Artskyddsgrupper

I Finland har flera olika sakkunnigarbetsgrupper för arter och organismsgrupper tillsatts för att främja skyddet och vården av arterna.

Målet är ökade insikter

Arbetsgruppernas viktigaste målsättning är att främja skyddet av hotade arter och delta i bedömningen av utdöenderiskerna.

Målet är också en allmän höjning av kunskapsnivån och ökade insikter om arterna, deras utbredning och ekologi. Dessutom främjar arbetsgrupperna samarbetet och informationsgången mellan forskare, förvaltning och amatörer.

Miljöförvaltningen samarbetar

Uppföljningsarbete i Ruissalo © Anne Raunio.

Flera av arbetsgrupperna tillsattes på initiativ av den finländska sektionen av Världsnaturfonden (WWF). Senare har många av de arbetsgrupper som tillsattes för en viss art lagts ned eftersom deras arbetsuppgifter har övertagits av myndigheterna. WWF har fortfarande fem arbetsgrupper som arbetar för att främja skyddet av en eller två arter.

På initiativ av miljöförvaltningen har flera nya arbetsgrupper för olika organismgrupper tillsatts, med uppgift att samordna skyddet och skötseln och uppföljningen för varje organismgrupp. Dessa arbetsgrupper har fortfarande nära kontakter till naturvårdsorganisationerna.

Naturenheten vid Finlands miljöcentral SYKE deltar i alla dessa nya arbetsgruppers arbete och stöder deras verksamhet. I arbetsgrupperna ingår sakkunniga från bl.a. de regionala miljöcentralerna och universiteten.

Mer information

Växter

Äldre forskare Terhi Ryttäri, Finlands miljöcentral SYKE, förnamn.efternamn@syke.fi

Djur

Äldre forskare Ulla-Maija Liukko, Finlands miljöcentral SYKE, förnamn.efternamn@syke.fi

Publicerad 16-05-2013 kl. 13.20, uppdaterad 20-06-2023 kl. 14.08
Målgrupp: