Expertarbetet inom temat ekosystemtjänster

I beslutsfattandet i samhället behövs ofta forskare som i egenskap av experter kan ta fram lösningar och bedöma olika alternativ. SYKE ansvarar för många expertuppgifter som gäller ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden. Arbetet utförs i samarbete med statsförvaltningen och olika forsknings- och expertinstitut samt universitet. Med vårt kunnande stöder vi beredningen och verkställandet av internationell och nationell lagstiftning samt bidrar med vår kunskap i den samhälleliga diskussionen.

Metsän ennallistamispolttoa

                                     © Markus SirkkaSYKEs experter ansvarar för bedömningen av olika arters och naturtypers bevarandestatus och skyddet av dem, olika expertuppgifter i anslutning till verkställandet av EU:s habitat- och fågeldirektiv samt åligganden som föreskrivs i internationella avtal såsom biodiversitetskonventionen och CITES-avtalet. Till expertarbetet hör också utveckling av metoder för återställande, restaurering och skötsel av olika naturtyper som bygger på den senaste forskningen, och som utnyttjas i bl.a. METSO-handlingsplanen. SYKE ansvarar också för bedömningen av miljörisker förorsakade av genmodifierade organismer samt bedömningen av tillträdet till och fördelningen av nyttan från genresurser. SYKE erbjuder också experttjänster, såsom datasystem och stöd för dessa samt olika utbildningar och evenemang.

 

Nyheter

RSS
 • Ny handbok för utarbetande av naturutredningar och bedömning av konsekvenser för naturen 17-12-2021
  Finlands miljöcentral och miljöministeriet har gett ut en handbok till stöd för utarbetande av naturutredningar och bedömning av konsekvenserna för naturen. Målet med handboken är att främja insamling av naturinformation av hög kvalitet samt främja beaktandet av naturvärden och därigenom tryggandet av biologisk mångfald. Handboken Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle / Naturinventeringar och naturkonsekvensbedömning - en handbok.
 • Ny kunskap som stöd för att trygga mångfalden i skogarna 10-11-2021
  I METSO-programmets forskningsseminarium berättas om ny kunskap om förekomsten av skogsarter, såsom tickor, pollinerare och ekorrar. I seminariet får man också höra om nya sätt att utnyttja geografiska informationsmetoder som stöd för planeringen av naturvård i skogarna. Forskningsseminariet METSO arrangeras 10.11.2021 av jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral.
 • Fjärilar har svårt att anpassa sig till det snabbt förändrande klimatet 10-06-2021
  Klimatförändringen förorsakar stora anpassningsbehov för arter och biodiversiteten. En färsk undersökning från Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral visar att de fjärilar som lyckats anpassa sig till klimatförändringen genom att tidigarelägga sin flygtid och flytta längre norrut klarar sig bäst. Däremot har populationerna minskat för de 40 procent av fjärilarna som inte reagerat på någotdera sättet.
Mera nyheter

Pressmeddelanden

RSS
 • Finlands bästa landskapsprojekt söks redan för åttonde gången 31-03-2022
  Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt inleds igen. I tävlingen söker Miljöministeriet och Finlands miljöcentral projekt där landskap har skötts, skyddats eller planerats på ett framgångsrikt sätt. Icke-statliga organisationer samt regionala och lokala myndigheter kan delta i tävlingen med projekt som redan har genomförts. Tävlingsbidragen ska lämnas in senast 2.9.2022.
 • Det klassiska insjölandskapet belönades som bäst i landskapsdagens fototävling 09-11-2021
  Onsdagen den 20 oktober firades den internationella landskapsdagen, till vars ära miljöministeriet ordnade en fototävling med temat "Landskapsdagen 2021". Som bästa bild i tävlingen belönades Marko Lappeteläinens fotografi från Kaartjärvi i Loppis den 14.10.2021. Fotograferna hade ombetts fotografera sina egna landskap under tiden 14.10–20.10.2021.
 • Internationella landskapsdagen firas 20.10 med en fototävling och landskapspromenader 14-10-2021
  Den internationella landskapsdagen firas tisdagen den 20 oktober 2021. Europarådets landskapskonvention som ligger bakom dagen uppmuntrar alla att vara med och iaktta landskapen och delta i beslutsfattandet kring dem. För att fira landskapsdagen ordnas kampanjer, tävlingar och ledda landskapspromenader som erbjuder många möjligheter att bekanta sig med landskapen ur nya perspektiv.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 13-05-2013 kl. 10.59, uppdaterad 09-10-2020 kl. 11.27
Målgrupp: