusen bon de senaste åren. I var och en av de här rätt små kolonierna dök till följd av detta upp ungefär tusen nya bon. Beståndet i Österbotten nästan tredubblades och uppgick till 7 150 bon. Beståndet i Satakunta minskade från föregående sommar nästan till det halva, till 3 950 bon.

Beståndet i Finska viken ökade med nästan 200 bon, men i östra Finska viken minskade beståndet. Även i Skärgårdshavet krympte beståndet något. Av storskarvens häckande bestånd förekommer en tredjedel i Finska viken, där man räknade 8 660 bon. I Kvarken häckade nästan en fjärdedel av hela beståndet, med ca 5 950 bon. Både i Skärgårdshavet och i Bottenhavet häckade en femtedel av hela beståndet med 5 200 bon. Beståndet i Bottenviken har vuxit och bestod i år av 500 bon.

Över hälften av skarvarna häckar i fågelskyddsområden

Finlands största koloni i Nystad minskade med en fjärdedel och bestod nu av 2 010 bon. Man fann 11 kolonier med fler än tusen bon mellan Vederlax och Nykarleby. Detta är nästan dubbelt fler än i fjol. Nästan 60 procent av Finlands hela storskarvbestånd häckar i dessa kolonier.

Man observerade sammanlagt 49 storskarvskolonier på 81 skär eller öar och de upptog en areal på cirka 65 hektar. En fjärdedel av storskarvarna byggde sitt bo i träd. Man fann också ett tiotal nya mindre kolonier, men häckningen lyckades i endast i fyra av dem: Gustavs, Kristinestad, Korsholm och Nykarleby.

Tio av kolonierna från sommaren 2015 påträffades nu öde. Av alla bon låg över hälften i fågelskyddsområden. Olaglig förstörelse av bon hade förekommit åtminstone i Mynämäki, Vasa, Korsholm och Nykarleby. Över 600 bon hade förstörts.

Antalet storskarvsbon 2007–2016

Antalet storskarvsbon 2007–2016
 

Storskarvsbeståndets procentuella tillväxt 2007–2016

Storskarvsbeståndets procentuella tillväxt 2007–2016
 


Havsörnens negativa inverkan på storskarvens häckning störst i de sydvästra havsområdena

Havsörnen försämrade storskarvarnas ungproduktion i synnerhet i de sydvästra havsområdena, och havsörnar ödelade sannolikt somliga kolonier. På många håll gjordes observationer av havsörnar på jakt vid storskarvsbon, och vid vissa kolonier i Pargas, Nystad och Luvia påträffades som mest över tio havsörnar på en gång.

Antalet storskarvsbon enligt havsområde åren 2007–2016

Antalet storskarvsbon enligt havsområde åren 2007–2016
 

 

Storskarvens häckningskolonier sommaren 2016

Karta av storskarvens häckningskolonier sommaren 2016
 

 

Ytterligare information

Forskare Pekka Rusanen, Finlands miljöcentral,
tfn 0400 148 691, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Äldre forskare Markku Mikkola-Roos, Finlands miljöcentral,
tfn 0400 148 685, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Länkar

 

 

Storskarvens häckningskolonier
Bild Heikki Kotiranta.

Målgrupp: