Klimatkonsekvenserna av gasläckan från Nord Stream verkar bli betydligt större än konsekvenserna för den marina miljön – riskerna med kemiska vapen som dumpats i området utreds

Nyhet 30-09-2022 kl. 18.00

Den metan som läcker ut från de skadade gasledningarna Nord Stream är en kraftig växthusgas som har betydligt större klimatpåverkan än vad samma mängd koldioxid har. Utsläppets direkta konsekvenser för den marina miljön blir däremot små. De kemiska vapen som i tiderna dumpats i området väcker en viss oro. Riskerna med dem utreds.

Små direkta konsekvenser för den marina miljön

Metangasen som läcker ut från gasledningarna Nord Stream löses knappt upp i vatten, så dess inverkan på vattenkvaliteten är liten. Den kan orsaka syrebrist i vattenpelaren och i det gasmoln som uppstår ovanför området.

Man uppskattar att de fiskar, marina däggdjur och fåglar som finns i området kring läckan antingen kommer att dö eller mer sannolikt fly från området. Konsekvensen begränsas dock till det havsområde som ligger i läckans omedelbara närhet. Även om områdena kan ha en diameter på upp till en kilometer, är verkningsområdets areal liten i förhållande till hela Östersjöns yta.

Läckorna har små och reversibla konsekvenser för havsorganismerna. När läckorna upphör kan vattenorganismerna återvända till områdena, och metanen påverkar inte längre levnadsförhållandena.

Stor osäkerhet kring klimatkonsekvenserna

Den största miljöolägenheten av läckorna orsakas av att metan kommer ut i atmosfären. Metan är en växthusgas som är nästan 30 gånger kraftigare än koldioxid och därmed avsevärt förstärker klimatförändringen.

De preliminära bedömningarna av klimatpåverkan varierar mycket, eftersom man inte vet hur mycket gas som frigörs och hur länge läckan eventuellt fortsätter. Mängden metan som frigjorts är större än Finlands årliga metanutsläpp.

Risken som kemiska vapen medför utreds

Osäkerhet råder kring de kemiska vapen som i tiderna dumpats i områdena och andra skadliga ämnen som har samlats i havsbottnens sediment.

Bornholmsbassängen, där läckaget från gasledningarna finns, är det viktigaste enskilda dumpningsområdet för kemiska vapen i Östersjön. De dumpningsplatser som man känner till ligger dock flera kilometer från explosionsplatserna och därför antas explosionernas och läckornas inverkan på de kemiska vapnen vara liten. Finlands miljöcentral och Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen, VERIFIN, vid Helsingfors universitet fortsätter att utreda ärendet.

Mer information

Utvecklingschef  Mika Raateoja , Finlands miljöcentral SYKE, tfn. +358 295 251 536, fornamn.efternamn@syke.fi

Konsekvenser för den marina miljön

Forskningschef Samuli Korpinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. +358 295 251 811, fornamn.efternamn@syke.fi

Konsekvenser för klimatet

Direktör, Centret för konsumtion och produktion, professor Jyri Seppälä, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. +358 295 251 629, fornamn.efternamn@syke.fi

Kommunikation

Kommunikationschef Aino Laine, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. +358 295 252 138, fornamn.efternamn@syke.fi


Målgrupp: