Ställningen för stadsregionernas centrumområden har försvagats i och med att detaljhandeln har koncentrerats till områden utanför centrum

Pressmeddelande 28-04-2014 kl. 11.21

Pressmeddelande från miljöministeriet och Finlands miljöcentral

Enligt en utredning som publicerades idag har stadsregionernas centrumområden fortfarande en tämligen stark ställning i fråga om boende. I många stadsregioner har det dock vid sidan av centrumområden uppstått områden som nästan enbart är beroende av handel och bilism. Under 2000-talet har tillväxten inom handeln till stor del skett i dessa områden, vilket har försvagat centrumområdenas betydelse för detaljhandeln. Att centrumområdenas ställning blir allt svagare är en trend som pågått länge och som enligt uppföljningsdata inte är på väg att ta slut.

I en utredning som miljöministeriet beställt av Finlands miljöcentral (SYKE) presenteras en metod för att avgränsa centrumområden och utanförliggande handelsområden. Dessutom betraktas utvecklingen av dessa områden i utredningen.

I de flesta stadsregionerna är en större del av detaljhandelns totala försäljningsyta belägen i handelsområdena än i centrumområdena. De senaste åren har även branscher inom specialhandeln som traditionellt sökt sig till centrum, som klädbutiker, bokhandlar och sportbutiker, i stället börjat söka sig till utanförliggande handelsområden.

Samma utveckling syns även när man betraktar arbetsplatserna: antalet arbetsplatser inom detaljhandeln i handelsområden belägna utanför centrumområden har mer än fyrdubblats på 20 år. Inom detaljhandeln har antalet arbetsplatser i handelsområden redan blivit större än i sekundärcentra. Om utvecklingen fortsätter i samma takt, kommer antalet arbetsplatser i handelsområden att till och med bli större en i stadsregionernas huvudcentra till 2020.

"När detaljhandeln koncentreras utanför centrum- och bostadsområden, försämras tillgängligheten på handelns närtjänster och människors vardag försvåras", konstaterar överinspektör Juha Nurmi vid miljöministeriet.

Differentieringen av funktionerna ökar trafiken 

Förändringarna inom handeln har varit ovanligt snabba och ser ut att skapa en samhällsstruktur där de olika centren har tämligen olika roller.

"Det finns köpcentra, gåcentra, hypermarketcentra, områden med platskrävande specialhandel och olika platser för fritidsaktiviteter. Detta innebär att de behövs allt fler separata resor för att sköta sina ärenden och utöva sina fritidsintressen, vilket i värsta fall hotar att flerdubbla vardagstrafiken", säger specialforskare Antti Rehunen vid Finlands miljöcentral.

Markanta skillnader mellan olika stadsregioner

Enligt utredningens resultat har handelsområdena ökat i storlek i nästan alla stadsregioner, men utvecklingens effekter på centrumområdenas livskraft som handelscentra varierar. I vissa fall har centrumområdenas kommersiella drivkraft minskat betydligt och handelsområdena har, med antalet arbetsplatser mätt, vuxit till större handelskoncentrationer än centra.

Livskraftiga stadscentra är hörnstenar i hållbar och välfungerande samhällsstruktur.  Enligt utredningen är detaljhandelns beslut om placering avgörande för tryggandet av centrumområdenas ställning.  Den avgörande frågan i de största stadsregionerna är huruvida tjänstenätet inom handeln bygger på mångsidiga centrumområden eller ensidiga handelsområden.

Nyckeltal från utredningen:

  • Genom en enhetlig avgränsningsmetod har man identifierat sammanlagt 250 centrumområden och 240 handelsområden i landet.
  • 40 procent av stadsregionernas arbetsplatser och 20 procent av befolkningen finns i centrumområdena.
  • Under 2000-talet har mer än två tredjedelar av ökningen av arbetsplatser inom detaljhandeln skett på handelsområdena utanför centra.
  • Under de senaste 20 åren har centrumområdenas andel av arbetsplatser inom detaljhandeln minskat med 10 procentenheter i stadsregionerna och handelsområdenas andel ökat med 18 procentenheter.  
  • Antalet arbetsplatser inom detaljhandeln i handelsområden belägna utanför centrumområden har mer än fyrdubblats på 20 år.
  • Bara cirka 15 procent av den våningsyta i handels- och affärsbyggnader som byggts under de senaste tre åren är belägna i centrumområden. Närmare 60 procent är belägna i handelsområden.

Länkar:

Utredningen Stadsregionernas centrumområden och detaljhandeln

En ppt-presentation med de centrala iakttagelserna från utredningen (pdf på finska)

Ytterligare information:

Specialforskare Antti Rehunen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 550, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Gruppchef Ville Helminen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 166, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Överinspektör Juha Nurmi, miljöministeriet, tfn 0295 250 208, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: