Tio kommuner blir piloter för cirkulär ekonomi

Pressmeddelande 20-11-2017 kl. 11.03
Edelläkävijät_ruotsi
 

Tio finländska kommuner, nämligen Ijo, Jyväskylä, Kuopio. Lahtis, Villmanstrand, Borgå, Riihimäki, Rovaniemi, Åbo och Vanda, har förbundit sig att ambitiöst och konkret främja den cirkulära ekonomin. Som det första kommunnätverket i sitt slag kommer kommunerna att verkställa mål i den riksomfattande avfallsplanen genom att återvinna minst 55 procent av det kommunala avfallet, genom att återvinna minst 70 procent av bygg- och rivningsavfallet som material och genom att minska mängden avfall före år 2020 till den nivå som rådde år 2000.

Kommunerna kommer att främja den cirkulära ekonomin inom sina respektive områden på de sätt de själva valt. De kommer att inleda ny affärsverksamhet, aktivera invånare inom sina egna områden och utveckla nytt samarbete mellan olika aktörer.

”Kommunernas planer är ambitiösa, också globalt sett. De planerar bland annat att ta tillvara ädelmetaller från elektronikskrot, utnyttja sidoprodukter från skogs- och gruvindustrin för att ersätta betong, grunda en bioindustripark och ta fram ett kluster för cirkulär ekonomi. Dessutom har man för avsikt att omvandla soptippar till områden för produktion av förnybar energi och bygga smart och klodioxidsnål infrastruktur. Många av kommunerna vill också att invånarna deltar i utvecklingen av den cirkulära ekonomin”, berättar gruppchef Tuuli Myllymaa vid Finlands miljöcentral.

Finlands miljöcentral och Motiva utsåg pilotkommunerna bland ett tjugotal sökande kommuner. De förbindelser som kommunerna gjorde i ansökningsskedet och de åtgärder som de redan tidigare genomfört för att främja en cirkulär ekonomi hade en inverkan på valet av pilotkommuner.

Servicecentret för cirkulär ekonomi stöder nätverket

Valet av dessa pilotkommuner för nätverket är ett led i projektet ”Circwaste – Mot en cirkulär ekonomi”, som samordnas av Finlands miljöcentral. Det sjuåriga projektet ingår i programmet EU Life och har en budget på nästan 19 miljoner euro. Målet är att främja en cirkulär ekonomi genom praktiska åtgärder inom byggandet, jordbruket, industrin, livsmedelskedjan och hushållen.

Servicecentret för cirkulär ekonomi förser detta nätverk av kommuner med experttjänster och stöd. Servicecentret leds av Finlands miljöcentral och Motiva. Servicecentret följer också med olika mätare upp hur kommunernas arbete framskrider. Kommunerna önskar att bilda nätverk med aktörer inom branschen och få publicitet för sina åtgärder för att främja den cirkulära ekonomin.

Ytterligare information

Gruppchef Tuuli Myllymaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 029 525 1437, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 
 

Målgrupp: