Stort antal sjöfåglar övervintrade i Finlands havsområden

Pressmeddelande 31-03-2020 kl. 12.17
Ett stort antal sjöfåglar övervintrade i Finlands havsområden på grund av den ovanligt milda vintern. Man observerade speciellt rikligt med knölsvanar och alfåglar. Även en stor mängd viggar, knipor och storskrakar övervintrade i finska vatten.
Övervintrande alfåglar utanför Helsingfors. Bild Markku Mikkola-Roos.
 
På taxeringslinjerna förekom i år nästan dubbelt så många knölsvanar som vintern 2016, närapå 6 000 individer i år. Knölsvanar hade brett ut sig rätt jämnt i hela skärgården och saknades endast på det öppna havet. Knölsvanen hade ett framgångsrikt häckningsår i fjol. Andelen unga individer var i år ca sju procent medan andelen vintern 2016 var bara ett par procent.
 
Alfågeln uppvisade det största individantalet under sjöfågelräkningarna. Man observerade nästan 8 000 individer vid taxeringslinjerna. Alfåglar förekom huvudsakligen i Finska viken, mellan Borgå och Ingå. Under tidigare vintrar på 2000-talen har alfåglarna främst hållit till på ett mindre område, nämligen utanför Helsingfors och Kyrkslätt.
Knipor och storskrakar förekom huvudsakligen i den inre skärgården, och individantalet för dem var något större i år än vintern 2016. Ett stort antal storskrakar övervintrade i år också vid isfria sjöar i södra Finland. Täta flockar av viggar observerades på taxeringslinjerna i Föglö och Sottunga på Åland. Övriga fågeltaxeringar visar att tiotusentals viggar numera övervintrar på Åland.
 
Vad gäller de fåtaligt förekommande sjöfågelarterna påträffades i år fler individer av småskrake och salskrake än vintern 2016. Vid flygräkningarna observerade man inte endast 19 olika sjöfågelarter utan också skärsnäppor och havsörnar. Fiskmåsen var den rikligast förekommande måsfågeln, med nästan 2 000 individer på taxeringslinjerna. 


Finland deltog i flygräkningar för andra gången

I Finlands miljöcentrals undersökning kartlades övervintrande sjöfåglars förekomst- och samlingsplatser mellan Borgå och Hangö i västra Finska viken, i Skärgårdshavet, på Åland samt i Bottenhavet ändå upp till Björneborg. Tack vare flygräkning kan man effektivt undersöka stora havsområden, och taxeringsmetoderna har också gått framåt. 
 
Undersökningsområdet bestod huvudsakligen av mellanskärgård och yttre skärgård samt grynnor ändå ut till djupzonen på högst 35 meter. Vid flygtaxeringen undersöktes alla sjöfågelarter, varav huvudparten bestod av jaktbara änder såsom alfågel, vigg, knipa och storskrake.
 
Flygräkningarna år 2020 finansierades av miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Naturresursinstitutet, Forststyrelsen och Naturhistoriska centralmuseet genomförde tillsammans räkningarna.
Taxeringsrutterna för sjöfågelräkning i de finska havsområdena år 2020.
 
Finland deltog för andra gången i flygräkningar och dessa sköttes med en finsk operatörs flygplan. I flygningarna deltog en pilot och två fågeltaxerare. Räkningarna tog sex dagar i anspråk, och antalet flygkilometrar i målområdena uppgick till 4 000 kilometer. Observationerna sparades som geografisk data. Genom att sammanställa data om antalet fåglar och olika djupzoner är det möjligt att göra modeller över mängden övervintrande sjöfåglar enligt art i de olika havsområdena.
 
Östersjöländerna taxerade de övervintrande sjöfågelbestånden senast i januari–februari 2016. Målet var att utföra flygräkningarna på samma sätt denna vinter, men till följd av de svåra väderförhållandena lyckades detta endast i Finland, Sverige och Danmark. De flesta av de övriga Östersjöländerna har för avsikt att utföra räkningarna i stället nästa vinter.
 

Utgående från data bedöms storleken på bestånden i Finland och Östersjön

Uppskattningarna av sjöfågelbestånden i Europa och Asien grundar sig på vintertaxeringar, som har gjorts redan de senaste 50 åren och organiserats av Wetlands International. Finland sänder årligen till denna organisation Naturhistoriska centralmuseets resultat från vintertaxeringar vid kusten samt av Finlands miljöcentral sammanställda resultat från Ålands farleder. Före flygräkningarna var dock informationen om sjöfåglarna bristfällig för största delen av vår skärgård.
 
I Finland sammanställs resultaten från olika taxeringar och används till att bedöma storleken på övervintrande sjöfågelbestånd. Uppgifterna får användas också internationellt för bedömningar av sjöfågelbestånden i hela Östersjön.


Mer information

 
Äldre forskare Markku Mikkola-Roos, Finlands miljöcentral,
tfn 0400 148 685, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 
Forskare Pekka Rusanen, Finlands miljöcentral, tfn 0400 148 691,
fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 
 
 

Målgrupp: