Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu)

Inom inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu) samlas information om utbredningen av naturtyper och om arter samt de samhällen de ger upphov till i de Finska havsområdena. Programmets huvudsakliga målsättning är att främja skyddet av arter och havsområden i Östersjön, och stöda ett hållbart nyttjande av naturresurser.

Inom Velmu karteras både havsmiljöns abiotiska (geologiska och kemisk-fysikaliska) och biotiska (arter och de samhällen de ger upphov till) särdrag. Tillsammans bildar de värdefulla livsmiljöer, naturtyper och omfattande marina landskap typiska för Östersjön. Karteringarna är i första hand koncentrerade till miljöerna vid havsbottnen där utbredningsmönstren hos växter, ryggradslösa djur och fiskar undersöks.

Målsättningarna med Velmu-karteringarna är att lokalisera värdefulla områdena med viktiga arter och naturtyper samt områden med arter i behov av speciellt skydd. Genom att styra områdesanvändningen och skydda de värdefullaste områdena kan naturens mångfald bevaras.

VELMU aaltoviiva
 
Vedenalaiskuvassa näkyy punaisena haaroittuva levä. Taustalla  monenlaisia leviä ja ylimpänä veden pinta.
Hyljekari, Helsingfors. © Lippi Vertio / Forststyrelsen.

Prenumerera Velmus nyhetsbrev

Prenumerera nyhetsbrevet här

VELMU-karttjänsten

Öppna Velmu-karttjänsten

De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta 19-11-2018
De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö har för första gången sammanställts på en karta. En ny studie, inklusive en karta över naturvärden, bygger på 140 000 observationer som samlats in inom inventeringsprogrammet VELMU. Enligt studien förblir tre fjärdedelar av de betydelsefulla marina naturvärdena utanför de nuvarande skyddsområdena. Redan en utvidgning av skyddsområdena med en procent kunde fördubbla skyddseffekten.
Läs mer
Publicerad 21-03-2023 kl. 13.35, uppdaterad 16-05-2024 kl. 9.29