Hållbar blå tillväxt främjas genom havsplanering (PLAN4BLUE)

aktuellt

Plan4Blue-projektet presenterar fyra scenarier för hur våra val påverkar människorna och havsnaturen på Finska viken och Skärgårdshavet 

En kort animation förevisar de fyra scenarierna: ”Obegränsad tillväxt”, ”Virtuell verklighet”, ”Hållbarhet framför allt!” och ”Hållbarhetsdilemmat”.

Närmare information om hur scenarierna skulle påverka olika sektorer finns i infograferna och rapporten om scenarierna.

Utförligare information om projekten på engelska:
Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies (PLAN4BLUE)

Grundläggande uppgifter om projektet

Målet för projektet är att främja hållbar användning av havsområdena i Finska viken och Skärgårdshavet. Man strävar efter att utveckla kunnandet och metoderna inom havsplaneringen i Finland och Estland. Projektet fokuserar speciellt på gränsöverskridande åtgärder och effekter.

Projektets förlopp

EU
 

I början av projektet gör vi en analys av den blåa ekonomins nuvarande tillstånd. Därtill utarbetar vi tillsammans med estniska och finländska aktörer (myndigheter, organisationer och företag) scenarier om den framtida utvecklingen. Scenarierna behandlar bl.a. sjöfart, fiske, energiproduktion, energiöverföring och andra viktiga näringar. Miljövård och naturskydd är ett genomgående tema för dessa utredningar. Därtill undersöks inom projektet de sociala och ekonomiska effekterna av de olika scenarierna.

PLAN4BLUE
 

De utredningar som görs inom detta projekt stöds med analyser baserade på geografisk information, och mångsidiga kartpresentationer utarbetas utgående från resultaten.

I slutskedet av projektet kommer vi att utreda tillsammans med myndigheter som ansvarar för havsplanering och havsskydd samt andra centrala aktörer hur scenarierna och deras effekter borde tas i beaktande inom havsplaneringen. Målet är att finna sådana alternativa förfaringssätt för havsplaneringen som främjar den hållbara tillväxten, eller blåa tillväxten, inom olika sektorer.

Alla skeden av projektet genomförs i nära samarbete med centrala aktörer och samarbetet främjas genom mångsidigt informationsbyte.

Resultaten direkt tillgängliga i de officiella processerna

De officiella havsplaneringsprocesserna inleds i bägge länderna redan medan projektet pågår. De officiella processerna har sålunda tillgång till resultaten direkt. Dessutom fås resultat och rekommendationer vad gäller bl.a. bedömningsmetoder och geografiska analyser som stöder havsplaneringen i ett senare skede då havsplanerna uppdateras och planeringen av kusterna och havsområdena utvecklas vidare.

Fyra arbetspaket

WP1 gör ekonomiska analyser av havsområdets nuvarande tillstånd och scenarier
WP2 analyserar miljörisker och hantering av miljörisker i anslutning till scenarierna
WP3 producerar geografiska analyser och gör kartpresentationer
WP4 utvecklar alternativa förfaringssätt för havsplaneringen och det gränsöverskridande samarbetet

Mer information

Broschyr: Hållbar blå tillväxt främjas genom havsplanering PLAN4BLUE (pdf, 400 kt. 2018)

Utförligare information om projekten på engelska:
Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies (PLAN4BLUE)

Projektledare, enhetschef Riku Varjopuro, Finlands miljöcentral SYKE, tfn +358 295 251 725, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Samarbetspartners
Publicerad 04-04-2017 kl. 15.04, uppdaterad 18-04-2019 kl. 15.46

Målgrupp: