För första gången sänder en smart boj med oljesensor data via satellit från öppet hav i Östersjön

Pressmeddelande 09-11-2018 kl. 10.15
Den gula bojen ligger söder om Helsingfors, men rätt långt ute till havs, i närheten av huvudfarleden söderut. Foto: Joose Mykkänen
Den gula bojen ligger söder om Helsingfors, men rätt långt ute till havs, i närheten av huvudfarleden söderut. © Foto: Joose Mykkänen

I oktober började en smart navigationsboj sända data i realtid via satellit med resultat från mätningar av oljehalten och vissa andra parametrar för vattenkvalitet i Östersjöns vatten. Bojen ligger söder om Helsingfors i Finska viken. De insamlade uppgifterna kan komma till stor nytta i framtiden när myndigheterna ska hantera oljeutsläpp. Det blir också lättare att avslöja olaglig oljedumpning. Systemet ingår i Finlands miljöcentral SYKE:s samarbetsprojekt GRACE och det är tillverkat av Meritaito Ab. Datamaterialet är fritt tillgängligt på internet.

Testdatamaterialet från den smarta navigationsbojen är fritt tillgängligt på
www.luodedata.fi > Användarnamn: grace / Lösenord: oil

Bättre uppföljningsdata och förvarningssystem för oljeföroreningar

Fjärrövervakningen i realtid är ett stort framsteg när det gäller upptäckt av oljeutsläpp och miljöövervakning. Övervakningen är avsevärt snabbare tack vare att data sänds via satellit och ger mer exakta data jämfört med tidigare system. Ett nätverk av smarta bojar som upptäcker oljeutsläpp kan med fördel användas som ett slag förvarningssystem för oljeföroreningar. Ju snabbare bekämpningen av ett oljeutsläpp kommer i gång, desto bättre blir resultaten.

Modern teknologi planerad för istäckta vatten

Meritaitos smarta SeaHow boj är ett koncept som kombinerar en navigationsboj i polyeten och modern sensorteknologi med trådlös dataleverans i realtid. Konceptet har testats och konstaterats vara tillförlitligt redan tidigare, med andra sensorer för andra kvaliteter. Denna gång ska testprojektet ge information om oljesensorernas hållbarhet och tillförlitlighet.

Meritaitos SeaHow navigationsbojar har planerats för istäckta vatten, vilket innebär att öppet hav inte är något problem för själva bojen. Den första smarta bojen för oljeövervakning placerades ut 2016 i Finska viken i närheten av Nestes raffinaderi i Borgå. Data från bojen sändes via GSM-nätet istället för via satellit.

Data som visas online hjälper till att motverka oljeutsläpp och bedöma den marina miljöns status

Data från övervakningen av oljeutsläpp som visas online kan till exempel senare kopplas direkt till ett förvarningssystem hos myndigheterna som hanterar oljeutsläpp. Bojar som placerats ut längs farlederna och övervakning dygnet runt kan också avslöja och bekräfta olagliga oljeutsläpp. Resultaten kan dessutom användas av exempelvis hamnar som måste inspektera ett område där de är verksamma. Data från övervakningen är också ett värdefullt verktyg för miljömyndigheterna som ansvarar för bedömningen av den marina miljöns status.

Utvecklingen av den smarta bojen stödd av GRACE-projektet

Övervakningstekniken för upptäckt av oljeutsläpp i den smarta bojen utvecklas inom ramen för projektet GRACE, som finansieras av EU Horisont 2020 och samordnas av Finlands miljöcentral SYKE. Det finländska företaget Meritaito Ab och dess underleverantör Luode Consulting Oy ansvarar för utvecklingen av bojen.

GRACE-projektet – Integrated oil spill response actions and their environmental effects (Integrerade insatsåtgärder vid oljeutsläpp och deras miljöeffekter) – inleddes våren 2016 och fokuserar på att utveckla, jämföra och utvärdera effektiviteten hos och miljöeffekterna av olika typer av insatsåtgärder vid oljeutsläpp i kallt klimat. Vidare utvecklar projektet realtidsobservation av oljeutsläpp under vatten och ett strategiskt verktyg för att välja metoder för ingripande.

Mer information

Kirsten Jørgensen, GRACE-projektets projektkoordinator, Finlands miljöcentral SYKE, +358 295 251 245, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Seppo Virtanen, Meritaito SeaHow, +358 408 232 122, fornamn.efternamn@seahow.fi

Foto för media


Målgrupp: