Miljöeffektbedömning av rörmaterial som används i byggnader

I hus som är miljömärkta enligt Svanen får man för närvarande inte använda kopparrör i hushållsvattennätverken. Kriterierna är desamma i alla nordiska länder. Avvikande åsikter har framförts, särskilt önskemål om att kopparrör ska tillåtas i bostadshus och därmed jämförbara byggnader. I Sverige är vissa instanser emot användningen av kopparrör, eftersom dessa bland annat påstås försämra kvaliteten på slam från reningsverk. I Finland har kopparindustrin inte godkänt denna uppfattning. På begäran av det finska arbets- och näringsministeriet undersökte SYKE miljöpåverkan och möjlig skadlighet för rörmaterial som används i byggnader, främst plast och koppar.

Inget rörmaterial konstaterades orsaka skadliga hälsoeffekter. En del experter har däremot varit oroliga för miljökonsekvenserna av koppar som löser sig i vattnet från kopparrör, men man hittade inga klara grunder för detta. Koppar är ett grundämne som växter och organismer behöver som spårämne. Enligt utredningen var mängden koppar som löses upp från kopparrör låg och i vattendragen har man inte observerat halter som överskrider rekommendationerna.

Slutrapport

Bedömning av rörmaterial som används i byggnader - Koldioxidavtryck samt effekter på hälsan och miljön av skadliga ämnen. Rakennuksissa käytettävien putkimateriaalien arviointi – Hiilijalanjälki sekä haitallisten aineiden terveys- ja ympäristövaikutukset (På finska och abstrakt på svenska och på engelska)

Assessment of pipe materials used in buildings - Carbon footprint and health and toxicity effects (pdf) (på engelska)

Tilläggsuppgifter

Jyrki Laitinen, Finlands miljöcentral (SYKE)
fornamn.efternamn@syke.fi

Publicerad 07-01-2021 kl. 15.34, uppdaterad 07-01-2021 kl. 15.34