Publikationer (EPIC-projekt)

EPIC-projektpublikationer

Ahkola H., Äystö L., Mehtonen J., Nystén T. & Leppänen M. 2019. Passive sampling as a tool for determining total chemical discharge in waste waters, Poster, presented at the 29th Annual meeting of SETAC 2019, Helsinki 26.–30.5.2019.

Ajo P., 2018. Hydroxyl radical behavior in water treatment with gas-phase pulsed corona discharge, Acta Universitatis Lappeenrantaensis 793, 1456-4491.

Ajo P., Preis S., Vornamo T., Mänttäri M., Kallioinen M. Louhi-Kultanen M., 2018. Hospital Wastewater Treatment with Pilot-Scale Pulsed Corona Discharge for Removal of Pharmaceutical Residues, Journal of Environmental Chemical Engineering 6(2), 1569-1577https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.02.007

Häkkinen, E. 2018. Hoitolaitosten lääkejätehuollossa huomioitavia asioita. (pdf) (På finska)

Karlsson, S. 2018. Lääkeaineet ympäristössä – luokittelua Ruotsin malliin. Apteekkari-blogi 28.2.2018 (På finska)

Karlsson, S., Sikanen, T., Vieno, N., Virtanen, V., Äystö, L. 2020. Lääkkeiden ympäristövaikutukset. Teoksessa Kariaho ym. (Toim.), Pharmaca Fennica 2020: 1373–1375. (På finska)

Karlsson, S., Äystö, L., Vieno, N., Yli-Kauhaluoma, J. & Sikanen, T. 2019. The impact of human drug metabolism and disposition on the occurrence of pharmaceuticals in wastewaters – A case study on Finnish influent wastewater, Poster, presented at the 29th Annual meeting of SETAC 2019, Helsinki 26.–30.5.2019

Laitinen J., Näykki T., Perkola N. & Äystö L. 2017. Mittausten kehittämisellä tehokkaampaan ravinteiden kierrätykseen. Toward more efficient nutrient recycling through improved measurements.Vesitalous 4/2017: 14–20. (På finska och abstrakt på engelska)

Laitinen, J., Vieno, N. & Kandelberg, K. 2020. Jätevesien lääkejäämien käsittelyn kustannustehokkuus. The cost-effectiveness of treatment of pharmaceutical residues in lake waters. Vesitalous 1/2020: 17–19. (På finska och abstrakt på engelska)

Mehtonen, J., Äystö, L., Vieno, N. & Nystén, T. 2020. Lääkeaineet lääketeollisuuden ympäristöluvissa. Pharmaceuticals in the pharmaceutical industry’s environmental permits. Vesitalous 1/2020: 20–22. (På finska och abstrakt på engelska)

Mänttäri, M., Vornamo, T. & Kallioinen, M. 2020. Tekniikat lääkeaineiden poistamiseen jätevesistä. Techniques for eliminating pharmaceuticals from wastewater. Vesitalous 1/2020: 13–16. (På finska och abstrakt på engelska)

Nystén, T. 2016. Lääkejäämät kannattaa puhdistaa jo päästölähteillä. Apteekkari-blogi 23.0.2016. (På finska)

Nystén, T. & Äystö, L. 2020. Ohjauskeinoilla ja tehokkailla jätevedenpuhdistusmenetelmillä voidaan vähentää lääkejäämien päästöjä ympäristöön. Vesitalous 1/2020: 4. (På finska)

Nystén, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M., Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J., Karlsson, S., Virtanen, V. & Teräsalmi, E. 2019. Environmental drug load can be reduced. SYKE Policy Brief 17.5.2019.

Nystén, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M., Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J., Karlsson, S., Virtanen, V. & Teräsalmi, E. 2019. Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää. SYKE Policy Brief 17.5.2019. (På finska)

Sikanen, T., Karlsson, S., Äystö, L., Vieno, N. & Yli-Kauhaluoma, J. 2020. Systemaattinen lähestymistapa lääkeaineiden metabolian huomioimiseksi ympäristömittauksissa. A systematic approach for distinguishing the impact of pharmaceutical metabolites on environmental measurements. Vesitalous 1/2020: 9–12. (På finska och abstrakt på engelska)

Sikanen, T., Äystö, L., Vieno, N., Karlsson, S. & Virtanen, V. 2020. Lääkkeiden käytön ympäristövaikutukset. Environmental impacts of medicines. Lääkärilehti 22/2020: 1363 1368. (På finska och abstrakt på engelska)

Teräsalmi, E. 2017. From Environmental Theories to Pharmacy Practice, Poster presented in 6th Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC) Stockholm, Sweden 21.–14.5.2017 Future medicines for one world, FIP, congress abstracts.

Teräsalmi E., Sikanen T., Kärkkäinen R., Äystö L., Mehtonen J., Virtanen V. & Nystén T. 2020. Lääkkeiden ympäristövaikutusten hallinta sääntelyn avulla. Dosis: Farmaseuttinen aikakauskirja 36(3), 354–366. På finska och abstrakt på engelska: Prevention of environmental adverse impacts of medicines from regulatory perspective.

Vieno N., Karlsson S., Äystö L., Mehtonen J., Sikanen T., Kärkkäinen R., Yli-KauhaluomaJ., Nystén T. 2019. Lääkeaineiden ympäristöluokittelun käyttöönoton mahdollisuudet Suomessa. Möjligheterna för ibruktagande av miljöklassificering av läkemedel i Finland. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2019. (På finska och abstrakt på svenska)

Vieno N., Sikanen, T., Äystö, L., Mehtonen, J., Karlsson, S. & Nystén, T. 2020. Lääkeaineiden ympäristöluokituksen hyödyt ja haasteet. The benefits and challenges of environmental classification for pharmaceuticals. Vesitalous 1/2020: 23–24. (På finska och abstrakt på engelska)

Vieno, N., Äystö, L., Mehtonen, J., Sikanen, T., Karlsson, S., Fjäder, P. & Nystén, T. 2020. Lääkejäämien vesistöriskien arviointi Suomessa. Assessment of the risks of pharmaceutical residues to waterways in Finland. Vesitalous 1/2020: 25–28. (På finska och abstrakt på engelska)

Äystö, L., Fjäder, P. & Nystén, T. 2018. Pharmaceutical load to municipal wastewater treatment plants and their primary emission sources. Poster, presented at the Water JPI Conference in Helsinki 6.–.7.6.2018.

Äystö L., Laitinen J., Vieno N., Nystén T., Fjäder P. & Kandelberg K. 2020. Lääkejäämien esiintyminen sairaalajätevedessä – Tapaus TYKS. Ympäristö ja Terveys 4/2020: 70 75.

Äystö, L. & Mehtonen, J. 2017. Tuleeko lääkejäämien poistaminen jätevesistä pakolliseksi? Vesikirje 1/2017.

Äystö L., Mehtonen J., Vieno N., Ahkola H., Leppänen M., Sikanen T., Yli-Kauhaluoma J., Nystén T. 2019. Lääkeaineet lääketeollisuuden ympäristöluvissa. Läkemedel i miljötillstånd av läkemedelsindustri. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2019. (På finska och abstrakt på svenska)

Äystö, L., Vieno, N., Fjäder, P., Mehtonen, J. & Nystén, T. 2020. Lääkeaineiden kuorma jätevedenpuhdistamoille ja niiden primääripäästölähteet. Vesitalous 1/2020: 5–8.(På finska och abstrakt på engelska)

Andra publikationer

Ajo P., Krzymyk E., Preis S., Kornev J., Kronberg L., Louhi-Kultanen M., 2016. Pulsed Corona Discharge Oxidation of Aqueous Carbamazepine Micropollutant, Environmental Technology 37(16) 2072–81.

Fjäder P., Lehtoranta S. & Äystö L. 2018. Jätevesien hyödyntäminen kaipaa uusia ratkaisuja. Maaseudun tulevaisuus 9.7.2018, mielipideosaston yliöteksti. (På finska)

Lehtoranta S. & Äystö L. 2018. Kiertotalouden riskeistä tarvitaan lisää tietoa. Helsingin sanomat 9.7.2018, mielipidekirjoitus. (På finska)

Mannio J., Lehtonen K., Jörgensen K., Kankaanpää H., Korneev O., Mehtonen J., Roots O., Vallius H., Vuorinen P., Äystö L., Fedorova N., Keinänen M., Lukki T., Lyachenko O., Rybalko A., Salo S., Söderström S., Turja R., Zhakovskaja Z. 2016. Hazardous substances. Chapter in publication The Gulf of Finland assessment (Ed. M. Raateoja, O. Setälä), Reports of the Finnish Environment Institute 27/2016.

Miettinen, M., Äystö, L. & Kauppi, S. 2020. Lääkeaineet lääketuotantolaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvissa – nykytilanne ja teollisuusjätevesisopimuksen rooli ohjausinstrumenttina. Ympäristöjuridiikka 1/2020:39–67 (På finska)

Munne P., Äystö L. 2015. Eräiden lääkeaineiden ja triklosaanin esiintyminen puhdistamolietteissä sekä käyttäytyminen suomalaisilla maatalousmailla. Ympäristö ja Terveys 4/2015:34–39. (På finska)

Panorel, I., Kornev, I., Hatakka H., Preis S., Louhi-Kultanen, 2013. Oxidation of Aqueous Paracetamol by Pulsed Corona Discharge, Ozone Science and Engineering 35(2), 116–124.

Panorel, I. C., Preis, S., Kornev, I., Hatakka, H., and Louhi-Kultanen, M., 2013. Oxidation of aqueous pharmaceuticals by pulsed corona discharge, Environmental Technology 34, 923–930.

Perkola N., Juntunen J., Tuominen S., Nysten T., Rosendahl K., Huttula T., Pitkänen T., Kauppinen A., Kusnetsov J., Hokajärvi A-M., Meriläinen P., Miettinen I. & Happonen M. 2015. Kuluttajakemikaalit ja mikrobit Kokemäenjoen vesistössä. Ympäristö ja terveys 2015; 46(3): 50–55. (På finska)

Siimes K., Mehtonen J., Mannio J. 2016. EU:n tarkkailulistan aineet pintavesissä – Suomen kartoitustulokset. Substances on the EU watch-list in surface water – results from a survey in Finland. Vesitalous 5/2016: 30–34. (På finska och abstrakt på engelska)

Vieno N., Sillanpää M. 2014. Fate of diclofenac in municipal wastewater treatment plant – A review. Environment International, 69, 28–39.

Vieno N. 2014. Haitalliset aineet jäteveden puhdistamoilla -hankkeen loppuraportti. Hazardous substances at wastewater treatment project report. Skadliga ämnen i avloppsreningsverk projekt slutrapport. Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 34. (På finska och abstrakt på svenska och på engelska)

Vieno N. 2015. Haitalliset aineet puhdistamo- ja hajalietteissä. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen julkaisu 73/2015. (På finska)

Vieno N. 2016. Lääkeaineiden poisto jätevedestä PAC-MBR -tekniikalla. Removing pharmaceuticals from wastewater with PAC-MBR technology. Vesitalous 5/2016: 21–24. (På finska och abstrakt på engelska)

Vieno N, Männynsalo, J ja Lahti K. Sako- ja umpikaivolietteiden sisältämät kuluttajakemikaalit. Ympäristö ja Terveys, 4/2016. (På finska)

YM 2013. Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma. Väliarviointi ja tarkistus 2012. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö 2/2013. 50 s.

Äystö, L., Mehtonen, J. & Kalevi, K. 2014. Kartoitus lääkeaineista puhdistetussa yhdyskuntajätevedessä ja pintavedessä. 45 s. + liitteet. www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Kemikaalien_ymparistoriskit (På finska)

Äystö L., Mehtonen J., Mannio J. 2015. Lääkeaineet Etelä-Suomen pintavesissä ja puhdistetussa jätevedessä. Ympäristö ja Terveys 4/2015: 40–46. (På finska)

Publicerad 24-03-2017 kl. 10.35, uppdaterad 01-10-2020 kl. 10.23