Maria Hällfors

Specialforskare

FD, klimatförändringsekologi, assisterad migration,
Docent i klimatförändringekologi, Åbo universitet

E-post: fornamn.efternamn@syke.fi
Finlands miljöcentral
Naturlösningar
Användning av ekosysteminformation
Adress:Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors

Google Scholar
Twitter
OrchID

Arbetsuppgifter

  • Projektchef i MUST-projektet (Enabling multispecies transitions of cities and regions) finansierat av Rådet för strategisk forskning.
  • Projektchef i BDprint-projektet (Measuring biodiversity impacts and their drivers for biodiversity footprints)
  • Uppgiftsledare i OBSGESSION-projektet (finansierat av Horizon Europe)
  • Viceuppgiftsledare i NaturaConnect-projektet (finansierat av Horizon Europe)

Min forskning strävar till att förstå hurdana möjligheter arter har för att klara sig då klimatet förändras. Jag använder mej av långtidsdata och experiment för att förstå vilka arter som klarar av att t.ex. flytta sig till nya områden, förändra sin fenologi eller till och med anpassa sig evolutionärt. Min forskning berör dessutom samverkan av habitatförlust och klimatförändringen, konnektivitet av områden samt hur biodiversitetsdata kan användas för att mäta biodiversitetsfotavtryck som orsakas av människan olika aktiviteter. Jag handleder också doktorsforskare på dessa områden.

Specialkunnande

  • klimatförändringens inverkan på biodiversitet
  • klimatförändringsekologi
  • fenologiförändringar
  • utbredningsförändringar
  • assisterad migration

Bakgrund

Jag gjorde min doktorsavhandling på Naturhistoriska centralmuseets botaniska enhet angående en relativt ny idé för att skydda arter då klimatet förändras: nämligen assisterad migration. Jag disputerade 2016 och tillbringade sedan 1.5 år på familjeledighet. År 2018-2022 jobbade jag som forskardoktor på Research Centre for Ecological Change vid Helsingfors universitet. Där utnyttjade och sammanställde jag olika långtidsdata på arters fenologi eller förekomst för att förstå hur Finlands biodiversitet förändras i och med klimatförändringen.

I ett treårigt forskardoktorprojekt finansierat av Finlands Akademi undersökte jag rollen av evolution i arters anpassning till klimatförändringen. Som en del av projektet har återuppväckt växtpopulationer från 30-40 år gamla frön och jämfört dem med populationer av nutida frön. Jag använde långtidsdata för att undersöka ifall fåglar ändrat hur de läser av omgivningen för att veta när de skall starta sin häckning på våren. Jag fann också att den klimatvariation som arter anpassat sig har ett samband med vilka arter som tenderar att ändra sin utbredning: fåglar och nattfjärilar anpassade till mer specifika temperaturförhållanden tenderar att vara de som flyttar norrut (Hällfors m.fl. 2023).

Ett urval av färska publikationer

Thorogood, R., Mustonen, V., Aleixo, A., Aphalo, P.J., Asiegbu, F.O., Cabeza, M., Cairns, J., Candolin, U., Cardoso, P., Eronen, J.T., Hällfors, M., Hovatta, I., Juslén, A., Kovalchuk, A., Kulmuni, J., Kuula, L., Mäkipää, R., Ovaskainen, O., Pesonen, A.-K., Primmer, C., Saastamoinen, M., Schulman, A., Schulman, L., Strona, G., and Vanhatalo, J. (in press): Understanding and applying biological resilience, from genes to ecosystems. npj Biodiversity

Urban M.C., Swaegers, J., Stoks, R., Snook, R.R., Otto, S.P., Noble, D.W.A., Moiron, M., Hällfors, M., Gómez-Llano, M., Fior, S., Cote, J., Charmantier, A., Bestion, E., Berger, D., Baur, J., Alexander, J.M., Saastamoinen1, M., Edelsparre, A, and Teplitsky, C. (in press): When and how can we predict adaptive responses to climate change? Evolution Letters

Santangeli A. Weigel, B., Antão, L, Kaarlejärvi E., Hällfors M., Lehikoinen, A., Lindén, A., Salemaa, M., Tonteri, T., Merilä P., Vuorio, K, Ovaskainen, O., Vanhatalo, J., Roslin, T., Saastamoinen, M. (2023): Mixed effects of a national protected area network on terrestrial and freshwater biodiversity. Nature Communications. https://www.nature.com/articles/s41467-023-41073-4

Aapala, K., Aalto, J., Anu, A., Anttila, S., Hällfors, M., (+15 authors...) & Heikkinen, R. (2023). Ilmasto muuttuu–pysyvätkö lajit ja luontotyypit mukana? Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI)-hankkeen loppuraportti.

Suppula, M., Hällfors, M.H., Aapala, K., Aalto, J., Kemppainen, E., Leikola, N., Pirinen, P., and Heikkinen, R.K. (2023): Climate and land-use change drive population decline in a red-listed plant species. Global Ecology and Conservation. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2023.e02526

Hällfors M.H., Heikkinen R.H., Kuussaari M., Lehikoinen A., Luoto M., Pöyry J., Virkkala R., Saastamoinen M., and Kujala H. (in press): Recent range shifts of moths, butterflies, and birds are driven by the breadth of their climatic niche. Evolution Letters https://doi.org/10.1093/evlett/qrad004

Hällfors, M., & Dalrymple, S. (2022). Assisted Colonisation and Ecological Replacement. In M. Gaywood, J. Ewen, P. Hollingsworth, & A. Moehrenschlager (Eds.), Conservation Translocations (Ecology, Biodiversity and Conservation, pp. 331-353). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108638142.015

Hällfors, M. (2022). The impact of climate change on species in Finland. Memoranda Societatis Pro Fauna Et Flora Fennica, 98(Supplement 2), 17–26.

Hällfors M. (2022). Luonnon ekovakuutus auttaa joustamaan ilmaston muuttuessa. Blog post on the website of Ilkka Hanski Nature Network.

Antão L.H., Weigel B., Strona G., Hällfors M., (+21 authors), Laine A.-L. (2022): Climate Change reshuffles northern species within their niches. Nature Climate Change https://doi.org/10.1038/s41558-022-01381-x

Hällfors M.H., Pöyry J., Heliölä J., Kohonen I., Kuussaari M., Leinonen R., Schmucki R., Sihvonen P., and Saastamoinen M. (2021): Combining range and phenology shifts offers a winning strategy for boreal Lepidoptera. Ecology Letters 24(8): 1619-1632. https://doi.org/10.1111/ele.13774

Roslin T., Antão L., Hällfors M., (+201 authors), Ovaskainen O. (2021): Phenological shifts of abiotic events, producers and consumers across a continent. Nature Climate Change. https://doi.org/10.1038/s41558-020-00967-7

Hällfors M.H., Lehvävirta S., Aandahl T.R., Lehtimäki I., Nilsson L.O., Ruotsalainen A.-L., Schulman L.E., Hyvärinen M.T. (2020). Translocation of an arctic seashore plant reveals signs of maladaptation to altered climatic conditions. PeerJ 8:e10357 http://doi.org/10.7717/peerj.10357

Hällfors M.H., Antão L.H., Itter M., Lehikoinen A., Lindholm T., Roslin T., Saastamoinen M. (2020: Shifts in timing and duration of breeding for 73 boreal bird species over four decades. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 117 (31): 18577-18565. https://doi.org/10.1073/pnas.1913579117

Nordén J., Abrego N., Boddy L., Bässler C., Dahlberg A., Halme P., Hällfors M., Maurice S. Menkis A., Miettinen O., Mäkipää R., Ovaskainen O., Penttilä R, Saine S., Snäll T., and Junninen K. (2020): Ten principles for conservation translocations of threatened wood-inhabiting fungi. Fungal Ecology 44, 100919

Publicerad 20-06-2022 kl. 11.03, uppdaterad 10-11-2023 kl. 13.22

Målgrupp: