Lösningar för ett hållbart samhälle

Vi undersöker miljöförändringar omfattande och söker metoder för att lösa miljöproblemen. Vi tar tag i viktiga miljöfrågor såsom klimatförändringen och naturresursernas tillräcklighet. Vårt arbete fokuserar på växelverkan mellan naturen, miljön och människan. Vi förutser framtiden och vågar pröva nya lösningar. Vi arbetar i många inhemska och internationella nätverk med beslutsfattare, företag, kommuner och medborgare.

Klimatlösningar

Vi söker rättvisa vägar mot ett kolneutralt och resurseffektivt samhälle. Vi producerar innovationer för att stävja klimatförändringen och anpassa den. Vi stöder det praktiska klimatarbetet i kommunerna och landskapen genom att göra utsläppsutvecklingsbedömningar och sprida information om god praxis.

Cirkulärekonomiska lösningar

Vi utvärderar cirkulära ekonomins hållbarhet och undersöker möjligheterna, utmaningarna och styrmedlen för övergången till cirkulär ekonomi. Vi stöder utvecklingen och ibruktagandet av nya lösningar för cirkulär ekonomi. Vi undersöker en hållbar och säker användning av naturresurser under produkternas och tjänsternas hela livscykel. Vi granskar den cirkulära ekonomins möjligheter inom olika delområden av ekonomin.

Samhällsplaneringslösningar

Vi producerar aktuell information om förändringar i samhällsstrukturen och utvärderar hur styrmedlen fungerar. Vi utvecklar nya verktyg för att analysera den byggda miljön och förutser dess framtida utvecklingsvägar. Vi påverkar beslutsfattandet inom den offentliga sektorn och företagen och därigenom medborgarnas vardag. Våra styrkor är omfattande datalager och tjänster.

Naturlösningar

Vår naturforskning producerar information både för genomförandet och uppföljningen av EU:s habitat- och fågeldirektiv och som grund för samhälleliga ekosystem- och klimatförändringsutredningar. Vårt mål är att förbättra tillståndet för försvagade livsmiljöer, särskilt skogs- och myrnaturtyper. Vi främjar införandet av ekologisk kompensation. Vi deltar i verkställandet av internationella avtal såsom biodiversitets- och CITES-avtalen.

Havslösningar

Vi undersöker hur mänsklig verksamhet påverkar Östersjön. Vårt mål är att bevara organiskt kol och näringsämnen i jordmånen och skogarna. Vi främjar återvinningen av näringsämnen och plaster för att iståndsätta Östersjön och vattendragen. Vi fungerar som sakkunnig i genomförandet av olika inhemska och internationella lagar och avtal. Vi samarbetar med Estland och Ryssland för att främja Finska vikens marina miljö. Vårt arbete sträcker sig också till de arktiska havsområdena och utvecklingsländerna.

Vattenlösningar

Vi granskar insjöarna och grundvattnen som en helhet tillsammans med Östersjön. Vi följer upp vattnets mängd, status och förändringar i dem samt utvecklar lösningar för användningen och vården av vattenresurserna samt för vattenskyddet. Med den riksomfattande vattendragsmodellen producerar vi prognoser för vattensituationen i realtid. Vi utvecklar verktyg för bland annat hantering av översvämningar. Vi stöder beslutsfattandet i vattenfrågor.

Informationskvalitet

Vi följer upp förändringar i miljöns tillstånd. Vi förnyar hanteringen av miljöinformation som stöd för kunskapsbaserat beslutsfattande. Vi hjälper beslutsfattarna att bättre beakta miljöinformationens värde. Vi tillämpar avancerade och effektiva metoder som djuplärande, komplex optimering och artificiell intelligens som påskyndar utnyttjandet av information. Vi stöder också en bättre användning av den information som medborgarna producerar i samhället.

Samhällsförändringar

Vi producerar information om hållbarhetsomställningen genom samhällsvetenskap och tvärvetenskaplig forskning. Vi forskar och utvecklar dialogen mellan vetenskap, politik och det övriga samhället. Vi tittar på hantering av hållbarhetsomställningen, informationspolitik och transformationsvägar, förnyelsen av agentskap samt omställningens rättvisa.

 

Mer information

forskningsdirektör
Eeva Primmer
Finlands miljöcentral (Syke)
fornamn.efternamn@syke.fi

 
Publicerad 12-05-2017 kl. 9.50, uppdaterad 01-06-2023 kl. 13.27