MAAMERI – Förstärkning av kunskapsbasen för att förbättra tillståndet för Skärgårdshavets kustvatten

 

MAAMERI-projektet ingår i forskningsdelen av programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023). Projektet förbättrar förståelsen för hur förändringar i näringsbelastningen från land påverkar Skärgårdshavets ekosystem. Särskilda forskningsobjekt är det partikelaktiga stoffet från land, bottnens sedimentprocesser och samspelet mellan fosforbelastningen och biotan, som bland annat yttrar sig genom algblomningar.

Projektet kommer att förbättra verksamhetsförutsättningarna för verktygen för vatten- och havsvården. Projektet bygger på det tidigare långsiktiga arbetet med att bättre förstå och hantera näringsbelastningen i Skärgårdshavet och syftar till att komplettera det på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Projektet vidareutvecklar befintliga verktyg för bedömning av näringsbelastning, harmoniserar verksamheten och ger underlag för utveckling av nya bedömningsmetoder, bland annat genom dataintegrering och fjärranalys. Projektet studerar överföringen av näringsämnen, särskilt fosfor, från avrinningsområdet till Skärgårdshavet samt dess effekter och dynamik på kust-havsgradienter i olika delar av Skärgårdshavet.

Projektet omfattar fältstudier med olika forskningsfartyg samt modellering, fjärranalys och integration av forskningsdata.

Projektet bygger på ett omfattande samarbete mellan inhemska forskningsaktörer och myndigheter för att stärka kunskapsbasen för kustvattenskydd. Projektet samordnas av Finlands miljöcentral, och de övriga deltagarna är Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Helsingfors universitet, Åbo universitet, NTM-centralen i Egentliga Finland och Åbo Akademi.

Projektet startade i mars 2020 och avslutas i slutet av 2022. Projektet har en total finansiering på 2 200 000 euro och finansieras av miljöministeriet och alla projektpartner.

De viktigaste konkreta resultaten som projektet vill uppnå:

 1. Minska osäkerheten kring vatten- och havsvårdens mål för minskning av belastning beträffande kustvattnets goda tillstånd i Skärgårdshavet.
 2. Stärka Skärgårdshavsmodellen som en del av vatten- och havsvårdens modellsystem.
 3. Stödja den långsiktiga utvärderingen av vatten- och havsvårdsåtgärdernas effekter.

Projektets viktigaste konkreta produkter:

 1. Stärka modellsystemen genom utveckling av data och struktur
 2. Bättre samordning av kust- och belastningsmodeller
 3. Sammanslagning och utnyttjande av befintliga observationsdata
 4. Utveckling och användning av fjärranalys och nya observationsmetoder för övervakning av Skärgårdshavets tillstånd
 5. Mer detaljerad beskrivning av fosforavrinningsprocesser
 6. Beskrivning av flodöverföring och frigörelse av partikelformig fosfor i Skärgårdshavet
 7. Mer detaljerad beskrivning av den interna fosforbelastningen i Skärgårdshavet
 8. Biotans roll vid lagring av fosfor samt utveckling av nya biologiska indikatorer för fosfortillgänglighet
 9. Fosforbelastningens effekter på uppkomsten av algblomningar
 10. Övergödningens effekter på ekosystemet i kust-havsgradienter
 11. Effekter av minskad näringsbelastning och grumlighet på biota
Projektet MAAMERI utreder hur skärgårdshavets ekosystem reagerar på förändringar i näringsbelastningen 23-06-2020
Trots det långsiktiga vattenskyddsarbetet har havsmiljön i Skärgårdshavet inte förbättrats på önskat sätt. Mängden näringsämnen, särskilt fosfor, i Skärgårdshavet har minskat bara lite. Forskningsprojektet MAAMERI som ingår i programmet för effektiverat vattenskydd, strävar efter att mer noggrant undersöka effekterna i havsmiljön av minskad fosforbelastning från land och förstå hur miljöns återhämtn
Läs mer
Publicerad 02-11-2022 kl. 14.42, uppdaterad 03-11-2022 kl. 17.03

Målgrupp: