Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag

Pressmeddelande 16-04-2018 kl. 10.03
3 personers hushåll producerar årligen.jpg

Fastighetsspecifika avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska förnyas före utgången av oktober 2019 om de finns på ett grundvattenområde och på ett avstånd av hundra meter från närmaste vattendrag. På annat håll ska avloppsvattensystemen fås i skick senast samtidigt som en större reparation görs i fastigheten. Under avloppsvattenveckan den 16–22 april uppmuntras fastighetsägarna att kontrollera om iståndsättningen av avloppsvattensystem gäller dem och enligt vilken tidtabell i så fall.

Ett effektivare rengöringssystem minskar betydligt avloppsvattnets konsekvenser för miljön. Ett effektivt system äventyrar inte brunnsvattnets renhet och det hjälper närliggande vattendrag att fortsättningsvis hålla god kvalitet.

Vem gäller kravet att förnya systemet?

Om fastigheten redan har ett avloppsvattensystem som uppfyller kraven, behöver man inte förnya det. I allmänhet är avloppsvattenfrågan i skick i fastigheter för vilka bygglov har beviljats år 2004 eller

senare. Från och med år 2004 har det krävts att fastigheterna har avloppsvattenrengöring som stämmer överens med den nuvarande lagstiftningen. Man kan också glömma saken, om fastigheten ansluts till avloppsnätet. Iståndsättningen är också onödig, om fastigheten saknar rinnande vatten och bara har torrklosett.

Den som är född före den 9 mars 1943 får på grund av sin ålder befrielse från att förnya systemet i sin stadigvarande bostad.

Uppskov från tidsfristen den 31 oktober 2019 kan man ansöka om hos kommunen, om mängden avloppsvatten är mycket liten eller kostnaderna blir oskäligt höga.

I en fastighet som är belägen på ett avstånd av över hundra meter från ett vattendrag blir det aktuellt att förnya avloppsvattensystemet, om man bygger en vattenklosett, utför tillståndspliktiga reparations- eller ändringsarbeten i vatten- och avloppsinstallationerna eller genomför reparations- eller ändringsarbeten som kan jämföras med uppförande av en byggnad.

Kostnadsfri avloppsvattenrådgivning erbjuds på flera ställen under sommaren 2018. Mera information om rådgivningsprojekten finns på sidan www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta. Rådgivningen erbjuder hjälp med att reda ut, om kraven gäller en fastighet och hurdana alternativ det finns att uppfylla kraven.

Gör så här

Det lönar sig att inleda ett iståndsättningsprojekt genom att granska det nuvarande avloppsvattensystemets egenskaper och skick samt reda ut, om fastigheten kan anslutas till vattentjänstverkets avloppsnät. Om avloppsvattensystemet måste förnyas, lönar det sig att anlita en avloppsvattenplanerare som är insatt i fastighetsspecifika behandlingssystem. Planeraren kan också reda ut eventuella kommunvisa specialkrav på behandlingen. Också vid valet av vem som ska anlägga systemet lönar det sig att lita på en erfaren yrkesentreprenör och vid behov fråga efter referenser gällande redan anlagda system.

Avloppsvattenveckan koordineras av miljöministeriet. Med är också närings-, trafik- och miljöcentralerna, Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat ry, Kommunförbundet, Maskinföretagarnas förbund, Käymäläseura Huussi ry, jord- och skogsbruksministeriet, Plastindustrin rf, Finlands vattenskyddsföreningars förbund rf, Finlands Egnahemsförbund ry, Finlands miljöcentral och Valonia. Under avloppsvattenveckan ordnas olika slags evenemang.

  • Evenemang under avloppsvattenveckan:
  • Information om iståndsättning av avloppsvattensystem: miljo.fi/lokalavlopp
  • Vesihuoltotulkki. Med hjälp av den får du ett förslag till alternativ för avloppsvattenbehandlingen i din fastighet.

Ytterligare information:

Ari Kangas, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 340, fornamn.efternamn@ym.fi

Kommunikationsmaterial: Kommunikationsexpert Ulla Ahonen, p. 02952 50052, fornamn.efternamn@ym.fi

  • Mera kommunationsmaterial i miljöförvaltningens bildbank

Målgrupp: