Skede 3: Testning av metoder på pilotområdena i GisBloom-projektet

Workshopar på pilotområdena

På varje pilotområde ordnas åren 2012 och 2013 två workshopar, där man presenterar de metoder och modeller som tagits fram inom projektet och samlar in erfarenheter av deras användning och utvecklingsförslag av deltagarna.

Pilotområdena är: 

  • Lappo å
  • Hiidenvesi
  • Pojoviken och havsområdet utanför Tvärminne
  • Pien-Saimaa
  • Vanajavesi
  • Pyhäjärvi i Säkylä
  • Vesijärvi i Lahtis
  • Vanda å och havsområdet utanför Helsingfors

Därtill testas de ekonomiska modellerna på följanda områden:

  • Karvianjoki vattensystem och 
  • Temmesjoki

Mål

Målet är att bedöma olika vattenskyddsåtgärders inverkan på vattenkvaliteten samt åtgärdernas nytta, kostnader och kostnadseffektivitet. Därtill vill man främja växelverkan mellan invånarna och de regionala aktörerna. Projektet stöder också vattenvårdsplaneringen enligt ramdirektivet för vatten.

Mera information

Forskare Sari Väisänen, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 30-04-2013 kl. 15.08, uppdaterad 25-07-2023 kl. 17.10