Viktbaserade avfallsavgifter för hushållsavfall skulle ge effektivare återvinning

Pressmeddelande 04-03-2019 kl. 15.04
Lajittelu keittiössä 556
© Pirkanmaan Jätehuolto, Laura Happo

Finland borde i högre grad än nu ta i bruk avfallsavgifter som grundar sig på vägning av avfallet och uppmuntrar till sortering. På så sätt skulle man kunna öka återvinningen av hushållsavfall och minska utsläppen från avfallshanteringen. Finlands miljöcentral utredde möjligheterna att ta i bruk en ny typ av avfallsavgift i Finland genom projektet ”Lajittelua tehostavat käytännöt (LAJITEHO)” .

”I Finland har vi redan länge haft ett system för avfallsavgifter som baserar sig på antalet tömningar av avfallskärlen och kärlens volym. Erfarenheter från andra länder har dock visat att detta inte är ett lika effektivt sätt att uppmuntra till sortering som en avgift som grundar sig på avfallets vikt. De finländska avfallsanläggningarna borde testa viktbaserade system”, rekommenderar Hanna Salmenperä från Finlands miljöcentral.

En viktbaserad avfallsavgift är ett system där avgiften fastställs enligt den faktiska mängden blandavfall. Ju större andel av avfallet som sorterats för återvinning, desto mindre blir mängden blandavfall och därmed avfallsavgiften.

En geografiskt heltäckande viktbaserad avfallsavgift kan förverkligas inom den kommunala avfallshanteringen. Vägning av avfall uppmuntrar dock inte automatiskt till återvinning. Viktbaserade avfallsavgifter bör också kombineras med en avfallstaxa som uppmuntrar till sortering så att andelen sortering och återvinning ökar. Även kundrådgivningen och tjänster som stödjer sortering behöver effektiviseras.

Minskade utsläpp från avfallshanteringen

Det nya systemet skulle också ha positiva miljöeffekter. Mängden blandavfall från hushållen skulle minska, och de mängder som återvinns som plast- och i synnerhet bioavfall skulle öka betydligt. Utsläppen från hanteringen och utnyttjandet av bland-, bio- och plastavfall skulle minska om jungfruliga råvaror ersattes med återvunnet material.

För att man ska kunna få till stånd positiva miljöeffekter måste de separat insamlade avfallstyperna vara så rena som möjligt och lämpa sig för återvinning. Effekterna av avfallshanteringen blir då så små som möjligt och nyttan av återvinningen blir stor.

Avfallsanläggningarna är intresserade av vägningsteknik

I projektet utreddes de kommunala och privata avfallshanteringsanläggningarnas synpunkter på ett viktbaserat system. Hälften av de avfallshanteringsanläggningar som svarade bedömer att vägning av lyftbara avfallskärl kommer att bli en del av den normala verksamheten under de närmaste åren. Många är dock mer tveksamma till att vägning av mindre avfallskärl kommer att bli vanligt.

Exempelvis i Sverige använder man i många kommuner avfallsavgifter som grundar sig på vikt. Som en fördel med vägning ser avfallshanteringsanläggningarna de uppgifter om mängden avfall som den ger, som ger möjlighet att effektivisera insamlingslogistiken.

Av kommunen kräver en övergång till ett viktbaserat system långsiktig planering, strategiska beslut och förändringar i avfallsföreskrifterna och avfallstaxan som bedöms från fall till fall. De kommunala beslutsfattarna bör erbjudas information om betydelsen och effekterna av en förnyelse av avfallstaxorna. Viktbaserade avfallsavgiftssystem förknippas också med möjligheter till missbruk, som kan förebyggas genom information och rådgivning samt vid behov böter.

Viktbaserade avfallsavgifter används redan till viss del i Finland för andra fastigheter än bostäder, exempelvis köpcentra. Hur dessa avgiftssystem ser ut beror på vilka tjänster avfallshanteringsföretagen i området erbjuder.

Inom projektet Lajittelua tehostavat käytännöt (LAJITEHO) samlade man information och skapade verktyg som stöd för ibruktagandet av viktbaserade avfallsavgiftssystem på avfallsanläggningarna. I projektet utreddes också de juridiska och administrativa villkoren för ett viktbaserat system, och man samlade in information om viktbaserade system i Europa och användningen av vägningsteknik i nuläget. Därtill utvärderade man systemets miljöeffekter samt skapade stödmaterial för kommunikationen, ibruktagandeplaner för vägning och avfallstaxor samt en prissättningsmodell. Projektet beställdes och finansierades av miljöministeriet.

Mer om ämnet:

LAJITEHO-projektet:

Mer information:

Specialplanerare Hanna Salmenperä, Finlands miljöcentral (SYKE)
tfn 0295 251 605, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: