Två nya naturskyddsområden inrättas i Ryssland nära den finska gränsen

Pressmeddelande 15-01-2018 kl. 13.34

vesiputos Rautalahdenniemellä

Vattenfall i Ladoga skärgårds nationalpark. © Bild: Olli Manninen, miljöförvaltningens bildbank

Miljöministeriet, Finlands miljöcentral och Forststyrelsens naturtjänster informerar

År 2017 var utlyst som miljöår i Ryssland, och Ryssland beslutade i slutet av miljöåret att inrätta en ny nationalpark i Ladoga skärgård och ett nytt naturreservat bestående av några öar i Östra Finska viken och de vattenområden som omger dem. På den finska sidan finns skyddsområden som motsvarar de båda ryska områdena.

”Jag gratulerar Rysslands naturresurs- och miljöminister Sergei Donskoi till att resolut ha slutfört de långa beredningarna och fattat beslut om naturskyddsområdena. Det krävs gränsöverskridande samarbete för att den biologiska mångfalden ska kunna tryggas. De nya och de befintliga skyddsområdena på båda sidorna om finsk-ryska gränsen bildar tillsammans en imponerande helhet. Att områdena ligger nära varandra är mycket viktigt för den biologiska mångfalden och de olika arterna, särskilt eftersom arterna måste anpassa sig till klimatförändringen. Beslutet öppnar samtidigt nya dörrar till turistfrämjande på båda sidorna om gränsen”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Unik natur och fjordlandskap i Ladoga skärgårds nationalpark

Nationalparken i Ladoga skärgård omfattar ett område på ca 122 000 hektar i de nuvarande kommunerna Lachdenpochia, Sordavala och Pitkyaranta i Karelska republiken. Nationalparken består av ett unikt nätverk av långa och djupa fjordliknande vikar, sund och öar. De högsta av de brant stupande öarna når upp till 80 meters höjd. I området finns hundratals öar, närmare hundra små sjöar och nästan 1 000 kilometer obebyggd strandlinje. Naturen påminner om skärgården i sydvästra Finland, och även om fjordlandskapen i Norge. Det finns inga liknande områden någon annanstans i Ryssland eller i Norden.

Området har ett mångsidigt trädbestånd och ställvis gamla skogar med många hotade och sällsynta arter. I området finns en livskraftig population av den hotade ladogavikaren. Området kompletteras av Valamo skärgård, som sedan tidigare omfattas av skyddet.

Finländska forskare kartlade områdets naturvärden redan på 1800-talet. Arbetet fortsatte efter andra världskriget, då tillsammans med forskningsinstitutet för Karelen.

Tiotals öar i Östra Finska vikens naturreservat

Det nya naturreservatet i Östra Finska viken ligger i kommunerna Viborg och Kingisepp. Det över 14 000 hektar stora området består av tiotals öar och närliggande grunda vattenområden med ett vattendjup på högst 10 meter. Syftet med naturreservatet är att skydda öarnas och de närliggande vattenområdenas natur- och kulturvärden. Rekreationsanvändningen av området ska ske i enlighet med principerna för hållbart nyttjande. Till naturreservatets särskilda värden hör bl.a. ett rikt häckfågelbestånd och flera hotade djur- och växtarter. Området är också speciellt med tanke på de miljoner arktiska vadare och vattenfåglar som använder området som rast- och födosöksplats. I området finns också en population av östersjövikare och en större population av gråsäl.

Naturreservatet omfattar följande öar eller ögrupper: Dolgiy Kamen, Suuri Kalastaja och Halli på gränsen till Vederlax och i de yttre havsområdena Ostrova Virginy, Lilla Tyterskär, östra delen av Tyterskär, Vigrund och västra delen av Seitskär och dess skärgård. Hogland och Lövskär ingår inte i naturreservatet.

Gränsöverskridande samarbete

Forststyrelsens naturtjänster bedriver samarbete med de båda nya skyddsområdena när det gäller områdena på båda sidorna om gränsen. Finländsk partner i samarbetet kring naturreservat i Östra Finska viken är Östra Finska vikens nationalpark. Finländska partner när det gäller samarbetet kring Ladoga skärgårds nationalpark är Linnansaari nationalpark och Kolovesi nationalpark.

Finland och Sovjetunionen ingick år 1985 en överenskommelse om samarbete på miljövårdens område, och Finland och Ryssland beslutade år 1992 om en fortsättning på överenskommelsen. År 1997 inledde miljöministeriet i Finland, miljöministeriet i Ryssland (senare naturresurs- och miljöministeriet) och närområdena i nordvästra Ryssland ett samarbetsprogram för bevarande av den biologiska mångfalden. Finlands miljöcentral samordnade arbetet under ledning av den finsk-ryska naturvårdsarbetsgrupp som lyder under miljöministeriet. I samarbetet deltog tiotals forskningsinstitut, naturvårdsorganisationer och sakkunniga från miljöförvaltningen i de båda länderna.

De naturskyddsområden som nu inrättats, Ladoga skärgårds nationalpark och Östra Finska vikens naturreservat, ingick i detta samarbete och utgör ett viktigt tillskott till det fennoskandiska gröna bältet, som sträcker sig från Ishavet till Östersjön och som består av skyddsområden nära den finska, ryska och norska gränsen. Ladoga skärgårds nationalpark kompletterar också nätverket av naturskyddsområden i södra Barentsregionen.

Som avslutning på miljöåret 2017 fattade Ryssland också beslut om skydd av myren Vasyugan i Södra Sibirien. Den mer än 600 000 hektar stora myren är en av världens största.

För media: Fotografier från Ladoga skärgårds nationalpark (bilder: Olli Manninen)

På andra webbplatser:

Mer information:

Henna Haapala, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 050 353 3894, fornamn.efternamn@ym.fi

Aimo Saano, chef för forskningssamarbetet, Fortstyrelsens naturtjänster, tfn 0400 346467, fornamn.efternamn@metsa.fi

Rauno Ruuhijärvi, professor emeritus, tfn +358 40 764 2377, r.efternamn@gmail.com

Tapio Lindholm, ledande sakkunnig, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 379, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: