Jakttroféer av björn kan importeras från Ryssland till Finland

Pressmeddelande 21-01-2011 kl. 12.00

Foto: Riku Lumiaro

Jakttroféer av björn från Ryssland kan åter importeras till Finland. Europeiska unionens vetenskapliga CITES-granskningsgrupp beslutade att ändra sin negativa ståndpunkt om importen till positiv. Importen av jakttroféer av björnar fällda i Ryssland till Europeiska unionen har varit förbjuden under tiden 14.9.−3.12.2010.

Europeiska kommissionen bad Rysslands CITES-myndigheter om kompletterande uppgifter om den ryska björnstammens storlek och hållbara nyttjande. Utgående från de ryska myndigheternas redogörelse beslutade Europeiska unionens vetenskapliga CITES-granskningsgrupp i sitt möte 3.12.2010 att ändra sin negativa ståndpunkt om importen till positiv.

Även om den vetenskapliga gruppen ändrade sin ståndpunkt till positiv, kommer den med stor sannolikhet ännu en gång att behandla den ryska björnpopulationens tillstånd och jakten på den. Granskningen gäller jaktpraxis och de metoder som används för att uppskatta björnstammens storlek. Den vetenskapliga gruppen kan antingen fastställa sin positiva ståndpunkt eller inta en ny negativ ståndpunkt. Därför rekommenderar Finlands miljöcentral SYKE att personer som jagar eller planerar att jaga björn i Ryssland noggrant följer SYKE:s webbplats (www.ymparisto.fi) eller kontaktar SYKE:s CITES-experter.

Det lönar sig att ansöka om ett CITES-importtillstånd för en fälld björn hos SYKE även om ett ryskt CITES-exporttillstånd inte ännu sökts eller beviljats. Utgående från vederbörligt ifyllda ansökningar som inlämnats före en eventuell ny negativ ståndpunkt trätt i kraft kan CITES-importtillstånd behandlas i normal ordning.

SYKE rekommenderar också att jägaren eller jaktresans arrangör skaffar sig kopior av de tillstånd och andra dokument som gäller jakt i Ryssland. Ifall en negativ ståndpunkt tas för björnpopulationen i ett visst område kan importen av jakttroféer från andra björnpopulationer fortsätta endast genom att påvisa från vilken population den fällda björnen härstammar.

Björnen är en strängt skyddad art

Björnen är skyddad i EU enligt habitatdirektivets bilaga IV. Därför har den i bilaga A till EU:s CITES-lagstiftning listats som en strängt reglerad art. Importen av en art i bilaga A, delar av den eller produkter framställda av den kräver alltid CITES-importtillstånd som i Finland beviljas av Finlands miljöcentral.

Exemplar av vilda djur i bilaga A får inte importeras till EU-området (eller exporteras från EU-området) för kommersiellt ändamål. Detta betyder att en jakttrofé av björn som importerats från ett land utanför EU inte kan säljas eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. I praktiken behåller jägaren eller hans eller hennes arvingar trofén. Det enda alternativet är att jakttrofén överlåts utan vederlag – med ett överlåtelsedokument –för ett icke-kommersiellt ändamål.

Mer information

Överinspektör Stella From, Finlands miljöcentral, tel. 0400 148 673, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: