De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta

Pressmeddelande 19-11-2018 kl. 16.16

Pressmeddelande publicerades på finska 9.11.2018

De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö har för första gången sammanställts på en karta. En ny studie, inklusive en karta över naturvärden, bygger på 140 000 observationer som samlats in inom inventeringsprogrammet VELMU. Enligt studien förblir tre fjärdedelar av de betydelsefulla naturvärdena under vattnet i Finlands havsområde utanför de nuvarande skyddsområdena. Tio procent av den finska havsområden är nuförtiden skyddade. Redan en genomtänkt utvidgning av skyddsområdena med en procent kunde fördubbla skyddseffekten och inrymma ekologiskt viktiga arter och livsmiljöer i skyddet.

Meriajokas_ja_rakkolevä_kuvaaja_Mats_Westerbom_leveys_556_px
© Kuva: Mats Westerbom

Information om naturvärden under vattnet behövs för att styra skyddet och en hållbar användning av havet. Bristfällig information om arternas förekomst och utbredning har emellertid varit ett problem.

Sedan 2004 har man inom programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön (VELMU) samlat in en väldig mängd information i Finlands havsområden om tång, växter, ryggradslösa djur, fiskars reproduktionsområden och om havsbottnens geologiska egenskaper. Materialet har samlats in vid över 140 000 observationspunkter och har nu för första gången i sin helhet tagits i bruk.

Programmet Zonation kan identifiera värdefulla områden

Det är inte lätt att ge en enkel beskrivning av en så stor mängd information. ”Därför inledde vi ett samarbete med forskningsdirektör Atte Moilanen vid Helsingfors universitet”, berättar forskningsprofessor Markku Viitasalo från Finlands miljöcentral.

”Moilanen har utvecklat programmet Zonation, avsett för ekologiskt beslutsfattande, som har använts för att identifiera värdefulla områden i olika livsmiljöer i Finland och runt om i världen. Detta är emellertid första gången som programmet används för forskning om havsområden i Östersjön. De närmaste motsvarande studierna har gjorts i Sydöstra Asien och i Nya Zeeland”, förklarar en entusiastisk Viitasalo.

”Zonation klarar av att hantera mycket omfattande och månfacetterat material”, berättar Atte Moilanen. ”VELMU-materialet är även internationellt sett unikt och lämpar sig utmärkt för forskning av den här typen. Nu har vi lyckats skapa den första kartan som beskriver mångfalden i Finlands marina undervattensmiljö, med en väldig mängd information om arter, naturtyper och livsmiljöer och om den belastning på havsnaturen som mänskliga aktiviteter medför.”

 

Karta_naturvärden_under_vatten
Karta över naturvärden i Finlands marina undervattensmiljö. Kartan bygger på en Zonation-analys som genomförts utifrån VELMUs och miljöförvaltningens art- och naturtypskartläggningar och på information om miljövariabler i området.

Små tillägg kunde förbättra skyddet av den marina undervattensmiljön

För närvarande är cirka en tiondel av Finlands havsareal skyddad. ”Enligt vår studie ligger cirka 27 procent av undervattensnaturvärdena inom nuvarande havsskyddsområden, men en mängd betydande biodiversitetskoncentrationer finns utanför skyddsområdena”, berättar forskare Elina Virtanen från SYKE. Virtanen skriver som bäst – inom projektet SmartSea – en doktorsavhandling om skyddet av havsnatur och om en hållbar användning av havet.

”Det här är inte överraskande eftersom skyddsområdena ofta har inrättats för att skydda till exempel ett fågelbestånd eller vissa avgränsade livsmiljöer, såsom våtmarker, grunda havsvikar eller laguner. Det har tidigare inte funnits heltäckande information om de för ekosystemet viktiga tång- och vattenväxtarterna, om ryggradslösa djur eller fiskars reproduktionsområden, och därför har de ofta lämnats utanför skyddet.”

En positiv sak är att redan mycket små utvidgningar av skyddsområdesnätverket även kunde medföra en betydande förbättring av skyddet av undervattensmiljön. Till de främsta mångfaldsområdena hör exempelvis undervattensdelarna av öar och skär och grunda sandbottnar.

”Redan en utvidgning av den skyddade arealen med en procentenhet, från 10 till 11 procent, kunde till och med fördubbla skyddseffekten. Samtidigt kunde många ekologiskt viktiga arter och livsmiljöer införlivas i skyddet”, fortsätter Virtanen.

Naturens mångfald kan tryggas också med planläggning

Forskarna understryker att inrättandet av skyddsområden inte är det enda sättet att trygga havsnaturens mångfald.

”Med kartan över naturvärden kan användningen av havet dirigeras till de minst värdefulla områdena, till exempel genom landskaps- eller generalplanläggning. Därför har de aktörer som ansvarar för planeringen av användningen av havsområden varit mycket intresserade av studiens resultat”, berättar Penina Blankett, konsultativ tjänsteman vid miljöministeriet.

”Resultat av det här slaget är höjdpunkter i VELMU och ger eftertryck åt att arbetet för att skydda Östersjön lönar sig och bör fortsätta”, summerar Blankett.

Projektet SmartSea finansieras av rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi.

Programmet VELMU genomförs under ledning av miljöministeriet. Centrala aktörer i programmet är SYKE, Forststyrelsens naturtjänster, Naturresursinstitutet, Geologiska forskningscentralen, NTM-centralerna vid kusten, Åbo Akademi och Sjökrigsskolans forskningscenter.

Studien, inklusive kartan över naturvärden i Finlands marina undervattensmiljö, publicerades den 8 november 2018 i tidskriften Frontiers in Marine Science: Evaluation, Gap Analysis, and Potential Expansion of the Finnish Marine Protected Area Network

Ytterligare information:

Forskningsprofessor Markku Viitasalo, SYKE, tfn 0295 251 742, markku.viitasalo@ymparisto.fi

Forskare Elina Virtanen, SYKE, tfn 0295 251 055, elina.a.virtanen@ymparisto.fi

Forskningsdirektör Atte Moilanen, Helsingfors universitet, Naturhistoriska centralmuseet och Avdelningen för geovetenskaper och geografi, tfn 050 338 8550, atte.moilanen@helsinki.fi

Konsultativ tjänsteman Penina Blankett, miljöministeriet, tfn 0295 250 058, penina.blankett@ym.fi

Länkar:

VELMUs karttjänst, där intresserade kan studera art- och miljöinformation som använts i studien: paikkatieto.ymparisto.fi/velmu

Projektet SmartSea: smartsea.fmi.fi


Målgrupp: