Arandas övervakningsresa: Östersjöns syrehalter på vanlig nivå, men näringsförhållandena har försämrats

Pressmeddelande 18-02-2022 kl. 10.01
© Bild: Harri Kankaanpää

Havsforskningsfartyget Aranda har återvänt från sin årliga vinterövervakningsresa. Under resan undersöktes Finlands havsområdens fysikaliska och kemiska tillstånd samt halter av skadliga ämnen. Under resan observerades det att fosforhalterna i Finlands havsområden har stigit.

I december och januari var syreförhållandena goda i Skärgårdshavet och Bottenhavet, men i de norra delarna av Egentliga Östersjön och västra Finska viken fortsätter bottenvattnets syreproblem. Fosforhalterna var höga i Finlands alla havsområden. De observerade halterna var de högsta som någonsin uppmätts i Bottenviken och ovanligt höga också i Bottenhavet. Fosforhalterna var även höga i Finska viken och på vissa platser nära rekordhöga nivåer för tidpunkten.

Syreförhållandena i Finska viken som vanligt dåliga och fosforhalterna fortfarande höga

Bottenvattnet i Finska viken hade lägre syrehalter än för ett år sedan. I Finska vikens västra områden var bottenvattnet fortfarande syrefritt och ställvis förekom giftigt svavelväte. Ytvattnet i Finska viken var för årstiden fosforrikt.

Fosfathalten i den centrala delen av Finska viken verkar permanent ha stigit till en högre nivå efter ungefär 2005. Bottenvattnet innehöll mera fosfat än för ett år sedan. Speciellt i Finska vikens västra områden var fosfathalterna i bottenvattnet höga.

”Näringsförhållandena i Finska viken påverkas sannolikt mera av vattenutbyte från Egentliga Östersjön än av förändringar i fosfatbelastningen från land. Finska viken är inte är så djup, så det näringsrika bottenvattnet blandas ofta med ytvattnet, vilket gör näringsämnena tillgängliga för cyanobakterier på sommaren, säger resechef Harri Kankaanpää från Finlands miljöcentral SYKE.

Syreförhållandena i Skärgårdshavet var goda, men fosforhalterna var klart högre än tidigare vintrar. De högsta fosforhalterna observerades i Skärgårdshavets södra del, som följd av inströmning av mer näringsrikt vatten från Egentliga Östersjön.

I Bottenhavet och särskilt i dess nordvästra delar var syreförhållandena klart bättre än i fjol. Vattnets fosforhalt hade ändå stigit.

I Bottenviken var syreförhållandena fortsättningsvis goda. Mängden lösliga näringsämnen i Bottenviken har stigit de senaste åren. Trots att kväve- och fosforhalterna i Bottenviken är låga jämfört med andra havsområden, observerades denna vinter ställvis rekordhöga halter.

Östersjöns oljehalt har minskat under de senaste årtiondena

Mängden olja i Östersjöns ytvatten var låg och på en typisk nivå för vintern. Östersjöns oljehalter har minskat under de senaste årtiondena. Orsaker till detta är sannolikt strängare lagstiftning, internationella avtal, Finlands effektiva luftövervakning av havsområden och en allmän attitydförändring. Uppföljningen av Östersjöns oljehalter ingår i övervakningsprogrammet för Finlands havsförvaltning.

SYKE och Meteorologiska institutet övervakar tillsammans det öppna havets tillstånd

Under havsforskningsfartyget Arandas övervakningsresa 17.–29.1.2022 togs vatten- och sedimentprov för uppföljning av temperatur, salthalt, syre, näringsämnen och skadliga ämnen som exempelvis läkemedel. Finska viken, Skärgårdshavet, norra delen av Egentliga Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken undersöktes. I Bottenviken kartlades också istäckets utbredning och egenskaper.

I Finska vikens östra del förankrades en provtagare som i ett års tid samlar mikroplast och annat material som sedimenterar genom vattenkolumnen. Resultaten ger kvalitativ och kvantitativ information om mikroplast som sjunker till havsbotten och vilka skadliga ämnen det innehåller.

SYKE och Meteorologiska institutet övervakar det öppna havets tillstånd i samarbete. Övervakningen är en del av övervakningsprogrammet för Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) och Finlands havsförvaltning. SYKE ansvarar för övervakning av kemisk-biologiska faktorer samt undervattensbuller medan Meteorologiska institutet ansvarar för den fysikaliska övervakningen. Mätresultat från Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) övervakningsresa i centrala och södra Östersjön i januari har också utnyttjats i detta meddelande.

Mer information

  • Finska vikens tillstånd, skadliga kemikalier, undervattensbuller: Ledande forskare, resechef Harri Kankaanpää, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 258, fornamn.efternamn@syke.fi
  • Bottniska vikens, Skärgårdshavets och Egentliga Östersjöns tillstånd: Äldre forskare, resechef Pekka Kotilainen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 317, fornamn.efternamn@syke.fi
  • Östersjöns interna näringsströmmar: Specialforskare Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 363, fornamn.efternamn@syke.fi
  • Sedimentation av mikroplaster: Forskningsprofessor Maiju Lehtiniemi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 356, fornamn.efternamn@syke.fi
  • Östersjöns fysikaliska förhållanden, klimatförändring: Enhetschef Laura Tuomi, Meteorologiska institutet, tfn 0295 396 404, fornamn.efternamn@fmi.fi

Bilder:

Ändrad 21.2.2022, kl. 9.40: ersatt av milligram per liter med mikrogram per liter.


Målgrupp: