Balanserad ökning av storskarvstammen

Pressmeddelande 30-07-2013 kl. 11.12


Sommaren 2013 räknades sammanlagt 18 580 skarvbon på Finlands havsområden, vilket är åtta procent fler än förra sommaren. Ett undantag utgjordes av den häckande stammen i Bottenhavet som minskade med fem procent. Lokalt, till exempel i Pargas, minskade skarvkolonierna i storlek på grund av havsörnar.

Merimetsojen yhdyskunta. Kuva: Seppo Knuuttila
Skarvkolonier i Finska viken. Bild Seppo Knuuttila.

I Finland upptäcktes häckande storskarv för första gången 1996 i Finska viken. Stammen växte till en början obetydligt, men efter millennieskiftet tilltog tillväxten till följd av inflyttning från södra Östersjön. Under åren 2003–2007 växte stammen årligen med 47 procent i genomsnitt, men bara med 16 procent under 2008–2012. Under sin historia har stammen i Finland minskat två gånger, 2010 och 2012.

Totala antalet storskarvbon_1
Totala antalet storskarvbon åren 2004–2013.

Flest storskarvar i Finska viken och Bottenhavet


Storskarvstammen var starkast i Finska viken (6 873 bon) och i Bottenhavet (5 840 bon). I Skärgårdshaven räknade man till 4 318 bon, i Kvarken 1 358 och i Bottenviken 193.
Av de etablerade skarvkolonierna växte cirka hälften och hälften antingen minskade eller förblev av samma storlek som sommaren innan. På Finlands havsområden hittade man två nya kolonier, i Borgå och Malax.

Antalet bon ökade mest i Finska viken, där de ökade med över 900 stycken, och tillväxten koncentrerades till fyra kolonier i Vederlax, Borgå och Kyrkslätt. I Skärgårdshavet var ökningen knappt 500 bon, den största ökningen koncentrerades till en koloni i Nystad. I Bottenhavet minskade antalet bon i Raumo och Björneborg, men ökade i Luvia och Sastmola. Samhället i Sastmola är Finlands största och omfattar omkring 2 650 bon.

På Finlands havsområden observerades 36 skarvkolonier som häckade på 62 skär eller holmar. En femtedel av storskarvarna byggde sina bon i träd. Av bona fanns två tredjedelar inom skyddat område.

Antalet storskarvbon i varje havsområde
Antalet storskarvbon i varje havsområde åren 2004–2013.

Havsörnen påverkar lokalt


Havsörn observerades bland annat i skarvkolonierna i Lovisa, Pargas, Gustavs, Luvia och Björneborg. I Pargas minskade den koloni som mest besvärats av havsörnar med nästan 500 bon för andra sommaren i rad. Som mest observerades tio havsörnar som samtidigt jagade i kolonin.

I Gustavs upphörde en koloni på knappt hundra bon att häcka helt och hållet på grund av att havsörnar ständigt var närvarande och störde dem. I Björneborg halverades antalet bon jämfört med föregående år till knappt 800 och nära kolonin observerades som mest sex havsörnar.
Under de senaste åren har antalet skarvbon som förstörts och skarvungar som dödats av människor minskat. Sommaren 2013 förstördes skarvbon illegalt åtminstone i två kolonier i Korsholm (73 bon) och Malax (59 bon).

Karttakuva Suomen rannikon merimetsoyhdyskunnista
Skarvkolonierna på sommaren 2013.


Ytterligare information


Pekka Rusanen, forskare, Finlands miljöcentral,
tfn 0400 148 691, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Markku Mikkola-Roos, äldre forskare, Finlands miljöcentral,
tfn 0400 148 685, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Riku Lumiaro, kommunikationsexpert, Finlands miljöcentral,
tfn 040 5098 654, förnamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: