Vattendragens kemiska status är fortfarande dålig

Pressmeddelande 28-08-2020 kl. 9.23
Flamskyddsmedel (PBDE) saknas från kartorna över ytvattnens kemiska status. Halten av PBDE överskrider miljökvalitetsnormen i hela Finland. Större kartor (jpg 1 Mb).

Den kemiska statusen i Finlands sjöar, åar och kustvatten har inte förbättrats, även om koncentrationen av de flesta ämnen underskrider fastställda gränsvärden, dvs. kvalitetsnormer. Kvalitetsnormerna för några persistenta ämnen som ackumuleras i organismer överskrids i stor utsträckning i Finland, och därför är ytvattnens kemiska status dålig.

NTM-centralerna och Finlands miljöcentral bedömer ytvattnens kemiska status vart sjätte år. I bedömningen jämför man koncentrationen av ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön med de miljökvalitetsnormer som utgör gränsvärdena för respektive ämnen utifrån hur skadliga de är. Bedömningen görs för 6 875 vattenförekomster som täcker hela Finland.

Kvicksilver ofta orsaken till dålig vattenstatus

Koncentrationen kvicksilver överskreds i ungefär hälften av vattenförekomsterna. Klassificeringsresultatet var i huvudsak detsamma som i den föregående klassificeringen. Mängden kvicksilver bedöms genom den koncentration som ackumulerats i fiskar, men gränsvärdet för kvicksilver är betydligt strängare vid bedömningen av vattendragens kemiska status jämfört med vad som fastställts för fiskar som livsmedel.

Kvicksilver är en tungmetall som kan spridas långa sträckor och som härstammar från förbränning av fossila bränslen, särskilt stenkol. Användningen och utsläppen av kvicksilver har begränsats genom internationella avtal. Man förväntar sig dock att det tar årtionden eller århundraden för vattendragen att återhämta sig, eftersom det nuvarande nedfallet är mycket litet jämfört med den mängd kvicksilver som redan finns i jordmånen och sedimenten.

Koncentrationer av flamskyddsmedel överskrids EQS överallt

Miljökvalitetsnormen skärptes 2015 för bromerade difenyletrar (PBDE), som tidigare användes som flamskyddsmedel. Gränsvärdet överskrids i hela Europa. PBDE-föreningar bryts ner långsamt och kan spridas långa sträckor. De har förbjudits internationellt, med undantag av några skilt nämnda undantagsfall. Miljökvalitetsnormen har kritiserats för att vara för sträng. Livsmedelsmyndigheterna har inget gränsvärde för PBDE.

Miljökvalitetsnormerna för andra föreningar överskrids endast i liten utsträckning

Koncentrationerna av nickel och kadmium överskreds i cirka 40 vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna för organiska tennföreningar (TBT), perfluorerade alkylföreningar (PFOS) och ämnen som hör till PAH-föreningar överskreds i färre än tio vattenförekomster.

Klassificering av kemisk status som grund för planer för vattenförvaltning

Den aktuella klassificeringen av ytvattnens kemiska status samt klassificeringen av den ekologiska statusen och grundvattnens status som färdigställdes 2019 används som grund för planeringen av vattenförvaltningen under den tredje förvaltningsperioden (2022–2027). Målet med planerna är att förbättra vattnens status. Det offentliga hörandet om förvaltningsplanerna inleds den 2 november 2020.

Mer information

Forskare Katri Siimes, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 029 525 1637, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Ledande forskare Jaakko Mannio, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 029 525 1406, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Vattenförvaltningsområdenas samordnare

Vuoksens område: Juho Kotanen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 029 502 4192, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Kymmene älvs–Finska vikens område Antti Mäntykoski, NTM-centralen i Nyland, tfn 029 502 1434, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Kumo älvs–Skärgårdshavets–Bottenhavets område: Vincent Westberg, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 029 502 7956, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Ule älvs–Ijo älvs område: Anne Laine, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 029 503 8363, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Kemi älvs, Torne älvs samt Tana älvs, Näätämöjokis och Pasvig älvs områden: Pekka Räinä, NTM-centralen i Lappland, tfn 040 570 2389, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Kartor

Flamskyddsmedel (PBDE) saknas från kartorna över ytvattnens kemiska status. Halten av PBDE överskrider miljökvalitetsnormen i hela Finland.

Karta 1/2: Ytvattnens kemiska status kartan: kvicksilver (2020, png, 1 Mb)

Karta 2/2: Ytvattnens kemiska status kartan: kadmium, nickel, PAH, TBT, PFOS (2020, png, 1 Mb)

Länkar

Ytvattnens ekologiska och kemiska status

Rapporten Haitalliset aineet Suomen vesissä: tilanne ja seurannan suuntaviivat (Farliga ämnen i Finlands akvatiska miljö: nuvarande läge och plan för miljöövervakning)

Säkra sätt att använda livsmedel > Fisk (Livsmedelsverket)

 


Målgrupp: