Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig

Nyhet 04-12-2019 kl. 11.26

Europa kommer inte att uppnå sina mål för 2030 utan omedelbara insatser de närmaste 10 åren, för att ta itu med den alarmerande snabba förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringarnas ökande effekter och överutnyttjandet av naturresurser. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) senaste rapport av miljötillståndet, som kommer ut i dag, står Europa inför miljöutmaningar av aldrig tidigare skådad skala och betydelse. Dock säger rapporten att det finns hopp tack vare allmänhetens ökade medvetenhet om behovet av en omställning till en hållbar framtid, tekniska innovationer, växande gemensamma initiativ och intensifierade insatser av EU, såsom den europeiska Gröna Given.

Samtidigt som europeisk miljö- och klimatpolitik har hjälpt till att förbättra miljön de senaste årtiondena, gör EU inte tillräckliga framsteg och framtidsutsikten för miljön inte är positiv under det kommande årtiondet, enligt rapporten ”Europas Miljö – tillstånd och utblick 2020 (The European Environment – State and Outlook 2020) (SOER 2020)”.

"Europas miljö 2020 ligger perfekt i tiden för att ge oss den extra drivkraft vi behöver när vi påbörjar en ny femårsperiod i Europeiska kommissionen, och förbereder oss inför att lägga fram den europeiska Gröna Given. De närmaste fem åren kommer vi att genomföra en verkligt omdanande agenda och lansera nya rena tekniktyper, hjälpa medborgarna att anpassa sig till nya arbetstillfällen och ändrade industrier, övergå till renare och effektivare transporter samt hållbarare livsmedels- och jordbrukssystem. Det kommer att finnas många fördelar för Europa och européerna om vi lyckas med detta, och vår ekonomi och vår planet kommer också att ha mycket att vinna. Detta är en överhängande global utmaning och ett unikt tillfälle för Europa", sa Frans Timmermans, verkställande vice ordförande för Europeiska kommissionen.

"Europas miljö står inför en brytpunkt. Under det kommande årtiondet har vi ännu en viss möjlighet att trappa upp åtgärderna för att skydda naturen, lindra klimatförändringarnas effekter och radikalt minska vår förbrukning av naturresurser. Vår analys visar att stegvisa förändringar har lett till framsteg inom vissa områden, men är inte i närheten för att uppfylla våra långsiktiga mål. Vi har redan den kunskap, teknik och de verktyg vi behöver för att göra centrala produktions- och konsumtionssystem såsom livsmedel, transporter och energi hållbara. Vår framtida välfärd och vårt välstånd är beroende av detta, liksom av vår förmåga att ta till åtgärder för samhällets alla delar, för att skapa förändring och åstadkomma en bättre framtid", sa Hans Bruyninckx, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör.

Europas Miljö 2020 är den mest omfattande miljöanalysen om Europa, som någonsin genomförts. Den ger en ren ögonblicksbild över var Europa står idag i att uppfylla sina politiska målsättningar för 2020 och 2030, liksom sina mer långsiktiga mål och ambitioner för 2050, för att övergå till en hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp. I rapporten noteras de redan betydande framsteg som gjorts i Europa, de senaste två årtiondena, i att begränsa klimatförändringen genom att sänka utsläppen av växthusgaser. Tydliga tecken på framsteg ses också inom andra områden, såsom bekämpning av vatten- och luftföroreningar och ny politik för att motverka plastavfall och öka anpassning till klimatförändringar, samt den cirkulära och biobaserade ekonomin. Vidare är EU:s initiativ för hållbara finanser det första i sitt slag, som tar upp finanssektorns drivkraft för den nödvändiga övergången till en hållbar framtid.

Tydlig uppmaning att trappa upp och snabba på förändringar

Även om det som har uppnåtts är viktigt, kommer inte Europa att uppnå sin hållbarhetsvision av att ”leva gott inom planetens gränser” genom att fortsätta främja ekonomisk tillväxt och försöka hantera miljömässiga och sociala effekter. I rapporten uppmanas Europas länder, ledare och politiskt ansvariga att ta tillfället i akt och utnyttja det kommande årtiondet till att radikalt trappa upp och påskynda sina åtgärder för att få Europa på rätt spår. Därigenom uppfylls medellånga och mer långsiktiga miljöpolitiska mål, så att oåterkalleliga förändringar och skador kan undvikas.

Det nuvarande utbudet av politiska åtgärder på EU-nivå ger en nödvändig grund för framtida framsteg, men det räcker inte. Europa behöver göra saker bättre, ta itu med vissa utmaningar på ett annat sätt och se över sina investeringar.

Att uppnå Europas målsättningar kommer att kräva ett bättre genomförande och förbättrad samordning mellan nuvarande politikområden. Fler politiska åtgärder behövs också för att i grunden förändra de centrala produktions- och konsumtionssystem, som vår moderna livsstil bygger på, t.ex. livsmedel, energi och transporter, vilka har stora miljöeffekter.

I rapporten betonas även betydelsen av hur regeringarna kan göra en omställning till hållbarhet möjlig och behovet att ta itu med saker på ett annat sätt. Man bör i Europa till exempel se över hut befintlig innovation och teknik används, hur tillverkningsprocesserna kan förbättras, hur forskning och utveckling inom hållbarhet kan främjas och hur förändringar i konsumtionsmönster och levnadssätt kan stimuleras.

Slutligen, för att uppnå en sådan förändring kommer det att krävas att man investerar i en hållbar framtid och slutar använda allmänna medel för att subventionera miljöskadlig verksamhet. Europa har oerhört mycket att vinna på att ändra dessa prioriteringar för investeringar genom de ekonomiska och sociala möjligheter som då skapas. Samtidigt kommer det att vara viktigt att lyssna på allmänhetens oro och säkerställa ett brett stöd för en sådan övergång – en socialt rättvis omställning.

Miljötillståndet har förvärrats, framtidsutsikterna är blandade

De övergripande miljötrenderna i Europa har inte förbättrats sedan miljöbyråns senaste rapport Europas miljö 2015. I bedömningen konstateras att de flesta av målen för 2020 inte kommer att uppnås, särskilt för biologisk mångfald, men att det fortfarande finns möjlighet att nå de mer långsiktiga målen för 2030 och 2050.

Europa har gjort viktiga framsteg inom resurseffektivitet och den cirkulära ekonomin. Aktuella trender visar dock att framstegen saktat ned inom områden såsom minskning av utsläpp av växthusgaser, industriutsläpp, avfallsgenerering, ökande energieffektivitet och andel förnybar energi. Om vi ser framåt kommer inte den nuvarande förbättringstakten att räcka för att uppfylla klimat- och energimålen för 2030 och 2050.

Skydd och bevarande av biologisk mångfald och naturen i Europa, är fortfarande det område där utvecklingen är mest nedslående. Av de 13 specifika politiska målsättningarna inom detta område, som satts upp för 2020 kommer troligen bara två att uppfyllas: utpekandet av skyddade områden, på både land och i marin miljö. Om de aktuella trenderna fortsätter att hålla i sig, kommer den framtida utvecklingen mot 2030 att leda till ytterligare försämring av naturen och till fortsatt förorening av luft, vatten och mark.

Effekterna på miljön och människors hälsa av klimatförändringar, luftföreningar och buller är fortfarande en källa till oro. Exponering för fina partiklar står för cirka 400 000 förtida dödsfall i Europa varje år och drabbar länderna i centrala och östra Europa i oproportionerligt stor grad. Det finns också en allt större oro över farliga kemikalier och de risker de utgör. Om vi ser framåt skulle möjligheterna att minska de miljörelaterade hälsoriskerna förbättras av en bättre samordning mellan miljö- och hälsopolitiken.

Växthusgasutsläpp, trender och prognoser i EU-28, 1990–2050

Summering av tidigare trender, utblickar och framtidsperspektiv för måluppfyllelse.pdf

En hållbar framtid är fortfarande möjlig: var ska åtgärder sättas in?

Europeiska miljöbyrån pressmeddelanden den 4 december 2019 

Mer information


Målgrupp: