Vrakrisker i Finlands territorialvatten utreds

Pressmeddelande 18-07-2019 kl. 14.04
ÖljyntorjuntaharjoitusTurva
 © Jorma Rytkönen

I ett nystartat forskningsprojekt kartläggs sådana vrak i Finlands territorialvatten som kan förorena miljön om olja läcker ut i havet ur sönderrostade tankar. Samtidigt utreds vilken typ av oljesanering som är lämplig i olika fall, och olja avlägsnas från några riskobjekt.

Projektet ingår i miljöministeriets program för effektivisering av vattenskyddet* (2019–2023) och i skyddsprogrammet för Östersjön. Projektets centrala mål är att säkerställa att myndigheterna med ansvar för oljebekämpning och de tekniska aktörerna har nödvändig kompetens och beredskap för att hantera miljörisker orsakade av vrak. I Finlands territorialvatten finns uppskattningsvis omkring 1 300 vrak, varav en stor del innehåller olja eller andra ämnen som är farliga för den marina naturen.

Under projektet främjas samarbete mellan myndigheter och kommersiella aktörer även inom det övriga Östersjöområdet: vrak finns i alla Östersjöländers territorialvatten och i fall av oljeutsläpp sprider sig problemet snabbt till andra kuststater.

”Inom projektet kommer man också att aktivt informera om olika skeden och producera resultat för bland annat HELCOMs bruk. HELCOM har en egen expertarbetsgrupp som för närvarande bedömer miljöriskerna kring såväl vrak i Östersjöområdet som ammunition och sprängämnen som dumpats i havet”, berättar utvecklingschef Jorma Rytkönen på Finlands miljöcentral.

I projektet utreds förutom oljesanering även hur stora mängder andra ämnen som är farliga för den marina naturen, exempelvis kvicksilver, det finns i vraken. Därtill noteras hur stora mängder så kallade spöknät, det vill säga kvarlämnade fiskeredskap, som hittas i anslutning till vraken.

”Efter projektet har myndigheterna en bättre uppfattning om hur vrak i våra territorialvatten bör övervakas. Detta kan förutsätta kontinuerlig övervakning och riskanalysarbete för att de begränsade resurserna ska riktas rätt. Genom samarbete mellan myndigheter och kommersiella aktörer försöker man också hitta användbara förfaranden för sanering av vrak, säger Rytkönen.

Projektet leds av Finlands miljöcentral, och representanter för bland annat miljöministeriet, Gränsbevakningsväsendet, Marinen samt Transport- och kommunikationsverket Traficom deltar i arbetet. Man samarbetar också med Finlands sjöhistoriska museum, Krigsmuseet och flera kommersiella aktörer.

Mer information:

utvecklingschef Jorma Rytkönen, Finlands miljöcentral SYKE

tfn 040 180 1447, fornamn.efternamn@sitra.fi

*Målet med programmet för effektivisering av vattenskyddet är ett välmående Östersjön och välmående vattendrag, och programmet innebär en betydande satsning på vattenskyddet. Genom programmet minskas utsläppen av näringsämnen från lantbruket i vattnet, vattendrag restaureras, hanteringen av stadsvatten utvecklas, miljöfarliga vrak saneras och forsknings- och utvecklingsarbete finansieras.


Målgrupp: