Utmaningarna inom den internationella skogsbranschen ökar efterfrågan på finländsk kompetens

Pressmeddelande 16-01-2018 kl. 13.56

Pressmeddelande av Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet

Skog
© Pentti Niemistö

Globala megatrender styr utvecklingen inom användningen av skogar.  Enligt en forskargrupp med medlemmar från Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral har Finland mycket att bidra med då det gäller att lösa utmaningarna i anslutning till användningen av skogar, klimatförändringen och energi runt om i världen.

I en färsk utredning som utarbetats av forskargruppen behandlas effekterna av globala megatrender på internationell skogspolitik och målen inom hållbar utveckling.

"Megatrender såsom förändrade tyngpunkter i den globala ekonomin, ökad efterfrågan på energi, digitaliseringen, minskande naturresurser samt klimatförändringen spelar en avgörande roll för huruvida skogarna sköts och används på ett hållbart sätt eller inte. Ofta ligger även dessa trender i konflikt med varandra", säger Naturresursinstitutets specialsakkunnig Mika Mustonen.

I den gemensamma utredningen har forskarna fokus på framtiden och lyfter fram de tre mest kritiska frågorna för den internationella skogspolitiken där finländsk kompetens kunde bidra till att skapa lösningsmodeller:

  1. Stoppad avskogning och ökad koldioxidupptagning
  2. Äganderätt och administrativa rättigheter till skogarna samt kvinnors och ursprungsfolks och lokala samfunds ställning och rättigheter i anslutning till detta
  3. Tillräcklig tillgång till utbildning och know-how

Att stoppa avskogningen och skogsförstörelse kan betydligt minska utsläppen av växthusgaser. Skogarnas och jordmånens kolsänka är ett  kostnadseffektivt och än så länge det enda sättet att öka koldioxidupptagningen i stor skala.

"Dessa utmaningar skapar samtidigt efterfrågan på finländsk kompetens inom hållbart skogsbruk, uppföljning av skogsresurser och inventarier av växthusgaser på global nivå", säger Mustonen.

Kvinnors rättigheter och utbildning främjar hållbarhet

Hållbar användning av skogarna förutsätter tydliga äganderättigheter och administrativa rättigheter samt rättvis fördelning av vinsterna. De lokala samfundens och kvinnornas ställning och rättigheter är av särskild betydelse.

"Globalt har kvinnorna en viktig roll inom skötseln och användningen av skogarna. Förbättringen av kvinnornas ställning inom ägande och användning av skogarna är inte enbart en principiell jämställdhetsfråga. Detta kan på ett betydande sätt bidra till uppnåendet av flera av målen inom hållbar utveckling", betonar forskare på Finlands miljöcentral Salla Rantala.

"Det är bra att kvinnors och flickors ställning och rättigheter är ett av de fyra särskilt prioriterade områdeni Finlands utvecklingspolitik."

För att uppnå målen inom hållbar utveckling krävs utbildning. Främjandet av utveckling inom användningen av skogar kräver utöver grundläggande utbildning ökad yrkesmässig och teknisk know-how i anslutning till bland annat skogarnas användning och uppföljning av deras tillstånd.

"Finland har en stor del internationellt efterfrågad know-how till exempel  inom skogstaxering, fjärrkartläggningsmetoder, digitala tjänster och teknologi samt yrkesutbildning", säger Rantala.

Expertarbetet utfördes på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet. Studien skapar en grund för fastställandet och uppdateringen av Finlands internationella riktlinjer för skogsfrågor.

Publikation

Mer information

Mika Mustonen, Naturresursinstitutet,
tfn 029 532 5450, fornamn.efternamn@luke.fi

Forskare Salla Rantala, Finlands miljöcentral,
tfn 029 525 1257, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: