Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen

Pressmeddelande 15-01-2019 kl. 8.45

Finlands miljöcentral och Sitra 

Lentokone 556
© Eero Saarela / YHA

Under de följande tjugo åren beräknas flygandet fördubblas på global nivå jämfört med nuläget, vilket innebär 8,2 miljarder flygpassagerare år 2037. I Finland har i synnerhet den internationella flygtrafiken ökat kraftigt.

På uppdrag av Sitra utredde Finlands miljöcentral (SYKE) vilka utsläpp flygandet orsakar och olika metoder för att minska utsläppen. I utredningen har man samlat information om luftfartssektorns klimatpåverkan och faktorer som anknyter till dessa.

På basis av utredningen är den tekniska utvecklingen inom luftfartssektorn och de nuvarande kompensationsmekanismerna inte tillräckliga för att minska utsläppen. Utsläppen har minskats genom att utveckla motor- och flygplanstekniken samt flygledningen. Det behövs dock ändringar också i den internationella och nationella stödpolitiken och beskattningen. Man borde snabbare än i nuläget införa alternativa bränslen med låga utsläpp, skapa tillräckligt strama kriterier för utsläppskompensationer och minska flygbehovet genom att utveckla verksamhetssätten i fråga om arbete, interaktion och fritid.

 Antal flygpassagerare global
Antal flygpassagerare enligt världsdel åren 2017 och 2037. © SYKE

”I västländerna har flygandet blivit ett vardagligt sätt att resa eftersom det är så billigt. Därtill ökar flygandet i och med att levnadsstandarden i utvecklingsländerna stiger. Beskattningsförfarandena och stöden inom luftfartssektorn möjliggör en låg prisnivå – enligt internationella avtal är flygbränslet skattefritt och internationella flygresor är momsfria. Den tekniska utvecklingen inom branschen bromsar tyvärr inte ökningen av utsläppen inom flygtrafiken. Även kriterierna för utsläppskompensation borde betraktas mer kritiskt än för närvarande”, säger Johanna Niemistö, specialforskare vid Finlands miljöcentral.

Flygbränslen som producerats hållbart av förnybara råmaterial kan täcka uppskattningsvis endast två procent av branschens totala bränslebehov år 2025.

Genom att reformera stöd- och skattesystemen på global eller åtminstone europeisk nivå är det möjligt att skapa ett jämnare konkurrensläge mellan flygbolagen. Detta skulle även ge möjligheter till större utsläppsminskningar än det som olika nationella regleringssystem kan uppnå.

Nytt system för utsläppskompensation strävar efter koldioxidneutral tillväxt inom luftfartssektorn

Flygtrafiken inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har omfattats av utsläppshandeln sedan 2012. Därtill har staterna i världen förbundit sig internationellt till koldioxidneutral tillväxt inom luftfartssektorn efter 2020. Koldioxidneutraliteten bygger på kompensation av utsläppsökningarna genom CORSIA-systemet.

”I teorin är det möjligt att uppnå en koldioxidneutral luftfartssektor genom olika projekt med utsläppsminskning och genom att köpa utsläppsrätter dvs. kompensationer av andra sektorer. I användningen av kompensationer utnyttjas andra sektorers utsläppsminskningar. Det är dock oklart hur tillförlitliga och tillräckliga kompensationerna är med tanke på att nå klimatmålen. Frågan om tillräckligheten handlar om att varje sektor borde få sina utsläpp nära nollpunkten, och då räcker de inte till för att kompensera utsläppen från andra sektorer”, säger Niemistö.

Frivilliga länder inför systemet med utsläppskompensationer via CORSIA år 2021, men noggrannare kriterier har ännu inte offentliggjorts. Därtill kan företag och konsumenter kompensera flygutsläpp via olika serviceleverantörer.

Niemistö föreslår att organisationer kunde förbinda sig vid att betala en utsläpps- eller kompensationsavgift för sina anställdas arbetsresor. Till exempel har Sitra, som beställde utredningen, kompenserat utsläppen för sina arbetsresor redan från år 2016. Företag och sammanslutningar kan också bedöma hur nödvändigt det är med flygresor och använda alternativa metoder, såsom videomöten.

Globala flygtrafiken ökar

År 2017 var antalet flygpassagerare över fyra miljarder. Det förväntas att antalet fördubblas till 8,2 miljarder år 2037. Den snabbaste tillväxten sker i Indien och Indonesien, där antalet flygpassagerare trefaldigas.

Under perioden 1998–2017 växte utrikesflygtrafiken i Finland från knappt 13 miljoner till närmare 23 miljoner passagerare. Inrikesflygen har däremot minskat en aning under de senaste 20 åren. Åren 1990–2016 ökade koldioxidutsläppen från utrikesflygtrafiken från Finland från en miljon ton till närmare två miljoner ton. Under 2000-talet har utsläppsökningen jämnat ut sig, vilket beror på att flygplansbeståndet har förnyats och luftfartssektorn i övrigt har effektiviserats.

Flygtrafiken står för omkring 2–3 procent av de direkta koldioxidutsläpp som orsakas av mänsklig verksamhet. Om man beaktar även andra faktorer än koldioxid står flygtrafikens utsläpp för omkring fyra procent av uppvärmningen av atmosfären. Den uppskattade ökningen av flygtrafikens utsläpp och den snabbare utsläppsminskningen inom andra sektorer leder till att flygtrafikens andel av utsläppen ökar i framtiden. Även i enskilda konsumenters koldioxidavtryck kan flygresorna ha en stor andel.

”I stället för att flyga kan man redan nu på många sträckor välja andra, mer ekologiska alternativ. Till exempel lönar det sig att i stället åka tåg. Fler tips för mer ekologiska resor finns exempelvis bland de 100 smarta gärningar som sammanställts av Sitra”, säger Sitras ledande sakkunniga Vesa-Matti Lahti.
 

Läs mera:

Bild:

Mer information:

Specialforskare Johanna Niemistö, Finlands miljöcentral (SYKE)
tfn 0295 251 836, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Utvecklingschef Ari Nissinen, Finlands miljöcentral (SYKE)
tfn 0295 251 457, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Ledande sakkunnig Vesa-Matti Lahti, förutsägelse, Sitra
tfn 0295 251 290, fornamn.efternamn@sitra.fi

Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, SYKE
tfn 050 3275 997, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikationsexpert Tuula Sjöstedt, Sitra
tfn 050 373 8601, fornamn.efternamn@sitra.fi


Målgrupp: