Sårbarhetsanalys för ekosystemtjänster och anpassning till klimatförändring (VACCIA)

VACCIA_logo
 

Naturen förändras när klimatet förändras, det behövs anpassning

Klimatförändringen håller på att bli en stor utmaning för människan. Naturen producerar många viktiga nyttigheter och tjänster som sätts på spel när klimatet förändras. Ekosystem med stor biologisk mångfald eller rena, tillräckliga och kvalitetsmässigt goda vattenresurser är exempel på sådana produkter. Förändringarna har många slags konsekvenser för människan och hennes aktiviteter – t.ex. jordbruket, skogsbruket, fiskenäringen, naturturismen och markanvändningen i tätorter kan stå inför stora utmaningar. Sårbarheten av ekosystemtjänsterna och möjligheterna till anpassning utreds av forskningsprojektet VACCIA under åren 2009–2011. Den omfattande utredningen, som ingår i Europeiska Unionens program LIFE+, kommer att genomföras av Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet samt universiteten i Helsingfors, Jyväskylä och Uleåborg.

Projektet syftar till att

 • få kunskap om hur klimatförändringen förändrar ekosystemtjänsterna
 • granska olika sätt för människan att anpassa sin verksamhet till de förändrande förhållandena
 • uppskatta hur klimatförändringen påverkar transporten av luft föroreningar till nordliga regioner
 • förmedla den förvärvade informationen till medborgare och beslutsfattare
 • stöda planering och beslutsfattande på de lokala och regionala nivåerna

Ekosystem förändras på olika sätt i olika delar av landet och i olika miljöer

Klimatförändringens konsekvenser för ekosystemtjänsterna utreds i så många olika slags miljöer som möjligt, från större städer (Helsingfors, Lahtis) och turistorter (Kuusamo, Sotkamo) till olika slags skogsbruks- och jordbrukstrakter och vattenområden, från söder till norr, från kusten till inlandet.

Kärnan i projektet VACCIA utgörs av nio plattformer för långvarig miljöforskning som ingår i Finlands nationella forskningsinfrastruktur. Inom LTER-regionerna ligger huvudvikten på ekologisk och naturvetenskaplig forskning, inom LTSER-regionerna fi nns också starka inslag av socioekonomisk forskning.

Forskare utreder – rönen görs tillgängliga för beslutsfattare och medborgare

VACCIA tar fram information för olika målgrupper – allmänheten, näringsidkare och beslutsfattare – i form av internetbaserat och tryckt material, seminarier och framtidsverkstäder som handlar om olika aspekter av klimatförändringen, ekologiska förändringar och anpassningen:

 • lokala och regionala förändringar av klimatet
 • förändringar i transporten av luftföroreningar till nordliga trakter
 • ekosystemförändringar i skogar, kulturmiljöer, insjöar och kustvatten
 • förändringar i stadsmiljöer
 • förändringar i förutsättningarna för skogsbruk, jordbruk, fi ske och turism
 • sårbarheten av ekosystemtjänster
 • möjligheterna att minska de lokala och regionala riskerna i samband med klimatförändringen
 • hur ekosystemen anpassas till förändringarna
 • möjligheterna att sprida och öka medvetenheten om klimatförändringen på de regionala och lokala nivåerna

Publikationer

VACCIA broschyr 2011: Centrala resultat (pdf, 1759 kB)

VACCIA -Yleistajuinen katsaus hankkeen tuloksiin (pdf, 4136 kB)

VACCIA -Laymans Report (pdf, 4240 kB)

SY26/2011 Ekosysteemipalvelut ja elinkeinot - haavoittuvuus ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon. VACCIA-hankkeen yhteenvetoraportti

FE26en/2011 Ecosystem services and livelihoods - vulnerability and adaptation to a changing climate. VACCIA Synthesis Report

M Forsius, S Anttila, L Arvola, I Bergström, H Hakola, HI Heikkinen, J Helenius, M Hyvärinen, K Jylhä, J Karjalainen, T Keskinen, K Laine, E Nikinmaa, P Peltonen-Sainio, K Rankinen, M Reinikainen, H Setälä, J Vuorenmaa (2013) Impacts and adaptation options of climate change on ecosystem services in Finland: a model based study. Current Opinion in Environmental Sustainability 5:26–40

SY34/2011 Hämeen ympäristö muutoksessa

VACCIA i media (pdf, 120 kB)

Alla rapporter och publikationer: Reports and Publications of the VACCIA project

Mera information

Projektledare, prof. Martin Forsius, Finlands miljöcentral, gsm: 040 740 2364, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Koordinator, specialforskare Jussi Vuorenmaa, Finlands miljöcentral, gsm: 0400 148 765, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 03-05-2013 kl. 15.26, uppdaterad 29-06-2023 kl. 19.01