Slut med svepskäl för att uppskjuta skyddet av Östersjön

Pressmeddelande 14-03-2013 kl. 12.00

Finlands Miljöcentral SYKE, MTT och BalticSTERN informerar

Resultaten av BalticSTERN-forskningsnätverkets arbete om nytta och kostnader gällande skyddet av Östersjön publiceras i dag i alla länder kring Östersjön. I den färska rapporten visas att det är ekonomiskt lönsamt att skydda Östersjön.

”TheBaltic Sea – Our Common Treasure. Economics of Saving the Sea” heter rapporten som publiceras i dag, där forskarna inom det internationella BalticSTERN-nätverket studerar bekämpande av eutrofiering, hållbart fiske samt beredskap inför oljeolyckor och nya främmande arter i havsekosystemet i ett ekonomiskt perspektiv. Rapporten beskriver även hur medborgarna upplever nyttan av skyddet, samt hur stora kostnaderna blir.

Centrala slutsatser i rapporten:

    Medborgarna i kustländerna uppskattar Östersjön i hög grad, och är redo att satsa 3,8 miljarder euro i året för att motarbeta eutrofieringen. Kostnaderna inom Aktionsplanen för Östersjön uppgår till 2,3–2,8 miljarder euro, beroende av hur åtgärderna fördelas mellan länderna. Nyttan överstiger de uppskattade kostnaderna med 1–1,5 miljarder euro årligen.
    Skyddet av Östersjön är lönsamt både för Ryssland och för de kustländer som hör till EU. Nyttan och kostnaderna av att motarbeta eutrofieringen fördelas dock ojämnt mellan EU-länderna. EU:s finansieringsmekanismer och havsmiljödirektivet (ramdirektivet om en marin strategi) är de verktyg som säkerställer tillräckliga incitament för att förverkliga ett skyddsavtal.
    Det är ekonomiskt försvarbart att granska Östersjön som en helhet, i stället för en mosaik av ekonomiska sektorer, avrinningsområden och nationsgränser. Skyddets totalkostnader kan minskas genom kostnadseffektiv planering av skyddsåtgärderna. Internationellt samarbete är även en lösning på motstridiga intressen gällande havets utnyttjande.

Forskningsresultaten stöder ett förverkligande av Aktionsplanen för Östersjön. Aktionsplanen är ett fördrag inom Helsingforskommissionen (Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, HELCOM), i vilket alla nio kuststater förbinder sig att minska belastningen av närsalter till Östersjön. Målsättningen i planen är att uppnå ett gott ekologiskt tillstånd i havet, bl.a. genom att minska utsläpp av närsalter från lantbruk och samhällen.

Till BalticSTERN-forskningsnätverket hör forskare från alla länder kring Östersjön. Kostnads-nyttoanalysen om motarbetande av eutrofieringen baserades på en förening av ekologiska och ekonomiska forskningsrön.

    Rapporten  “The Baltic Sea – Our Common Treasure. Economics of saving the Sea” samt en sammanfattning kan laddas ner från den här sidan.

Mer information

Kari Hyytiäinen, MTT, tel.: +358 29 531 7245, förnamn.efternamn@mtt.fi

Anna-Stiina Heiskanen, SYKE, tel.: +358 40 825 8188,
förnamn.efternamn@ymparisto.fi 

Siv Ericsdotter, BalticSTERN Secretariat Sweden, tel.: +46 73 707 8625, förnamn.efternamn@stockholmresilience.su.se

Målgrupp: