Forskningsfartyget Aranda åker på sommarens uppföljningsresa

Pressmeddelande 01-06-2020 kl. 16.23
© Panu Hänninen/SYKE

SYKE:s forskningsfartyg Aranda beger sig idag måndag ut på sin första forskningsresa. Aranda kunde inte göra vårens uppföljningsresa på grund av coronasituationen. Under två veckor färdas Aranda på norra Östersjön och samlar in information om havsområdets tillstånd. På grund av undantagsförhållandena har detaljerade anvisningar som minimerar riskerna utarbetats för arbetet på fartyget.

Aranda startar från Helsingfors på måndag morgon den 1 juni, går runt Finska viken och Bottniska viken och återvänder via norra Östersjön fredagen den 12 juni till Märaholmskajen i Helsingfors. I resan deltar en expedition på 14 personer bestående av forskare från Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet och Strålsäkerhetscentralen.

Under resan, som går under namnet COMBINE 2, utförs fysikalisk, kemisk och biologisk uppföljning som ingår i övervakningsprogrammet för Finlands havsvård och HELCOMs övervakningsprogram för Östersjön. Särskild uppmärksamhet fästs vid bottendjurssamhällenas tillstånd och syresituationen i vattnet nära bottnen, men i programmet ingår också långtidsuppföljning av djurplanktonsamhällen och uppföljning av mikroskräp.

Under resan kontrolleras också halterna av radioaktiva ämnen både i vattnet och i sedimentet. En vågboj installeras i Bottenviken och under resan släpps även drivande bojar ut i havet.

Noggrann beredskap för undantagsförhållandena

På fartyget som är noggrant förberett för undantagsförhållandena har alla risker med anknytning till coronavirussmitta minimerats. Detaljerade anvisningar har utarbetats för arbetet på Aranda.

- Arandas uppföljningsresa i april inhiberades på grund av coronasituationen. Resorna i juni och augusti genomförs så att endast det antal forskare deltar som behövs för att de viktigaste proven ska kunna tas. Alla har egna hytter och i fartygets forskningslaboratorium och under måltiderna är det rymligare än normalt, berättar Henrik Nygård, specialforskare vid Finlands miljöcentral, som fungerar som reseledare.

Övervakningen av havets tillstånd skapar en grund för beslutsfattandet

SYKE samlar in långvariga observationsserier om det kemiska och biologiska tillståndet på öppet hav samt om halterna av skadliga ämnen i vatten, organismer och bottensediment. Utöver övervakningen på öppet hav följer SYKE tillståndet i våra södra kustvatten och koordinerar den övervakning av kustvattnens status som genomförs av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Arbetet ingår i Finlands övervakningsprogram för havsvården.

Statusbedömningar och undersökningar som baserar sig på uppföljningsdata utgör grunden för beslutsfattandet inom det marina skyddet. Med hjälp av långvariga observationsserier granskas bland annat hur eutrofieringen, skadliga ämnen och klimatförändringen påverkar den marina naturen. Materialet möjliggör en helhetsbedömning av havets tillstånd. Materialet används också i modelleringen av den framtida utvecklingen av havets tillstånd och för att bedöma effektiviteten hos de skyddsåtgärder som vidtagits och behovet av nya åtgärder.

Mer information:

Reseledare, specialforskare Henrik Nygård Finlands miljöcentral tfn 0295 251 469


Målgrupp: