En klimathållbar lösning för växtunderlagsproduktion med våtmarksodling (Kasvua)

Projektet är avslutat

Klimathållbar växtunderlagsproduktion erbjuder en lösning på behovet av växtunderlag inom trädgårdsodling, nu när mängden växttorv som skördas i samband med energitorv snabbt har minskat. Hållbara växtunderlagsprodukter utgör en betydande affärsverksamhet, men såväl synligheten på marknaden som produkternas kvalitet, säkerhet, pris och tillgång måste garanteras.

Vi utreder klimateffekterna för vass- och rörflensväxtunderlag från åker till växthus och dess funktion som växtunderlag tillsammans med en växtunderlagsproducent och växthusföretagare. Dessutom granskar vi ekonomin inom produktionskedjan ur odlarens synvinkel. Målet är 1) att avlägsna flaskhalsarna inom våtmarksodling och möjliggöra våtmarksodling för allt fler odlare, 2) skapa företagande med koppling till ny hållbar växthusproduktion, 3) bidra till uppnåendet av Finlands kolneutralitetsmål och 4) ge konsumenterna möjlighet att välja torvfria produkter.

Målen uppnås genom att dokumentera miljöeffekterna hos produktkedjan, i synnerhet utsläppsriskerna i luften, granska de ekonomiska effekterna och jämföra bägge med växttorv. Detta underlättar produktifiering av vassväxtunderlag och uppmuntrar odlare att bli avtalsodlare. Avtalsmodellen för växtunderlagsproduktion på gårdar runt om i landet löser problem i anslutning till transport av råvaran och främjar utvecklingen av lokala produktionskoncentrationer.

Klimathållbar växtunderlagsproduktion erbjuder en lösning för minskade klimatuppsläpp inom jordbruket och torvproduktionen samt mer välmående vattendrag genom att 1) en allt större del av torvåkrarna används för odling av fleråriga växter, 2) grundvattenytan hos en del av torvåkrarna kan höjas jämfört med normal odling (våtmarksodling), 3) arealen som används för växttorvsproduktion minskar då användningen av alternativt växtunderlag blir vanligare och 4) vassbiomassa avlägsnas från vattendragens stränder.

KiMaMu - pottu KiMaMu-Kurpitsa KiMaMu-tuote

Projektets arbetare: Jaakko Karvonen och Tanja Myllyviita, förnamm.eftenamn@syke.fi

Publicerad 08-09-2021 kl. 11.46, uppdaterad 22-03-2024 kl. 15.11

Målgrupp: