Lösningar för ett hållbart samhäll

Vi undersöker miljöförändringar omfattande och söker metoder för att lösa miljöproblemen. Vi tar tag i viktiga miljöfrågor såsom klimatförändringen och naturresursernas tillräcklighet. Vårt arbete fokuserar på växelverkan mellan naturen, miljön och människan. Vi förutser framtiden och vågar pröva nya lösningar. Vi arbetar i många inhemska och internationella nätverk med beslutsfattare, företag, kommuner och medborgare.

 

Klimatförändring

Vi söker rättvisa vägar mot ett kolneutralt och resurseffektivt samhälle. Vi producerar innovationer för att stävja klimatförändringen och anpassa den. Vi stöder det praktiska klimatarbetet i kommunerna och landskapen genom att göra utsläppsutvecklingsbedömningar och sprida information om god praxis.

 

Konsumtion och produktion

Vi producerar tillförlitlig information om hållbara konsumtionsval och produktionssätt för konsumenter, företag och kommuner samt som stöd för miljöpolitiskt beslutsfattande. Vi främjar utvecklingen och ibruktagandet av lösningar och handlingsmodeller som baserar sig på kolneutral cirkulär bioekonomi. Vi bedömer konsekvenserna av produkters och tjänsters livscykel och vi utvecklar verktyg för ekologisk produktplanering. Vi samarbetar omfattande med olika aktörer i hemlandet och i internationella nätverk.

 

Cirkulär ekonomi

Vi utvärderar cirkulära ekonomins hållbarhet och undersöker möjligheterna, utmaningarna och styrmedlen för övergången till cirkulär ekonomi. Vi stöder utvecklingen och ibruktagandet av nya lösningar för cirkulär ekonomi. Vi undersöker en hållbar och säker användning av naturresurser under produkternas och tjänsternas hela livscykel. Vi granskar den cirkulära ekonomins möjligheter inom olika delområden av ekonomin.

 

Byggda miljön

Vi producerar aktuell information om förändringar i samhällsstrukturen och utvärderar hur styrmedlen fungerar. Vi utvecklar nya verktyg för att analysera den byggda miljön och förutser dess framtida utvecklingsvägar. Vi påverkar beslutsfattandet inom den offentliga sektorn och företagen och därigenom medborgarnas vardag. Våra styrkor är omfattande datalager och tjänster.

 

Urbanisering

Vi stärker stadsbornas roll som verkställare av hållbar utveckling och utnyttjar försökskulturen. Vårt mål är att erbjuda städerna nycklar till hållbara val. Vi jobbar också med att skapa verksamhetsmodeller för regional utveckling som svarar mot varje regions särdrag.

 

Havet

Vi undersöker hur mänsklig verksamhet påverkar Östersjön. Vårt mål är att bevara organiskt kol och näringsämnen i jordmånen och skogarna. Vi främjar återvinningen av näringsämnen och plaster för att iståndsätta Östersjön och vattendragen. Vi fungerar som sakkunnig i genomförandet av olika inhemska och internationella lagar och avtal. Vi samarbetar med Estland och Ryssland för att främja Finska vikens marina miljö. Vårt arbete sträcker sig också till de arktiska havsområdena och utvecklingsländerna.

 

Vatten

Vi granskar insjöarna och grundvattnen som en helhet tillsammans med Östersjön. Vi följer upp vattnets mängd, status och förändringar i dem samt utvecklar lösningar för användningen och vården av vattenresurserna samt för vattenskyddet. Med den riksomfattande vattendragsmodellen producerar vi prognoser för vattensituationen i realtid. Vi utvecklar verktyg för bland annat hantering av översvämningar. Vi stöder beslutsfattandet i vattenfrågor.

 

Natur

Vår naturforskning producerar information både för genomförandet och uppföljningen av EU:s habitat- och fågeldirektiv och som grund för samhälleliga ekosystem- och klimatförändringsutredningar. Vårt mål är att förbättra tillståndet för försvagade livsmiljöer, särskilt skogs- och myrnaturtyper. Vi främjar införandet av ekologisk kompensation. Vi deltar i verkställandet av internationella avtal såsom biodiversitets- och CITES-avtalen.

 

Production av miljöinformation

Vi följer upp förändringar i miljöns tillstånd. Vi förnyar hanteringen av miljöinformation som stöd för kunskapsbaserat beslutsfattande. Vi hjälper beslutsfattarna att bättre beakta miljöinformationens värde. Vi tillämpar avancerade och effektiva metoder som djuplärande, komplex optimering och artificiell intelligens som påskyndar utnyttjandet av information. Vi stöder också en bättre användning av den information som medborgarna producerar i samhället.

 

Mer information

tutkimusjohtaja Eeva Primmer

Forskningsdirektör
Eeva Primmer
Finlands miljöcentral SYKE
fornamn.efternamn@syke.fi 

 

Publicerad 01-10-2020 kl. 9.38, uppdaterad 31-03-2021 kl. 8.50

Målgrupp: