Circwaste - Mot en cirkulär ekonomi

”CIRCWASTE – Mot en cirkulär ekonomi” är ett sjuårigt EU LIFE IP-projekt som främjar en effektiv användning av materialflöden, förebyggande av uppkomsten av avfall och koncept för resurshantering. Målet är att genomföra den nationella avfallsplanen (VALTSU) och leda Finland mot en cirkulär ekonomi. CIRCWASTE har skapats av 20 partners och 10 delfinansiärer och Finlands miljöcentral är koordinator för projektet. Projektet får en stor del av finansieringen från Europeiska kommissionens LIFE-program.

Nästan 20 pilotprojekt gynnar resurseffektiviteten

CIRCWASTE-projektets partners genomför 19 delprojekt som gäller samhällsavfall, industriavfall och industrins sidoprodukter, byggnadsavfall, jordmaterial och förorenad mark, matsystemet osv. Delprojekten bygger upp pilotanläggningar, utvecklar nya processer och verksamhetssätt, ordnar försök, gör upp utredningar och planer samt ger rådgivning. Delprojekten skapar konkreta resultat och många av dem fortsätter verksamheten efter projektet. Exempel på delprojekt är bl.a. utvecklingen av återvinningsparker och nya återvinningsfunktioner, återanvändning av plastfraktioner, utveckling av utdelningen av överlopps mat, produktion av biogas, smarta administrationssystem och skapandet av industriella symbios.

Regional verksamhet och nya initiativ

CIRCWASTE-projektets verksamhet koncentreras till fem regioner: Egentliga Finland, Satakunta, Mellersta Finland, Södra Karelen och Norra Karelen. Alla delprojekt genomförs i de här områdena. Dessutom bjuds områdenas viktiga intressentgrupper in till s.k. samarbetsgrupper som strävar efter att genomföra den nationella avfallsplanen. Arbetsgrupperna gör upp regionala vägkartor som definierar mål och åtgärder för att öka på resurseffektiviteten, utnyttja biflöden och minska på mängden avfall som uppstår. Arbetsgruppernas viktigaste uppgift är dock att katalysera konkret verksamhet i området, föda nya FoU-projekt och initiativ samt uppmana lokala företag, kommuner och medborgare till att skapa nya miljövänliga verksamhetssätt som samtidigt ger ökad välfärd i regionen. Arbetsgrupperna arbetar tillsammans med en avlönad koordinator.

Servicecentret för cirkulär ekonomi erbjuder expertstöd

Servicecentret för cirkulär ekonomi grundat av Finlands miljöcentral erbjuder de regionala aktörerna expertstöd och delar information om god praxis inom den cirkulära ekonomin. I praktiken erbjuder experterna vid servicecentret bl.a. materialbesiktningar, miljö- och kostnadsbedömningar och bedömningar av sysselsättande inverkan (t.ex. levnadsloppsbedömningar och insats-avkastnings-modeller för nationalekonomin) och de utvecklar dessutom indikatorerna för den cirkulära ekonomin. Servicecentret sprider information om materialeffektiva offentliga upphandlingar, skadliga ämnen, grundandet av industriell symbios samt om finansieringsmöjligheter för nya initiativ. Servicecentret ger särskilt stöd åt regionala arbetsgrupper och en utvald grupp av pionjärskommuner. Hundra goda exempel på cirkulär ekonomi samlas in och publiceras på webben.

Tilläggsuppgift:

Cirkulär ekonomi webportal:
www.materiaalitkiertoon.fi (på finska)
www.circwaste.fi (på engleska)

Kontaktuppgifter:

Projektchef, gruppchef Tuuli Myllymaa, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 

CIRCWASTE-logo ja LIFE-logo
 
Publicerad 13-04-2017 kl. 14.40, uppdaterad 18-01-2019 kl. 15.19