Stabilisering av muddringsmassor med återvunnet material minskade utsläppen och kostnaderna avsevärt

Pressmeddelande 12-07-2022 kl. 9.50
Ruppausmassan päälle kaadetaan sideainetta
© Jan-Erik Eriksson

En ersättning av cement med återvunnet material vid stabilisering av muddringmassor kan minska koldioxidutsläppen med tiotals procent och reducera kostnaderna för stabiliseringen markant. Resultaten delges i en färsk undersökning av Finlands miljöcentral SYKE och Åbo Akademi.

Vid muddring av havsstränder är det nödvändigt att stabilisera, dvs härda, de mjuka landmassorna som uppstår vid muddringen om man vill bygga ovanpå muddringsmassorna. Cement har traditionellt används för stabilisering. Idag kan man, förutom cement, även använda olika avfall och sidoströmmar, varav en del för närvarande avleds till deponier, som bindemedel.

I undersökningen som utförts av SYKE och Åbo Akademi har bland annat masugnsslagg, kalkugnsdamm samt aska och bottenslagg från förbränningsanläggningar använts som återvunnet bindemedel. Med användning av dessa bindemedel uppnåddes det hållfastheter som skulle möjliggöra byggande på jordmassorna.

Undersökningen genomfördes i Matalahti, Nådendal, som fungerar som årets bostadsmässaområde.

Förutom utsläppsminskningar, även stor besparingspotential

Resultaten visar även att man kan göra betydande kostnadsbesparingar genom att ersätta cement med bindemedel framställda av industriavfall och sidoströmmar, eftersom de sidoströmmar som användes var klart billigare än cement.
"När det på en muddringsplats uppstår tusentals kubikmeter massor som ska stabiliseras, talar vi redan om potentiella besparingar på tiotusentals euro när det gäller val av bindemedel", säger Jaakko Karvonen, forskare vid Finlands miljöcentral.

Författarna till rapporten uppskattar att det är möjligt att ersätta cement åtminstone delvis på alla stabiliseringsplatser, vilket ger både klimat- och ekonomiska fördelar. Undersökningen visar därmed att en ersättning av cement är ett gångbart alternativ även i verkligheten.

Stabilisering av muddringsmassor måste utföras från fall till fall

En optimering av bindemedelsrecepten måste göras från fall till fall, eftersom jordmassornas egenskaper kan skilja sig mycket från varandra. Att lyfta upp muddringsmassor på land medför ofta risk för försurning och leder därmed till avrinning av skadliga ämnen. Därför är en neutralisering av muddringsmassan ofta nödvändig. De deponerade muddringsmassorna kan neutraliseras och stabiliseras samtidigt genom att blanda dem med bindemedel eller bindemedelsblandningar som höjer pH. Dessutom ska stabiliseringsarbetets beställare bedöma från fall till fall vilken hållfasthet som minst ska uppnås.

Mer om ämnet

Undersökningen har genomförts av forskare från Åbo Akademi och Finlands miljöcentral som en del av projektet CircVol 2 – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa, som genomfördes 1.5 2021 - 30.4 2022.

Undersökningen finansierades av det finska strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Åbo Akademi och Finlands miljöcentral.

Tilläggsuppgifter

Forskare Jaakko Karvonen, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 875, förnamn.efernamn@syke.fi

 

Logotyper
 

Målgrupp: