Skede 1: Beskrivning, insamling och analys av materialet i GisBloom-projektet

Insamling av data om näringsbelastningen 

För att kunna förutspå algblomningar bör man ha data om kväve- och fosforbelastningen. Man känner dock ganska dåligt till belastningen på många områden och de faktorer som inverkar på den, och därför tar man i projektet fram en ny statistisk modell, med hjälp av vilken man kan uppskatta belastningen utgående från avrinningsområdets egenskaper och markanvändningen. 

Fastställande av faktorer som ligger bakom algblomning

Utgående från det observationsmaterial man har från sjöar och kustvatten klargörs de miljöfaktorer som ligger bakom förekomsten av algblomningar samt olika gränsvärden. Dessa resultat används när man utarbetar olika slags algmodeller. Modelleringen av kustvatten koncentreras till Pojoviken och havsområdet utanför Tvärminne.

Komplettering av observationsdata om algblomning

Som utgångsmaterial behövs observationer av algblomningar och information om de faktorer som inverkar på dessa. Detta material kompletteras med data från satellitbilder och automastiska mätstationer. Från satellitbilderna får man regionalt omfattande data och från de automatiska mätningarna tidsmässigt mycket noggranna uppgifter om algblomningar, vattenkvalitet och väderlek.

Programvaruverktyg och databas som resultat

Resultaten av första skedet av projektet kommer att vara programvaruverktyg samt en databas, som innehåller data om algblomningar och de faktorer som inverkar på dessa. Med dessa hjälpredskap kan man lättare åskådliggöra algblomningsdata av olika slag och effektivera användningen av alg- och belastningsmodeller. 

Mera information

Äldre forskare  Kari Y. Kallio, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.y.efternamn@ymparisto.fi

 

Publicerad 30-04-2013 kl. 15.00, uppdaterad 25-07-2023 kl. 16.57