Projekt

Med det sökverktyget kan du hitta de pågående projekten och de projekt som var avslutade år 2016 eller senare.

Den senaste publicerade webbsidan presenteras överst i listan. 

De flesta projekten har sidor på finska, men några sidor finns också på svenska.

Projekt Skede
Effekter av klimatförändringarna på den biologiska mångfalden i Barentsregionen, BARIMS

I projektet BARIMS bedöms regionala enheter som är särskilt betydelsefulla för mångfalden i Barentsregionen, dvs. Nordnorge samt finska och svenska Lappland. Dessutom överväger projektet medel för att...

Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu)

Inom inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu) samlas information om utbredningen av naturtyper och om arter samt de samhällen de ger upphov till i de Finska havsområdena. Programmets...

Biodiversea LIFE-IP – för havsnaturen

Biodiversea LIFE IP (2021–2029) är Finlands största samarbetsprojekt för att trygga Östersjöns biologiska mångfald.

MAAMERI – Förstärkning av kunskapsbasen för att förbättra tillståndet för Skärgårdshavets kustvatten

MAAMERI-projektet ingår i forskningsdelen av programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023). Projektet förbättrar förståelsen för hur förändringar i näringsbelastningen från land påverkar Skärgår...

Oljesanering av vrak inom programmet för effektiverat vattenskydd

Projektet utredar vilka vrak i finskt territorialvatten som inom en nära framtid kan medföra risk för oljeutsläpp. Målet är att hitta objekt som lämpar sig för oljesanering, slå fast ett objekt som sk...

Datasystemet för den byggda miljön

Det nya nationella datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) samlar ihop data om byggande och planläggning.

Gällande planer till datasystemet för den byggda miljön (VOOKA)

Syftet med VOOKA-projektet är att exportera plangränserna för alla detalj- och generalplaner som är i kraft i Finland till ett nationellt datamodellformat och överföra materialet till datasystemet för...

Kemiska stridsmedel i Östersjön: biotransformationsprodukter och deras toxicitet WARTOX

I det av Finlands Akademi finansierade WARTOX-projektet (2021–2023) undersöker man nedbrytningsprodukter av stridsmedel som är producerade av havsbottnens biota, samt ackumulering och toxicitet av ned...

Mikroplast i jordbruksmark — Utsläpp, effekter och minskning (MicrAgri)

Syftet med detta projekt är att identifiera de viktigaste utsläppskällorna av mikroplaster i jordbruksmark, bedöma effekterna av mikroplaster och plastersättande material på marken, hitta lämpliga met...

En klimathållbar lösning för växtunderlagsproduktion med våtmarksodling (Kasvua)

Det här projekt undersöker en alternativ växtunderlag för att ersätta växttorv. Projektet är en del av treåriga forsknings- och innovationsprogrammet Hiilestä kiinni (Fånga kolet) finansieras av Jord-...

Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (CANEMURE)

Projektet CANEMURE - Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap främjar praktiska åtgärder för att begränsa klimatförändringen under sex år, 2018–2024. Förutom att främja miljöåtgärder ordnas i samba...

Hållbar blå tillväxt främjas genom havsplanering (PLAN4BLUE)

Målet för projektet är att främja hållbar användning av havsområdena i Finska viken och Skärgårdshavet. Man strävar efter att utveckla kunnandet och metoderna inom havsplaneringen i Finland och Estlan...

Effektivisering av rening av läkemedelsrester i avloppsvatten vid utsläppskällor och effektivare behandling av läkemedelsavfall (EPIC)

Läkemedel hamnar i naturen bl.a. genom renat avloppsvatten och slam från reningsverken. Det gör vidareanvändningen av slammet krävande trots de näringsämnen som slammet innehåller. Det är viktigt att ...

Östersjöns realtida alguppföljning (Alg@line)

Alg@line svarade år 1993 på utmaningen att förbättra uppföljningen av Östersjöns pelagiala ekosystem. Innan 1993 gjordes endast ett fåtal provtagningar av forskningsfartyg, men de proven gav inte en o...